Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 2.1996

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22259#0195

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Katarzyna Brzezina
Instytut Historii Sztuki UJ
Kraków

MATERIAŁY DO DZIEJÓW ARTYSTYCZNYCH
KOŚCIOŁA TRYNITARZY P.W. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

WE LWOWIE

W Tekach Antoniego Schneidra w wawelskim oddziale Archiwum Państ-
wowego w Krakowie zachował się cenny zespół dokumentów odnoszących się
do lwowskiego zgromadzenia Trynitarzy w XVIII w.1, zawierający istotne
wiadomości do dziejów sztuki. W jego skład wchodzą następujące rękopisy:

1. Cztery woluminy ksiąg przychodów, uwzględniające także część
wydatków oraz wpisy dotyczące kontroli działalności finansowej konwentu.
Woluminy noszą oznaczenie Consig[natio\ Comentus Leopoliensis Trinitario-
rum intra moenia urbis oraz numery: 5 (za lata 1703—1712), 6 (1712—1720),
9 (1730—1745) i 15 (1746—1762) (dalej cyt. Consignatio z odpowiednim
numerem).

2. Fragment księgi przychodów za lata 1738—1745 (bez strony tytuło-
wej).

3. Fragment księgi przychodów za lata 1756—1764 (bez strony tytuło-
wej; dalej cyt. „Księga przychodów”).

4. Summarium expensar[um\ pro fabrica Coll[egii] Leop[oliensis\ 0[rdinis\
D[iscalceatorum\ S[anctis\s[simae\ T[rinita]tis R[edemptioniś\ C[aptivorum]
1739—1745.

5. Księga wydatków za lata 1756—1764 (bez strony tytułowej; dalej cyt.
„Księga wydatków”).

6. Inwentarz wszystkich rzeczy kollegium lwowskiego zakonu Trójcy
Przenajświętszej [...] przez księdza Augusta od św. Jana Krzci\ciela\ [...] spisany
[...] 1760.

7. Inwentarz wszystkich rzeczy kollegium lwowskiego zakonu Trójcy
Przenajświętszej [...] 1763.

8. Rejestr wypłat dla murarzy z lat 1756—1759 (dalej cyt. „Rejestr
murarzy”).
 
Annotationen