Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 11
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedmowa

11

Obecny tom został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy sztuki
prekolumbijskiej, indiańskiej i ludowej, druga - sztuki kolonialnej. Na począt-
ku publikacji umieszczono krótkie opracowanie pióra prof. Władysława Tatar-
kiewicza, dotyczące architektury barokowej Brazylii i opublikowane w 1936 r.
w „Sprawozdaniach z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”.
Artykuł jest mało znany polskiemu środowisku historyków sztuki, dlatego
przypomnienie tekstu w prezentowanym tomie wydaje się wskazane, zwłasz-
cza że było to pierwsze polskie opracowanie dotyczące sztuki kolonialnej Ame-
ryki Łacińskiej.
Pierwsza część planowanej publikacji składa się z pięciu artykułów - pra-
ce są wynikiem indywidualnych badań autorów, oparte zostały na bogatym ma-
teriale ikonograficznym, źródłach pisanych (drukowanych oraz pozostających
w rękopisach) i zawierają bardzo wnikliwą analizę prezentowanych zagadnień.
Dwa pierwsze dotyczą zagadnień ikonograficznych w sztuce dawnego Meksy-
ku, kolejny przybliża badania polskiego antropologa Borysa Malkina, a dwa
ostatnie artykuły omawiają szczegółowo funkcje interesujących obiektów (re-
tablos, ex-votos) — dzieł z kręgu sztuki popularnej w Meksyku, Peru i Boliwii.
Nieco bardziej obszerna jest druga część publikacji - składa się z sze-
ściu artykułów dotyczących sztuki kolonialnej, prezentujących zróżnicowa-
ną tematykę badań. Pierwszy z nich jest ciekawym spojrzeniem na rdzennych
mieszkańców Brazylii okiem europejskiego podróżnika. Artykuł zawiera ana-
lizę ilustracji znajdujących się w wydanej w 1592 r. książce Theodora de Bry,
na podstawie relacji dwóch podróżników: Niemca Hansa Stadena (1557 r.) oraz
Francuza Jeana de Lćry (1578 r.). Autor artykułu nie tylko dokonuje omówie-
nia grafik ilustrujących tekst, ale także stara się odnaleźć europejskie źródła
przedstawień. Kolejny artykuł dotyczy wizerunków religijnych oraz ich funk-
cjonowania w Wicekrólestwie Nowej Granady w okresie kolonialnym, a także
ich nowych funkcji w czasach przemian społecznych w XIX i XX w. i roli, ja-
kie pełniły przy budowaniu tożsamości narodowej w Kolumbii. W książce zna-
lazły się również dwie analizy dotyczące zagadnień ikonograficznych w sztu-
ce Nowej Hiszpanii oraz Wicekrólestwa Peru. Pierwszy z artykułów przybliża
historię kultu oraz ikonografię świętej Gertrudy z Helften, która zyskała dużą
popularność w Ameryce Łacińskiej w okresie kolonialnym. W kolejnym omó-
wione zostały alegoryczne przedstawienia Eucharystii. Autor następnego opra-
cowania analizuje kontakty artystyczno-handlowe pomiędzy Starym i Nowym
Światem na przykładzie Flandrii i Meksyku. Końcowy artykuł dotyczy proble-
mów nomenklatury i stylistyki sztuki kolonialnej - a dokładnie problemu ist-
nienia stylu mestizo i badań z nim związanych.
Prezentowaną książkę kierujemy do wszystkich, którzy interesują się za-
gadnieniami sztuki w Ameryce Środkowej i Południowej. Jest pierwszym oprą-
loading ...