Studia Palmyreńskie — 1.1966

Page: 5
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_palmyrenskie1966/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
WSTĘP

Prowadzone od roku 1959 przez kairską Stację Archeologii Śród-
ziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego wykopaliska w Palmyrze
przynoszą rokrocznie poważne wyniki naukowe. Rezultaty każdej kam-
panii publikowane są w języku francuskim w postaci odrębnych tomów
(Kazimierz Michałowski, Palmyre. Fouilles polcmaises I—V, Mouton La
Haye-Paris, PWN, Warszawa 1960—1965). Prócz tego krótsze raporty
ogłaszane są przez naszą misję w oficjalnym roczniku syryjskiej służby
archeologicznej „Annales Archeologiąues de Syrie”, mniejsze zaś arty-
kuły, dotyczące poszczególnych zabytków bądź specjalnych problemów —
w międzynarodowym piśmiennictwie archeologicznym. Publikacja
naszych badań w Palmyrze, licząca już pięć tomów, stanowi znaną
pozycję bibliograficzną i doczekała się wielu recenzji w prasie fachowej.

Narastający z każdym rokiem bogaty materiał archeologiczny i epi-
graficzny oraz wyłaniające się, w związku z dokonywanymi odkryciami,
nowe zagadnienia stwarzają potrzebę oddzielnego wydawnictwa poświę-
conego studiom nad historią i kulturą artystyczną i materialną staro-
żytnej Palmyry. W opracowywaniu odkrytych przez nas materiałów
bierze udział zespół młodych naukowców współpracujących z Katedrą
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje
się rzeczą właściwą, aby na tym etapie naszych badań przystąpić do
wydawania serii, poświęconej samodzielnym studiom nad Palmyrą,
które niejednokrotnie stanowią owoc prac dyplomowych absolwentów
naszych uczelni.

Polskie odkrycia w Palmyrze są dobrze znane w międzynarodowej
literaturze archeologicznej. Odczuwamy jednak potrzebę przekazania
choć części badań polskiemu piśmiennictwu naukowemu, w którym
dotychczas problematyka Palmyry nie była uwzględniana. ,

Ten pierwszy zeszyt Studiów Palmyreńskich nie może dać pełnego
obrazu poszukiwań naukowych w dziedzinie archeologii Palmyry. Uwa-
żaliśmy jednak za konieczne przedstawić w nim, na tle historycznym,
dzisiejszy stan badań międzynarodowych nad tym wyjątkowym zjawi-
skiem, jakie w dziejach ludzkości stanowi Palmyra. Studium Anny

5
loading ...