Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WYKAZ ROZPRAW

OPUBLIKOWANYCH W "ROCZNIKACH HUMANISTYCZNYCH’
Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Tom XXV z. 5

Antoni M a ś 1 i ń s k i, Zagadnienie manieryzmu.

Tom XXXVI z. 4

Bożena Wronikowska, Poglądy Ojców Kościoła na sztukę w ciągu pierwszych dwóch stuleci istnie-
nia Kościoła; Ewa Tatar-Próchniak, Postać dziecięcego Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijań-
skiej; Daniel Próchniak, Eczmiadzynw IV i V wieku; Urszula Mazurczak, O czasie wewnętrz-
nym przedstawionym na podstawie wybranych przykładów malarstwa niderlandzkiego XV w.; Aniela Z i n-
k i e w i c z, Gotycko-renesansowy obraz Nawrócenie Szawta z Jurkowa k. Czchowa w Tarnowskim Mu-
zeum Diecezjalnym; Wiesława Chruszczyńska, Wystrój rzeźbiarski kościęła św. Eliasza w Lubli-
nie; Roman Zwierzchowski, Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli.

Tom XXVII z. 4

Arkadiusz A. Kwiatkowski, Jan Nepomucen Głowacki. Lata nauki w Krakowie i Wiedniu; Krystyna
Gałecka, Feliks Jasieński w środowisku Warszawy, Lwowa i Krakowa; Anna Surdacka, Galicyjska
nafta i... nowoczesna tkanina. O Eleonorze Plutyńskiej; Wiktor K u 1 e r s k i. Twórcy cyfrowanych okien
z pogranicza Podhala i Zamagurza Spiskiego; Lechosław Lameński, Korespondencja Tadeusza Stry-
jeńskiego z Józefem Mehofferem w latach 1891-1900.

Tom XXVIII z. 4

Tomasz M i k o c k i, Płytka z Hiłfingen z przedstawieniem Matki Boskiej. Przyczynek do badań
wczesnochrześcijańskich zapożyczeń ikonograficznych; Barbara F 1 e j s z e r, Gotycka rzeźba ze Skrzynna
w gronie polskich Pięknych Madonn; Ks. Jan Kasprowicz, Późnogotycki pacyfikał tzw. mniejszy
z daru kard. Fryderyka Jagiellończyka w skarbcu katedry gnieźnieńskiej; Ks. Tadeusz Kulik, Podłoże
ideowe bernardyńskiego obrazu Taniec śmierci w Krakowie.

Tom XXIX z. 4

Tadeusz Zagrodzki, Katedra św. Jana w Warszawie w świetle badań architektonicznych; Tadeusz
Zagrodzki, Historyczny układ urbanistyczny Zakroczymia; Jadwiga Kuczyńska, Chrzcielnica
w świetle myśli liturgicznej i przepisów kościelnych średniowiecza; Stanisława G o m u ł a, Zespół orna-
tów z Krasiczyna i ich dekoracja symboliczna; Marek L e t k i e w i c z, Sztukatorski wystrój sklepień tzw.
renesansu lubelsko-kaliskiego w 1. tercji XVII w.; Bożena Wronikowska, Historia badań nad ma-
lowidłami z katakumb Rzymu (część I).

Tom XXX z. 4

Anna Wolska - Rój, Kościół i klasztor św. Wojciecha w Lublinie; Bożena N o w o r y t a -
Kuklińska, Flamandzki ołtarz Świętej Rodziny z kościoła świętej Brygidy w Gdańsku.

Tom XXXI z. 4

s

Janina Baj, Grupa antytctyczna w sztuce starożytnej i wczesnochrześcijańskiej; Anna Cieśla, Hercules
christianus?; Daniel Próchniak, Przedchrześcijańska sakralna architektura Armenii (Próba rekon-
strukcji w świetle źródeł materialnych i przekazów literackich); Piotr Warsiński, Mozaika absydy
bazyliki św. Jana na Latcranie. Historia i aktualny stan badań.

Tom XXXII z. 4

Ewa W i e r u c h, Przegląd ikonografii scen sarkofagowych ze św. Piotrem w IV w.; Ryszarda Potręć-
B u ! a s, Przejście przez Morze Czerwone jako typ chrztu na sarkofagach IV wieku; Adam Ziółkow-
ski, Hercules Victor L. Mummiusa i okrągła świątynia nad Tybrem. Próba identyfikacji; Aniela Z i n-
kiewicz-Ryndziewicz, Zygmunt Ryndziewicz, Wczesnogotycki kielich w Starym
Targu; Zbigniew Pastusza k, XVII-wieczny obraz św. Jana Kantego z rzeźbioną ramą w kościele para-
fialnym w Męcinie koło Nowego Sącza; Irena Rolska-Boruch, Obraz Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem w metalowej sukience w kościele parafialnym w Kijanach; Jerzy L a n g d a, Obraz "Nawiedzenie"
Plcrscha w kościele parafialnym w Sernikach; Ks. Jan Kuś, Nieznane materiały do polichromii i witraży
Wyspiańskiego w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie.
 
Annotationen