Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Seite: 71
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0077
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
71


9. Lýdia Jergušová, tapiséria-diptych na čelnej stene zasadacej siene administrativně] budovy Výskumného ústavu živočíšnej
výroby, Nitra, 1978

v technologickou!, ako aj v umeleckom zmysle slova.
Vybudovanie experimentálnych stredísk poskytne
azda podnětný impulz už z hl’adiska podchytenia do-
rastu. Počas vysokoškolské] přípravy mladých kádrov
umožňujú totiž priaznivé podmienky na pode VŠVU
nadviazať plynulejšie kontakty medzi poslucháčmi
oddělení architektúry a příslušných disciplín užitého
či monumentálneho a dekoratívneho umenia. Odcho-
dom zo školy však absolventi strácajú zázemie pre
ďalšie rozvíjanie vzájomných pracovných stykov.
Zapojením sa do existujúcej pracovnej sústavy nastáva
stádium vcelku odděleného riešenia architektonických
a výtvarných úloh ; sl’ubné náznaky tvořívej spolupráce
zaniknú alebo zavážia len pri vol’be bývalého spolužia-
ka za autora výtvarného diela.
V oblasti výtvarnej teorie i v samej organizačně]
práci sme na Slovensku zatial nie vždy pružné reago-
vali na dobou predostierané požiadavky. Chýba najma
systematickosť v spresňovaní odbornej terminologie
a kritérií pri analýze vývinových špecifík umenia
v architektúre, zodpovedajúca formovaniu sa socia-
listického života u nás. Nedospělo sa podnes ani k se-

rióznej, všestrannejšie koncipované] dokumentácii.
Registrácia povojnových realizácií je značné medze-
rovitá (chýbajú najmä údaje o prvej vývinovej pe-
riodě) a pre viaceré posuny v názoroch na jej poslanie
nemá metodickú ucelenosť, prehladnosť.18 V detailoch
je navýše neraz nepřesná, nespolahlivá a tak nie velmi
osožná pre vedecké účely. Doteraz sa takisto nepri-
stúpilo k periodickému zverejňovaniu výsledkov tohto
tvořivého úsilia. Případné zmienky v odbornej —■
zriedkavejšie už v dennej — tlači sa orientujú na spole-
čensky a umělecky pozoruhodné či vývinovo podnětné
realizácie, ktoré, žial’, občas predstavujú percentuálně
skór zanedbatelný podiel v globále ročnej produkcie.
Sústavnejšie zhodnocovanie tvorby z pozícií synteti-
zujúcich tendencií, presadzovanie požiadaviek kom-
plexnosti výtvarnej organizácie prostredia, ani jej
súhrnnejšie historické zmapovanie sa takisto nepro-
sadili.19 Sám charakter výtvarnej tvorby pre architek-
tům vo váčšine prípadov priam vylučuje výstavnú
prezentáciu originálnych kompozícií. Keďže pri úva-
hách o zverejnení iba fotodokumentácie rad objektív-
nych ťažkostí a s ním spátý nezáujem zodpovědných
loading ...