Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 2.1996

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22259#0009

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SKRÓTY ZASTOSOWANE W KSIĄŻCE

AALw.

AGAD

APKr.

APMTJK

ARSI

„BHS”

BZNO

CPAHW

„UE”

„FHA”

IS PAN

IHS UJ

„KAiU”

KZSP

LAHW

„JIHM”

„MMBL”

ODZ

„nA”

PSB

„PSL”

ZAP

„3HCBB”

„3HTIII”

— Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie

— Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

— Archiwum Państwowe w Krakowie, Odział na Wawelu

— Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego
w Krakowie

— Archivum Rommum Societatis Iesu)

— „Biuletyn Historii Sztuki”, Warszawa

— Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

— Centralne Państwowe Archiwum Historyczno-Wojskowe
w Moskwie

— ,,U,eHTpajiŁHaH EBpona”, Lwów

— „Folia Historiae Artium”, Kraków

— Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

— Instytut Historii Sztuki UJ

— „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, Warszawa

— Katalog Zabytków Sztuki w Polsce

— Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie

— „JluTonnc HanjoHajibHoro My3eio y JlbBOBi”

— „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego”, Sanok

— Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie

— „nepeMHCbKH A3BOHH”, Przemyśl

— Polski Słownik Biograficzny

— „Polska Sztuka Ludowa”, Warszawa

— Zakład Architektury Polskiej na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej

— ,,3aiiHCKH Mima Cb. Bacmim BejiHKoro”, Żółkiew

— „3anucKH Hayicoro ToBapucrBa i Menu T. IIIeBBeHica”, Lwów
 
Annotationen