Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 5
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah — CoflepacaHMe — Table of Contents — Table de matières — Inhalt

Ján Abelovský 7
K dialektike vývinu modernej slovenskej marby (Vztah regio-
nalizmu a historizmu v slovenskom Tudovožánrovom maliarstve)
HeCKOJIbKO 3aMCHaHHM OTHOCHTCJIbHO flHajICKTHKH p<l3BMTMÍt
cjiOBatiKOM >KHBoriHCH 20 BeKa. (OTHonieHHe pernoHann3Ma
H MCTOpH3Ma B CJIOBaiJKOM HapOÍIHOŤKaHpOBOit XHBOHUCM )
On Dialectics of the Development of Modern Slovák Painting
(Relationship between Regionalism and Historicism in Slovák
Folk-Genre Painting)
A la dialectique du développement de la peinture moderne slo-
vaque (Relation du régionalisme et l’historisme dans la peinture
slovaque du genre populaire)
Zur Dialektik der Entwicklung der modernen slowakischen
Malerei (Beziehung des Regionalismus und Historismus in der
slowakischen Malerei mit volkstümlichen Sujets)
Ján Abelovský 25
Světonázorová dialektika slovenského moderného maliarstva
(člověk a svět v slovenskej medzivojnovej maïbe)
MnpoBO33peHHecKast tiuaneKTUKa coBpeMeHHoň cjtoBatiKoň
»HBonncH
(HCjTOBCK H MHP B CnOBaUKOH XHBOIIHCM B MCX/tyBOCHHLlii
nepuč«)
Ideological Dialectics of Slovák Modern Painting (Man and the
World in Slovák Interwar Painting)
Dialectique de conception du monde de la peinture slovaque
moderne (L’homme et le monde dans la peinture slovaque entre
les deux guerres)
Weltanschauliche Dialektik der slowakischen modernen Malerei
(Mensch und Welt in der slowakischen Malerei der Zwischen-
kriegszeit)
Zuzana Bartošová 43
Roky po Oslobodení ako pokračovanie pokrokových tradicii v slo-
venskom umění (Malba, grafika a kresba 1945—1948)
FIocjieBoeHHbiíí nepitoa b cjtoBauKOM ncityccTBe, ksk npojton-
'*enite nporpeccwBHbix TpaauuHÜ ÖKHBonttcb, rpatjimra n pitcy-
hok 1945—1948 roaoB)
The Post-Libération Years as a Continuation of Progressive Tra-

ditions in Slovák Art (Painting, Graphics and Drawing 1945—1948)
Années après notre libération du fascisme comme continuation
des traditions progressives dans Part slovaque (Peinture, art
graphique et dessin 1945—1948)
Jahre nach der Befreiung als Fortsetzung der fortschrittlichen
Traditionen in der slowakischen Kunst (Malerei, Graphik und
Zeichnung 1945—1948)
Viera Luxová 61
K vývinu a problémom súčasnej maliarskej tvorby v architektúre
O pa3BHTHH H npOÖjieMaTMKe COBpeMeHHOH XHBOriMCU B apxn-
TeKType
Development and Problems of Contemporary Painting in Archi-
tecture
Au développement et aux problèmes de la création de peinture
contemporaine dans l’architecture
Zu der Entwicklung und den Problemen der zeitgenössischen
Malerei in der Architektur
Hana Petrová 75
Problematika portrétu v slovenskom maliarstve sedemdesiatych
rokov (Príspevok k analýze a typologii)
npoóneMaTMKa noptpera b cjtoBauKoň tkhbouhcm 70-x toäob
(3aMeTKn k attajnny m THnojiorutt)
Problems of Portrait in Slovák Painting of the Seventies (Con-
tribution to Analysis and Typology)
Problématique du portrait dans la peinture slovaque aux soixante-
dixièmes années (Une contribution à l’analyse et à la typologie)
Problematik des Portraits in der slowakischen Malerei der sieb-
ziger Jahre (Ein Beitrag zur Analyse und Typologie)
Anna Glasová 85
Doplnok k bibliografii práč Alžběty Güntherovcj-Mayerovej
JJ,onojtHCHMe k 6n6jiHorpa<j>nn AmKÖeTbt TtoHTepoBeň-Maňe-
poBefi
Supplement to the Bibliography of Alžběta Güntherovâ-Mayerovà
Supplément à la bibliographie des travaux ďAlžbeta Güntherovâ-
Mayerovà
Nachtrag zur Bibliographie von Alžběta Güntherovâ-Mayerovà
loading ...