Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 13
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0109
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
13

13. Trnava, univerzitný, jezuitský kostol (utváranie hmoty)


ovládá priestor Univerzitného námestia. Symet-
ria hlavného priečelia s akcentom na bohato
zdobenom hlavnom vstupnom portáli je přísné
zachovaná. Impozantná výška Iode a věží budí
obdiv aj v súčasnosti.
Možno povedať, že architektonická hmota na-
šich ranobarokovýoh .stavieb je tak v siluete ako
1 v členení gradovaná, stupňovaná, so zdůrazně-
ním hlavných bodov kompozície. Narušil sa po-
koj a vyváženost jasné geometricky formulova-
ných tvarov renesančnej architektúry túžbou
tvorcov po volnosti, uplatnění fantázie a indi-
vidualizmu, ale záměrně využitých pre potřeby
katolickej církvi ako hlavného objednávatela
a ideologa vtedajšej doby.

2. Priestor
Vo všeobecnosti je priestor prírodným útva-
rom, miestom, v ktorom je umiestnená hmota,
alebo ktorý hmota obopína. V architektúre pod
pojmom priestor rozumieme trojrozměrný útvar,
umele vytvořený architektonickou činnosťou.
Móže byť vonkajší, otvorený, vymedzený archi-
tektonickými hmotami, alebo vonkajší, uzatvo-
rený, vymedzený 5 rovinami. Takéto priestory
nazýváme tiež urbanistickými, exteriérmi (uli-
ca, námestie, nádvorie a pod.). V užšom slova
zmysle architektonickým je vnútorný priestor
(interiér), vymedzený 6 rovinami — obsah a pod-
stata architektúry. „Architektúra je ako nějaká
velká dutá plastika, do vnútra ktorej móže člo-
věk vstúpiť a pohybovat sa v ňom.“4
Architektonický priestor má aj štvrtý rozměr
loading ...