Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 141
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0151
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
„ . . . die Geometrie stamme nicht von ihnen selbst,
sondern von den Alten der Kunst Wissenden,
führnemlich der Jungkherrn von Prag.“35
Pod pojmom „Jungkherrn von Prag“ sa myslí
zrejme pražská parléřovská škola. To je významná
skutočnosť pre posudzovanie nasej stredovekej
architektúry. Dalej to znamená, že neskorogotickí
majstri stáli a zakladali si na starých stavebných
tradíciách a že si boli toho plné vědomí.36
Přítomnost geometrie v stredovekom navrho-
vaní sa dá odhalit popři spomenutých aj inou
metodou. Mám na mysli onú, ktorá skúma středo-
věků projekciu za spoluúčasti „geometrie kružni-
ce“ („Kreisgeometrie“, ako ju nazval jej póvodca
E. Mössel).37 Mössel vidí v architektúre minulosti
spoluúčast geometrie na tvorbě, resp. viac geo-
metrie než matematiky — aspoň v starověku a
v středověku. Autor hovoří, že delením kružnice
na 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 12 rovnakých častí vznikajú
systémy pravouholníkov, trojuholníkov, pravidel-
ných mnohouholníkov a hviezdicových mnohouhol-
níkov. Predstavujú pri hromadnom radení k sebe
siete — pôsobia akýmsi dojmom súradnicovej
siete alebo systému pre tvorbu — osnovu pomýš-
1'aného diela.38
Mössel vysvětluje, že geometria kružnice, po-
hybujúca sa v rovině, móže sa považovat za prie-
met geometrie priestorovej. Uvedené možnosti
delenia kružnice a k nim prislúchajúce osobitné
poměrové vztahy sa vynárajú aj na priemetoch
pravidelných mnohostenov: tetraedru, hexaedru,
oktaedru, dodekaedru a ikosaedru. Tieto mnoho-
stěny — pat tzv. platonických — hrajú v teorii
i v praxi antiky a středověku velmi dóležitú úlohu.
Spolu s nimi pósobili i kozmologické špekulácie.
Vznik a použitie tejto geometrie třeba podlá
Mössela hladat už v najranejších kultúrach. Vy-
vinula sa — ako už bolo povedané — z jednodu-
chých pracovno-technických poznatkov vo vzá-
jomnom vymieňaní názorov s primitivné astro-
nomickými. Všeobecnú zákonitú platnost dosiahla
geometrická systematika — a jej stopy ideové
i tvaroslovné v potřebách kultu — v „posvát-
ných číslach“ a obrazných symboloch všetkých
náboženstiev a mystérií. „Geometria kružnice“
mala spočiatku viacúčelový, pracovno-technický
význam popři význame estetickom.
Podlá Mössela proporcie sa používali od začiat-
kov starovekej architektúry cez celý středověk
a renesancím Zdá sa, že boli čím dalej tým viac12. Praktické použitie a význam „geometrie kružnice“
pri navrhovaní pódorysov, priečelí a ich detailov
(podlá Mössela).

141
loading ...