Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 89
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0185
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89

Údaje z matrik o bratislavských sochároch
a kamenároch 18. storočia

MÁRIA MALÍKOVÁ

Výskům starších dějin výtvarného umenia
Slovenska v posledných desaťročiach pokročil
aj vďaka širšiemu využívaniu archívneho ma-
teriálu. Ako výdatný prameň sa osvědčili zápisy
v matrikách, ktoré nielen upresňujú biografické
údaje o umelcoch a uměleckých remeselníkoch,
ale poskytujú aj vela informácií, týkajúcich sa
nepriamo umeleckej tvorby, napr. o dědění diet-
ní alebo o priatelských, a tým neraz o pracov-
ných stykoch medzi jednotlivými umelcami.
Doteraz boli uverejnené zváčša len údaje tý-
kajúce sa niéktorej širšej témy. Tým vznikli
medzery v publikovaní a archívny materiál
z jednej oblasti bol rozptýlený do viacerých sa-
mostatných práč. Náš článok uvádza výlučné
zápisy z určitej časovo, miestne i tematicky
presne ohraničenej oblasti so snahou o ich úpl-
nosť. Údaje z rím.-kat. matrik Bratislavy z ro-
kov 1700—1799 sme usporiadali do slovníka so-
chárov a kamenárov, v tomto období v meste
pósobiacich alebo přechodné sa zdržujúcich.
Chýbajú záznamy z evanjetických matrik, ktoré
sú sice dost rozsiahle, ale na údaje, týkajúce sa
uvedených profesií, poměrně skromné. Vzhla-
dom na šířku materiálu sme údaje o kmotrov-
stve a svědčení pri svadbe obmedzili len na za-
chytenie dátumu. Bádáte!, ktorý sa bude chcieť
niektorou osobnosťou zaoberať podrobnejšie,
musí sa vrátit k prameňu; údaj o dátume mu
však ušetří dlhé a úmorné hladanie. V slovníku
pie sú zachytené sporadicky sa vyskytujúce
a často sa meniace záznamy o bydlisku, ako aj
o příčině smrti.
Uvádzame údaje o sochároch (sculptor, sta-

tuarius, Bildhauer), o kamenároch (lapicida,
scissor iapidum, Steinhauer), o sochárskych
a kamenárskych pomocníkoch, t. j. tovarišoch
(sculptor sodalis, lapicida sodalis . . .) a o příbuz-
ných uměleckých remeselníkoch (štukatéri, rytci
pečatí). Vynechali sme lámačov kameňa (fossor
alebo fractor Iapidum, Steinbrecher), ktorí vy-
konávali len mechanickú činnost, a umelcov,
označených ako „cupri sculptor“, ktorých poklá-
dáme za rytcov grafických listov. Trocha neob-
vyklejšie označenie zamestnania alebo jeho va-
rianty uvádzame v póvodnom znění v zátvorke,
rovnako ako odchylné citácie mena.
Vyexcerpovali sme roky 1700—1799 z nasle-
dujúcich matrik, ktoré sú dnes v Štátnom ob-
lastnom archíve v Bratislavě: matriku narode-
ných farnosti sv. Martina, knihy č. 12—29
(1697—1803), matriku zosobášených tej istej far-
nosti, knihy č. 50—55 (1674—1809), matriku zo-
mretých tej istej farnosti, knihy č. 65—72 (1719
—1805, staršie sa nezachovali), ďalej matriky
farnosti Bratislava-Blumentál, založenej roku
1770, a to matriku narodenýoh, knihy č. 101 —
102 (1770—1803), matriku zosobášených, knihu
č. 110 (1770—1799) a matriku zomretých, knihu
č. 114 (1770-1814).

Abbt, Juraj, kamenár. Manželka Katarina, děti Ján
Krištof, nair. 25. 6. 1736, Mária Alžběta, nar. 29. 11.
1737, ako krstný otec 2. 10. 1732, 1. 4. 1737, ako svedok
31. 5. 1735, 4. 2. 1739.
Akerman, Ján, sochár. Manželka Zuzanna Epplová, vdo-
va, svadba 7. 1. 1773. Zomrel 19. 4. 1775 ako 30-ročný.
Ason (Asan), Tomáš, sochár zo Sliezska („Silesiae Fran-
loading ...