Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 5
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah • CoflepîKaHHe • Table des matières • Inhalt

Elena Lukáčová
Kompozičně principy ranobarokovej architektúry
na Slovensku.6
Ivan Rusina
Z ikonografie kamennej plastiky Slovenska 17.
storočia.41
Viera Luxová
Príspevok k životu a dielu Jána Weinharta . . 61
Katarina Závadová-Jančová
Emblém v knižnej grafike na Slovensku ... 75
Maria Malíková
Údaje z matrik o bratislavských sochároch a ka-
menároch 18. storočia.89

Ejieua JlyKanoBa
KoMno3HUH0HHbie npHHUHribt apxtrreKTypbi pannero
ßapoKKa . 6
MßaH PycHHa
Ha HCTOpHH HKOHOrpa<j)HH K.'IMeHHOH TMÍICTHKH Cjio-
ßaKHH 17-ro BeKa.41
Bepa JlyKcoBa
3aMei'KH o >KH3HH h TBop'iecTBe ílna B.aiiHxapTa . 6!
KarapHHa 3aBaa.OBa-5lHMOBa
9w6jieMa b khhjkhoh rpa<|>nKe CjioBaKHH ... 75
Map,Ha MajiHKOBa
BbiniicKH H3 MerpiriecKi.ix Kiinr, Kacaiomnecs ópaTH-
cjiíibckmx cxy.nbnTopoB h xaMeiiOTecoB 18-ro BeKa 89

Elena Lukáčová
Composition principles of the early baroque ar-
chitecture in Slovakia.6
Ivan Rusina
From the iconography of stone plastic in Slovakia
of the 17lh Century.41

Viera Luxová
A contribution to the life and work of John Wein-

hart.61
Katarina Závadová
Emblem in book graphie in Slovakia .... 75
Mária Malíková
Data from registries on Bratislava sculptors and
stone cutters of the 18th Century.89
Elena Lukáčová
Kompositionsprinzipien der Frühbarockarchitektur
in der Slowakei.6
Ivan Rusina
Aus der Ikonographie der Steinplastik der Slowa-
kei des 17. Jahrhunderts.41
Viera Luxová
Beitrag zum Leben und Werk von Johann Wein-
hart .61
Katarina Závadová
Das Emblem in der Buchgraphik in der Slowakei . 75
Mária Malíková
Angaben aus den Matrikeln über Bildhauer und
Steinhauer das 18. Jahrhunderts in Bratislava . . 89
Elena Lukáčová
Principes de composition de l’architecture de ba-
roque initial en Slovaquie.6
Ivan Rusina
De l’iconographia de la plastique de pierre en Slo-
vaquie du XVIIe siècle.41
Viera Luxová
Contribution à la vie et l’oeuvre de Jean Weinhart. 61
Katarina Závadová
Emblème dans la graphique de livre en Slovaquie . 75
Mária Malíková
Données des matricules sur les sculpteurs et tail-
leurs de pierres de Bratislava du XVIIe siècle . 89
loading ...