Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 50
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0146
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

11. Univerzitný kostol v Trnavě. 1629—1637. Foto Pod-
horský

architektúry jej význam nebol zdóraznený, ale
skór Obmedzeiný na nepatrné zmienky.33
Jezuiti začali so stavbou svojho kostola (uni-
verzitný, Jána Krstitela, invalidný) roku 1629
a ich mecénom bol palatin Mikuláš Esterházy.
Hoci nemáme dost správ o priebehu práce, stav-
ba pokračovala poměrně rýchlo, pretože už roku
1633 holi objednané krovy a roku 1637 boli
skončené murárske práce. Dňa 30. 8. 1637 kos-
tol slávnostne vysvätil jágerský biskup Juraj
Lippay.34 Po skončení tejto prvej fázy pokračo-
vali jezuiti v dotváraní interiéru. V rokoch
1637—1640 vytvořili B. Knilling a V. Stadler
spolu s dalšími majstrami hlavný oltář, taber-
nákulum a kazatelnicu. Zároveň sa zahájili prá-
ce na výzdobě jednotlivých kaplniek. O prie-
behu týchto úkonov sme informovaní na
základe archívnych údajov, ale údaje o kamen-

ných exteriérových sochách fasád chýbajú. Ne-
poznáme ikonografický rozvrh sochárskej vý-
zdoby, jej póvodné umiestnenie, slohové sú-
vislosti, rovnako ako nepoznáme autora a da-
tovanie. Na základe slohových súvislostí sa
vsak pokúsime o hypotézu, ktorá by mohla zod-
povedať na uvedené otázky.
Pokiaí ide o ikonografiu, móžeme pristúpiť
k rekonštrukcii na základe zachovaných diel,
grafického listu a analogií. Z fasád kostola sa
zachovalo deväf soch (za předpokladu, že anje-
lov nástavca portálu berieme ako celok) a gra-
fický list z konca 17. storočia, ktorý zachycuje
hlavnú fasádu univerzitného kostola v Trnavě.
Z principu analogie předpokládáme, že exterié-
rová výzdoba bola tvořená na základe rovnakých
princípov ako sochárska výzdoba hlavného ol-
tára, či maliarska výzdoba lodě, ktorá ostala
neporušená.
Maliarska výzdoba hlavného oltára a Iode sa
yiaže k životu Jána Krstitela výjavmi: Navští-
venie, Narodenie, Krst Krista, Na dvore Hero-
desa, Vo vážení, Sťatie Jána Krstitela, Herode-
sova hostina. Sochárska výzdoba hlavného ol-
tára je členená následovně: starozákonné po-
stavy (Melchisedech, Mojžíš, Dávid, Zachariáš),
apoštoli (Peter, Pavol, dve neurčené postavy),
evanjelisti (Marek, Matúš, Lukáš, Ján), jezuitskí
svátci (Ignác, František Xaver, Alojz, Stanislav),
Madona a ostatní svátci.35
Porovnáním ikonografie fasádových soch po-
dlá grafického listu a podlá zachovaných diel
prichádzame k závěru:

(podlá grafického listu) (podlá zachovaných soch)

1. Zachariáš
2. Alžběta
3. Dávid
4. Joachim
5. Anna
6. Jozef
7. 0
8. 0
9.0
10. 0

1. Zachariáš
2. Alžběta
3. 0
4. Joachim
5. Anna
6. 0
7. Ján Evanjelista
8. Juda Tadeáš
9. Apoštol
10. Apoštol

Podfa Dubnického analýzy bolo na fasádě
spolu 16 nik,36 preto je pravděpodobné, že bolo
vytvořené rovnaké množstvo soch. Na základe
loading ...