Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 13
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0019
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V 1’udovej tvořivosti niet spravidla ani kontinui-
ty, ani náruživosti. Hoci si ju nemóžeme představit
bez určitej tvořívej túžby a bez snahy o sebausku-
točnenie, neexistuje v nej, a to právě pre jej ano-
nymný charakter (to znamená pre obmedzený
rozsah individuálnosti), samostatné osobné vý-
skumné úsilie určitej individuálnosti.
Na základe akej skúsenosti sa však vyvíja?
Nemožno jej uprieť určitú osobná skásenosť a určitú
akumuláciu znalostí, ale právě preto, že ide
o historicky zaostalé spoločenské a osobné ko-
ordináty, sféra tejto akumulácie je velmi ázka;
z toho vyplývá i jej zaostávanie vnútri anonymity
a vóbec velmi obmedzený dosah výtvarnej ex-
plorácie světa, ktorý je aj tak úzkou všeobecnou
kulturou tohto vedomia obmedzený a daleko pod
potencionálně dosiahnutými historickými mož-
nosťami. Zrejme ide o historicky odcudzené situácie,
presnejšie o neuskutočnené možnosti.17

Eudovej tvořivosti nemožno uprieť ani určitú
historickú skúsenosť; to však nie je skúsenosť
historického uměleckého rozvoja, ale vlastná
tradícia v nízkom, potlačenom a najčastejšie exis-
tenciálnom pláne, prekrytom tokom času. Priro-
dzene, aj tu sa možno stretnút s interferenciami
v historicko-umeleckom prúde rozvoja a s tan-
gentmi rozličných vplyvov, ale možno povedat,
že sa i ludová tvořivost vo svojom priemere
a v marginálnosti vyvíja mimo historickéj skú-
senosti. Jej “tradicionálnosf“ ju sice vyděluje
z naivného umenia, ale neuvádza ju na ároven dějin
a na dosiahnutý plán uměleckého rozvoja. Od tohto
toku je izolovaná, ale táto izolovanost je iná než
izolovanost’ amatérského, ako aj naivného umenia.
Kedze táto izolovanost podmieňuje i alienáciu, aj
alienácia 1’udovej tvořivosti má iný charakter.
Túto diferencovanost kvalifikácií třeba bližšie
určit.

4
Odlíšenie od amatérského umenia
Už sám proces vydelovania naivného umenia
z nediferencovaného množstva amatérov a dile-
tantův a jeho častá súčasná existencia a koexisten-
cia vnútri tohto množstva nevyhnutné kompli-
kovali takéto odlíšenie. To, čo viaže „sviatočných
umelcov“ („laikov“ a amatérov všetkých vrstiev)
s naivnými umelcami, je v prvom rade a na prvý
pohlad autodidaktickosť.
Jedni aj druhí sú samoukovia. Ak sa u amatéra
tu a tam v počiatočnej alebo neskoršej fáze střet-
neme s určitým „učením“ (najčastejšie s akciden-
tálnym, u nějakého provincionálneho maliara),
to ani zdaleka nestačí uviesť „amatéra-samouka“
do toku dějin umenia a poskytnúť mu skúsenosti
na úrovni dějinného momentu. V dósledku toho
dochádza k svojskej izolácii amatérstva od pro-
fesionálneho umenia, k priehrade, ktorá odděluje
amatérov od základného toku uměleckého rozvoja.
To je priehrada celkom iného charakteru než tá,
ktorá odděluje naivných umelcov (k čomu sa ešte
vrátíme), ako i tá, ktorá izolovala 1'udovú tvořivost
v nízkých a marginálnych prípadoch existencie
a uměleckého výskumu.
Na základe všeobecnej prirodzenej túžby po

tvorbě sviatoční maliari a „laickí umělci“ sú
vóbec motivovaní tým istým odporom osamote-
ného člověka proti civilizácii velkoměsta. Jednotli-
vec sa ocitol v střede neznámého množstva rozbi-
tých společenských štruktúr, sám voči světu
a vesmíru, a tak sa pokúša sám si riešiť alebo si
aspoň zafixovat tento vztah. Coraz vačší počet
amatérov vo všetkých umeniach sa stává feno-
ménom ohromného sociálno-psychologického vý-
znamu a nemožno si ho vysvětlit jednoduchým
rastom kultúry alebo ludskej schopnosti vóbec;
naopak, vidí sa nám, zeje to projekcia ázkosti a osa-
mělosti a zároveň aj pokus jednotlivců bez sociálnej
podpory a bez sociálnej explicitnej a uspokojujácej
funkcie nájsť alebo uskutočnit táto funkciu iným
spôsobom a sám sa přitom utvrdit' vnátri spoloč-
nosti. Niekde som počul alebo čítal, že vo Fran-
cúzsku je medzi železničiarmi do 5000 maliarov-
amatérov, a vidí sa mi, že v budúcnosti právě
v súvise s problémom volného času a „slobodného
pracovného času“ nadobudne tento jav na význame
a že sa coskoro zjaví problém stierania hraníc medzi
laickým a profesionálnym uměním. Tento problém
sa fakticky už zjavil a my sine každodenně sved-

13
loading ...