Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 71
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0167
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71

14 THIEME-BECKER-Künstlerlexikon, zv. 25., Leip-
zig 1931, s. 293.
15 Okresný archív — pobočka v Levoči, Protocoll des
königl. Marek. Wallendorf 1665—1703, s. 306: Haus
verkauf zwischen Ehren. Matias Lubowetzky und Girg
Weynhiart z 25. sept. 1684. V súpise nehnutel’nosti města
z roku 1695 sa v „niedrigen Viertel“ uvádza istý Georg
Weinert a Hans Weinert. Vzhïadom na nepřesnosti v do-
bovom písaní priezvisk móže i v týchto prípadoch ísť
o členov Weinhartovej rodiny.
16 SCHÜRER. O. - WIESE, E. : Deutsche Kunst in
der Zips, Brno-Leipzig 1930, s. 82. Na s. 209 sa uvádza
materiál i neúplný nápis. Přesné znenie: Memoriae et
honori nobilis ac egregii domini Anthonii Rhael ex op-
pido Bavariae Schrobenhavsen orti. Viri ut vita et mo-
ribvs integer ita mvnifica de omnib. bene merendi vir-
tvte insignis. Anno salvt. hvm. MDCXII III. nov. Qvin-
til. Pia et Placida morte reb. hvmanis exemti. Aetatis
svae an LXXV. Haeredes officii et debitae pietatis non
immemores posver et consecrar. Materiál — červený
mramor, vápenec, alabaster. Rozměry. 380 X 246 cm,
výška zbrojnoša 90 cm. Epitaf je situovaný na severnej
stene severnej lodě kostola (po straně oltára).
17 RUSINA, I.: Kamenná plastika 17. storočia na
Slovensku I., kandidátská dizertačná práca. Bratislava
1978, s. 42 a n.
18 Popisy týchto epitafov uvádza najnovšie RUSINA,
I.: c. d., s. 53-54, 90—91, 98—99.
19 Náhrobná doska sa nachádza na južnej stene ka-
plnky. Rozměry: 258 X 134 cm, materiál — červený mra-
mor. Nápis po obrubě kameňa je natol’ko poškodený, že
možno identifikovat len niekolko slov „ ... magnvs
dnvs Christ... Thvrzo de Betlenfalwa ÇÇ terrae scepv-
siens .. . svae XXXIV . .. regiae o ... cvbicvlar qvi pie
in dno obdormivit a aetatis svae XXXI“.
20 Zomretý súčasne spí a stojí ako na to naposledy
upozornil RUSINA, L: c. d., s. 85.
21 Náhrobná doska sa nachádza na južnej stene ka-
plnky. Materiál — červený mramor, rozměry: 275 X
X 147 cm. Nápis na obrubě kameňa: Illvstrissimvs D:D:
Cornes Stanislavs Thvrzo de Bethlenfalva: regni hvngar:
Palatinvs ivdex cvmanor terrae scepvsiens: ac Comi-
tatvs eivsd: PP cornes: sacrat: principis et D.D. Fer-
dinandi II romanor imperatores, ac German Hvngar
Bohem Zc. Regis Zc. intimvs Consiliarivs : et per
Hvngar locvmtenens Mort. 1 May A 1625 aetat 49 sve.
22 Text vo vyúčtovacích spisoch: HORVÁTH, P. : c. d.,
s. 136: Im Jahr 1625, dem 9 Tag Julius ist ein ordentli-
cher Vergleich gescheht, wegen Ihr wolgeborne Gnaden
Her Palatinus hochleblichere Gedechnis seines Begreb-
nis so der erbarne Meister Hans Weinhardt Bildhauer
vom Wallendorf zu arbeiten. Písomný materiál, ktorý
sa týká vyúčtovania práce, našiel P. Horváth v Orszá-
gos Levéltár v Budapešti sign. E 196 Archivům Fami-
liae Thurzo, Fase. XIII.
23 O náhrobníku S. Thurzu písal už v 19. storočí V.
Myskovszky vo Vasárnapi Ujság (28. júla 1867, s. 369

a n.). V článku popři životopisných údajoch S. Thurzu
uvádza aj opis náihrobníka.
24 Nápis na pamätnej doske: Hac svbrvpe iacet
Stanslavs thvrzo secvndvs arege in regno, qui repvtatvs
erat, pro patria miles, pro ivstitia qve fidelis, nec qvod
in hoc posset carpere livor habet. Doska sa nachádza
na južnej stene krstnej kiaplnky farského kostola v Le-
voči. Materiál — červený mramor, rozměry : 56 X 96 cm.
23 Erb je umiestnený na južnej stene kaplnky. Mate-
riál — červený mramor, rozměr: 60 X 90 cm. Po stra-
nách erbu sú písmena — kapitály (písané po riadkoch) :
I.G.D.D.S.T.D.B.F.R.H.Pzc.
26 Materiál pieskovec, rozměr platné: 67 X 74 cm.
V dome sa v 18. storočí nachádzala rádná sieň (pozři
nápis na druhej pamätnej tabuli z roku 1742).
11 Zo Spiša pochádzal například Ján Frisowitz, ako
na to o. i. upozorňuje BALAŠA, G.: Majitelia Bethle-
novského domu v Banskej Bystrici. Pamiatky a pří-
roda 1974, s. 19.
28 S menom istého Mateja Ebnera, ktorý pochádzal
z Norimberku, sa už v prvej polovici 15. storočia stře-
táme v Kremnici (KŘIŽKO, P.: Z dějin banských miest
na Slovensku, Bratislava 1964, s. 295). Měno Martina
Ebnera sa uvádza v archiváliách města roku 1640 (pozři
KŘIŽKO, P.: Generale repertorium . . . tomus II., Stát-
ny okresný archív v Kremnici). O príslušníkoch Ebne-
rovej rodiny v Banskej Bystrici nevieme nič bližšie.
29 Už DIVALD, K. : c. d., s. 373 a n. uvádza, že pó-
vodnú středověků budovu v 17. storočí přestávali. Ne-
skór, v priebehu 19. storočia došlo okrem iného k zvý-
šeniu objektu o tretie poschodie a k romantizujúcej
terakotovej úpravě jeho fasády. Po druhej světověj
vojně, roku 1969—1970 reštauroval sochársku část fa-
sády Ladislav Pollák.
30 V nadpraží portálu nápis: Anno Christi
MDCXXXVI. Sochárska časť fasády je realizovaná
z pieskovca.
31 Identifikáciu prvej scény uviedol už DIVALD, K. :
c. d., s. 374, no jej vieryhodnosť zdá sa byť diskuta-
bilná. Motiv antického bojovníka na koni v pravici
s vytaseným mečom a v pozadí s ohňom a dymom
(horiace město?) nemusí zobrazovat právě skok Marca
Curtia do priepasti; každopádně však symbolizuje hr-
dinstvo, odvahu.
32 Pozři RUSINA, I. : c. d., s. 96.
33 RUSINA, I.: c. d., s. 97.
34 AGGHÁZY, M.: c. d., s. 28.
35 KŘIŽKO, P. : Dějiny banskomestského seniorátu.
Liptovský Mikuláš 1948, s. 8.
36 Rozměry busty 61 X 47 cm, materiál — pieskovec.
V knihe prírastkov muzea z roku 1956—1960 sa na s.
57 uvádza, že sa poprsie nachádzalo v majetku MNV
v Kremnici, odkial’ prostredníctvom Městského archívu
roku 1956 přešlo do zbierok miestneho múzea. V Stát-
nom okresnom archíve v Kremnici sme však nenašli
doklad o príslušnej transakci!.
37 Natíska sa otázka, či kompozícia netvořila pó-
loading ...