Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 156
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
O našich středověkých pamiatkach možno i tou-
to cestou tvrdit, že tvoria súčast stredovekej eu-
rópskej architektúry, ktorá mala spoločné pro-
porčně systémy, odlišné iba v domácích, krajových
nuansách. Je preto odóvodnené používat jednotlivé
modulové systémy aj na našich pamiatkach.
Chceme zdóraznit aj to, že sa z uvedených dóvo-
dov nemóže o nich hovořit ako o produktech peri-
férnych v tom-ktorom slohovom období.
Pri hladaní geometrickej harmonie sme přešli
v skratke vývojom a jednotlivými metodami
hladania proporcionality. Poukázali sme na chyby
a nedostatky teorií. Napr. na malú mierku pláno-
vého materiálu objektov, určených na analýzu,
kde sa niektorí autoři mohli mylné domnievať
o správnosti svojej teorie a v tom-ktorom případe
„natahovali“ preto násilu svoju teóriu na všetky
pamiatky všetkých čias.
Niektoré typické příklady nám z celého množ-
stva zachovaných architektúr jasné dokázali, že
spoločný menovatel — geometria — umožňuje
hladat proporcionalitu diela viacerými metodami.
Na peknom a typickom příklade — portáli meš-
tianskeho domu č. 3 z Banskej Bystrice bolo možné
ilustrovat, že kompozícia osnovaná trianguláciou
sa dá rekonstruovat za pomoci šesťuholníkovej


37. Bardejov, radnica, 1505—1508, portál.


38. Porovnávacia tabulka jednotlivých v článku uve-
dených modulových systémov.

siete, čo je iné vydanie tejže triangulácie, a keďže
možno pravidelný šestuholník (resp. takúto sieť)
vpísať do kružnice (resp. do siete kružnic), potom
móžeme proporcionalitu nášho neskorogotického
portálu nájsť aj za pomoci Mösselovej teorie —
geometrie kružnice a pod.
Ďalší příklad, tiež z Banskej Bystrice — portál
domu č. 18 — má světlost otvoru komponovanú
v pomere 1 : 2 známého systému parných mier.
No tento poměr — iracionálna proporcia otvoru —
1 : |/1 je po vypočítaní opät 1 : 2. Tak isto kvad-
ratúra a podobné i „geometria kružnice“ nám
pomóže odhalit tenže kompozičný záměr — pro-
porcionalitu portálu.
Podobných príkladov by sme mohli uviesť vela.
Našli by sme dozaista aj vztahy, odhalené za po-
moci Moduloru Le Corbusiera.
Záverom chcem zdóraznit a ukázat na tabulke
súvis medzi jednotlivými „systémami“. Na vyob-
razení38 je do jediného obrazea zakreslená teória

156
loading ...