Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 20
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0116
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20


23. Bratislava, interiér jedálne v kláštore milosrdných bratov

súvisia. Vonkajšíe priestory raného baroka bolí
taktiež statické, převládali osové kompozície,
symetria. O kompozici! speciálně ranobaroko-
vých urbanistických priestorov u nás však ne-
možno hovořit, pretože zachované urbanistické
celky bolí dedičstvom starších dějinných epoch,
gotiky a renesancí e a nové v tomto období ne-
vznikli.
Aj keď nepoznáme příklady typických miest,
náměstí či ulic založených v 17. storočí, velké
množstvo novostavieb raného baroka dotvára
staršiu zástavbu. Niektoré ranobarokové stavby
rnajú dominantné postavenie v urbanistických
súboroch starších náměstí a ulic. Novým dotvá-
rajúcim prvkom je zeleň a úprava záhrad. Ma-
riánské, neskór morové štípy, podielajú sa na
doriešení už existujúcich, póvodom gotických
alebo renesančných náměstí. Aj tu sa začínajú

uplatňovat v praxi poznatky perspektivy na
zvýšenie účinku pósobenia architektúry a oko-
litého priestoru na člověka.
Z uvedeného vidieť, že ranobarokové principy
kompozície priestorov sa ujali viac v interié-
roch, a to najma sakrálnych. 17. storočie bolo
u nás důležitým přípravným obdobím formo-
vania barokového priestoru. Renesančná přísná
viazanosť ustúpila váčšej volnosti a snahe po
slobodnejšej tvorbě priestoru. Priestor je stup-
ňovaný podobné ako vonkajšia hmota a hlavné
kompozičně body sú zdóraznené. Výzdoba až na
niektoré výnimky nie je přehnaná, sochárske
a maliarske diela vhodné dopíňajú architekto-
nické články v interiérech. Vnútornému prie-
storu sa v ranom baroku věnuje pozornost
v rovnakej miere ako vonkajšej hmotě a prie-
čeliam. Interiér je tu skutočným obsahom, jad-
loading ...