Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 54
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0150
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
54


17. J. J. Bendl, Joachim. Sedemdesiate roky 17. sto-
ročia, Trnava. Foto P. Breier — J. Ptáček

18. J. J. Bendl, Juda Tadeáš. Sedemdesiate roky 17.
storočia, Trnava. Foto P. Breier — J. Ptáček

kého barokového sochárstva. Medzi jeho najvý-
znamnejšie realizácíe patří skupina dřevených
soch — apoštolov, ktoré dodal pre spovednice
sv. Salvátora v Prahe, pričom sa opieral o ta-
lianske vzory. A právě zo slohového názoru tej-
to skupiny vychádzajú niektoré trnavské diela.
Podobnosti sú v monumentalitě poňatia (napr.
Joachim), v kompozičných typoch (Juda Tadeáš,
Ján Evanjelista), v traktovaní drapérie (socha
apoštola), v detailoch, napr. v type tváře trnav-
ského Joaohima a pražského Judu Tadeáša.
Ďalšie podobnosti badáme aj s tvorbou praž-
ského barokového sochára J. Kohla44 (1632—
1709). Je otázkou či diela vytvořil Bendl alebo
Kohl, připadne či sa na tvorbě podiel’ali obi-

dvaja. Ak áno, ktorý sochár vytvořil ktoré so-
chy? Je nesporné, že aj v tretej skupině trnav-
ských soch kvalita nie je vyrovnaná a kolíše.
To však ešte nemusí svědčit proti tvorbě Bendla
ako autora všetkých soch, pretože ak pracoval
s pomocníkom, právě jeho účast by vysvětlila
tieto rozdiely. Ak by sme však uvažovali aj
o účasti Kohla, potom třeba pripísať Bendlovi
sochy Joachima, Jána Evanjelistu a Judu Ta-
deáša, zatiaï čo ostatné tri sochy Kohlovi. Koh-
lova „těžká těla jsou dosti blízká postavám
Bendlovým, liší se od nich však větší hybností,
pohybovou pádností a také dekorativním smys-
lem, patrném v »pracování celku i v zaostřené
modelaci jednotlivostí.“45 Právě na základe
loading ...