Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 13.2018

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.49247#0105

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom XIII

Kraków 2018

NOTAE NUM1SMAT1CAE
ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

SZYMON JELLONEK
Jagiellonian University
Roman Foundation Myths on Colonial Coinage

ABSTRACT: Roman colonies minted coins that stood out among provincial
coinage by way of their Latin legends and choice of iconographic motifs. The two
main subjects that were used referred to the history of the colonies. The first was
the foundation scene, in which the priest indicated the city’s boundaries in imitation
of Romulus, who indicated the boundaries of Rome with the help of two oxen
and a plow. The second type that was popular referred to the colonists’ military
past, showing legionary emblems. Besides these motifs, other Roman myths also JOI
appeared, like the Lupa Romana, Aeneas with Anchises and Ascanius retreating
from Troy, or Marsyas, who symbolized freedom. These motifs were dominant in
the 1st and 2nd centuries AD. Over time, local pre-Roman foundation myths began
to appear on colonial coinage. Finally, in the 3rd century AD, as Roman and local
elements became integrated, foundation myths of various origins were made use
of and in certain situations even combined.
KEYWORDS: Roman colonies, Roman provincial coinage, cultural integration
ABSTRAKT: Rzymskie mity założycielskie na monetach kolonialnych
Rzymskie kolonie biły monety wyróżniające się wśród mennictwa prowincjonal-
nego łacińskimi legendami oraz doborem motywów ikonograficznych. Dwa główne
tematy odnosiły się do historii kolonii. Pierwszym była scena fundacyjna, podczas
której kapłan wyznaczał granice miasta - na wzór Romulusa, który za pomocą
pary wołów i pługa obrysował granice Rzymu. Drugi popularny typ odnosił się do
militarnej przeszłości kolonistów i przedstawiał godła legionowe. Obok tych moty-
wów pojawiały się również inne z rzymskich mitów, takie jak Wilczyca, Eneasz
z Anchizesem i Askaniuszem uciekający z Troi czy symbolizujący wolność Marsjasz.
Motywy te przeważały w I i II wieku n.e. Z czasem na monetach kolonialnych
zaczęły się pojawiać również lokalne, przedrzymskie mity fundacyjne. Wreszcie
 
Annotationen