Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 220
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0224
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
220

Ewa Kubiak

niem obrazu do świątyni jezuickiej. Aniołowie w dolnej części obrazu zostali
zastąpieni przez świętych zakonu jezuitów - założyciela zgromadzenia Ignace-
go Loyolę oraz największego z jezuickich misjonarzy - Franciszka Ksawere-
go. Pozostałe postacie zakonników i kapałanów trudniej precyzyjnie zinter-
pretować. Najważniejsze postacie kompozycji pozostały niezmienne i zgodne
z graficznym pierwowzorem, jedynie w partii górnej obrazu dodano trzy po-
piersia reprezentujące świętą rodzinę - Św. Józefa, Chrystusa i Matkę Boską25.
Inne dzieła powtarzające kompozycje Hieronima Wierixa możemy odnaleźć
w pracy José de Mesa i Teresy Gisbert Historia de la pintura cuzqueña. Pierw-
sze z nich jest autorstwa Francisco de Padilla i znajduje sie w klasztorze San-
ta Teresa w Sucre, datuje się je wyjątkowo na połowę XVII w., kolejne to ano-
nimowa kompozycja, najprawdopodobniej z pierwszej połowy XVIII stulecia,
dziś przechowywana w kolekcji prywatnej w Limie26. Znana jest również kom-
pozycja przedstawiająca Tłocznię Mistyczną wiązana ze szkołą ąuiteńską ma-
larstwa kolonialnego, jej reprodukcja znajduje się w katalogu wystawy, która
miała miejsce w Niemczech w muzeum w Dusseldorfie w 1977 r.27 Znane są
także przedstawiona hiszpańskie oparte na tym samym wzorze graficznym, jak
np. anonimowy obraz Lagar Místico z kościoła Axarquía w Kordobie, na któ-
rym powtórzone zostały zgodnie z grafiką postacie Chrystusa, Boga Ojca i Du-
cha Świętego, jednak zamiast winobrania, wiernych pogrążonych w modlitwie
i klęczących postaci aniołów zbierających krew do kielicha, kadź z winogro-
nami otaczają postacie personifikujące dusze czyśccowe, po lewej zaś stronie
wzdhiż całej wysokości krawędzi obrazu umieszczone zostało przedstawienie
aniołów prowadzących dusze do nieba28. Innym hiszpańskim przedstawieniem
Tłoczni Mistycznej opierającym się na kompozycji grafiki Wierixa jest datowa-
ny na wiek XVII obraz w kaplicy San Andrés w Jaen29. Podobne przedstawie-
nia znajdują się także w Katedrze w Burgos czy w Basilica Dorada w Tuluzie30.

25 Obrazu nie udało się odnaleźć w żadnym opracowaniu naukowym, jednak biorąc pod uwa-
gę inne kompozycje oraz stylistykę dzieła, również to przedstawienie należałoby datować naj-
prawdopodobniej na połowę wieku XVIII. Za możliwość wykonania fotografii i publikacji zdję-
cia dziękuję księdzu proboszczowi parafii San Pedro w Limie, księdzu Enrique Rodriguezowi.
26 Mesa, Gisbert 1982: il. 41; il. 609.
27 Genescher 1977.
28 Navarrete Prieto 1998: 252; Trens 1952: 180.
29 Anguita Herredor 1996: 175.
30 Deluga 2000: 125.
loading ...