Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 65
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B.“ In den Sammlungen des Puschkin-Museums der
bildenden Künste in Moskau. Photo: Puschkin-
Museum der bildenden Künste in Moskau.
20. Johann Rombauer — Alexander Alexandrowitsch
Florow: Bildnis des Jakim Lazarewitsch Lazarew.
1820. — Kupferstich, gelbliches Papier, 35 X 31,4.
Signiert unter dem Oval, links: „ÜHcaji PoMÓayep“,
in der Mitte „1820“, rechts: „TpaBHp. Aji. Ojiopoß“.
In den Sammlungen des Puschkin-Museums der
bildenden Künste in Moskau. Photo: Puschkin-
Museum der bildenden Künste in Moskau.
21. Johann Rombauer — Andrej Grigorjewitsch Uch-
tomskij : Bildnis des Arkadij Iwanowitsch Nelidow,
Gouverneurs von Kursk. — Kupferstich, weisses
Papier, 66,6 X 45. Nicht signiert. In den Sammlun-
gen des Puschkin-Museums der bildenden Künste
in Moskau. Photo: Puschkin-Museum der bildenden
Künste in Moskau.
22. Johann Rombauer: Bildnis eines jungen Mannes mit
Schnurrbart. 1826. — Oel, Leinwand, Oval, 31,5 x
26. Signiert rechts am Rand des Ovals: „Joh. Rom-
bauer pinxit 1826“. In den Sammlungen der Slowa-
kischen Nationalgalerie in Bratislava. Photo: Slo-
wakische Nationalgalerie in Bratislava.

23. Johann Rombauer: Bildnis des Prešover Rechtsan-
waltes Samuel Kellner. — Oel., Leinwand, 69 x 51,5.
Nicht signiert. In Privateigentum in Prešov. Photo:
F. Hideg.
24. Johann Rombauer: Bildnis einer Dame mit Haube
aus der Familie der Maleters. — Oel, Leinwand,
52 x 41,5. Nicht signiert. In Privateigentum in
25. Johann Rombauer: Bildnis der Sophia Amalia Kol-
benheyer, geb. Pertzian. — Oel, Leinwand, 71,2 x
57,5. Nicht signiert. In Privateigentum in Prešov.
Photo: F. Hideg.
26. Johann Rombauer: Bildnis des Prešover Kauf-
mannes Lillia Boldizsár. 1839. — Oel, Leinwand,
130 x 76. Signiert rechts unten: „I. Rombauer An
1839“. In Privateigentum in Prešov. Photo: F. Hideg.
27. Johann Rombauer: Bildnis der Frau Hellner. — Oel,
Leinwand, 69 X 51,5. Nicht signiert. In Privateigen-
tum in Prešov. Photo: F. Hideg.
II. Johann Rombauer: Bildnis einer jungen Frau. 1826.
— Oel, Leinwand (Oval), 31,3 x 26,1. Signiert links
am Rand des Ovals: „Joh. Rombauer pinxit 1826“.
In den Sammlungen der Siow. Nationalgalerie in
Bratislava. Photo: Siow. Nationalgalerie in Bratislava.
Prešov. Photo: F. Hideg.

Vývojové aspekty tvorby Jána Rombauera

V období prvej polovice 19. storočia, ked sú slovenskí
maliari svojím vzděláním a slohovou kultúrou viazaní
prevažne jednostranné na Viedeň a oblast strednej Euró-
py, představuje Ján Rombauer, umělecky vyzrievajúci
a pósobiaci po dlhé roky v metropole ruského cárského
samoderžavia, ojedinelú výnimku z tohto pravidla. Vý-
nimku o to pozoruhodnejšiu, že sa v náročnom prostředí
Petrohradu prepracúva na portretistu popredných kru-
hov a dostává sa do styku s významnými osobnosťami
ruského veřejného a kultúrneho života.
Vzhl’adom na to, že výskům Rombauerovho diela
vďaka záujmu viacerých národných kultúr značné po-
kročil, možno dnes pristúpiť k jeho jemnejšiemu a pre-
hlbenejšiemu rozboru. Naša štúdia skúma, v akých in-
tenciách sa formovalo, analyzuje jeho vztahy k domá-
cemu výtvarnému vývojů, k súčasnej ruskej portrétnej
škole i k súčasnému stredoeurópskemu uměleckému prú-
deniu.
Životnú a umeleckú dráhu Jána Rombauera (18. 5.
1782 Levoča — 12. 2. 1849 Prešov) ovplyvnilo akiste už
prostredie rodnej Levoče, bohatej na svojrázne pamiatky
gotiky a renesancie. Umelec, podlá všetkého, neabsol-
voval akademické školenie. Jeho prvým a azda aj jedi-
ným priamym učitelom bol v Uhorsku aklimatizovaný
Dán Ján Jakub Stunder (1759 Kodaň — 1811 B. Bys-
trica). Stunderov triezvy klasicizmus předurčil nielen
kompozície Rombauerových raných práč, ale aj celkovú
meštiansku koncepciu jeho tvorby, no jeho1 samorastlý

talent, fantáziu a tvořivý rozlet nikdy plné nesputnal.
Kolekcia portrétov z rokov 1802—1805 (podobizně pre-
šovského obchodníka J. S. Steinhübla a jeho manželky,
podobizen šarišského statkára Kádasa a ď.) sleduje popři
zachytení podoby aj účely spoločenskej reprezentácie.
Ovplyvnený príkladom levočského portretistu a maliara-
dekoratéra Jozefa Lercha (činný ca v rokoch 1782—1828)
Rombauer súčasne rozvij a aj typ žánrového portrétu
(Podobizen chlapca vyfukujúceho mýdlové bubliny.
1804). Jeho tvorba sa už v tomto období značné odlišuje
od uhladeného přednesu jeho levočských, vo Viedni
školených rovesníkov — Jozefa Czauczika (1780—1857)
a Jána J. Müllera (1780—1828).
Roku 1806, na popud volynského grófa Iljinského,
vplyvného činitela cárského samoderžavia, odchádza
Rombauer do Ruska. V Petrohrade, ktorý je po dobu
osemnásť rokov jeho druhým domovom, dostává sa
priamo do centra ruského kultúrneho a výtvarného ži-
vota. Vplyv nového prostredia sa prejavuje čoskoro
priaznivo na jeho tvorbě; osvojuje si diferencovanejšie
pracovně formy, zameriava sa na náročnejšie nuanso-
vanie duševných pohnútok, originálnějšiu kompozičnú
stavbu, citlivejšie pretlmočovanie detailov a veristickej-
šiu interpretáciu textúry oděvu portrétovaných (Portrét
M. F. Uvarovovej; Portrét Abrama Petroviča Ratkova-
Rožnova a ď.). Účast na výstave Akadémie roku 1810
a spolupráca s poprednými ruskými umelcami — dvor-
ným rytcom S. Baskakovom, profesorom petrohradskéj

65
loading ...