Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 54
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0058
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
54


Matka. 5 dieťaťow, bi'o?rz, 1947. Foto E. Mišarová
priemyselným závodom, historickým miestom,
ale aj imaginárnym prostředím, ktoré zaludňujú
postavy z vyhne umělcových oživených pred-
stáv.
Prirodzene, medzi hložníkovské témy patria aj
rozmanité literárně texty, ktoré ilustroval, pre-
tože ich přetavil svojím viděním a senzibilitou.
A patří sem aj niekoïko zátiší s domáckými
predmetmi, s kvetmi, so zabitým kohútom či
s rybou, i keď sú to u něho motivy zriedkavé
a v umelcovom oeuvre epizodické.
O Hložníkovom vztahu k zvolenej a zobra-
zenej témě sa neraz dozvedáme to podstatné
z názvu diela alebo cyklu. Konfrontujeme aspoň
niektoré:
Interiér, Kaviareň, Materstvo, Milenci, Sašo,
Trio, Mořena, Harmonikár a žena, Klobúčnictvo,
Pastierka, Vdova, Žehry, Člověk.
Parníček, Žižkovský viadukt, Činy na Capri,

Krajina s červenou střechou, Krávy pri kompe,
Benzínová pumpa, Nádražie, Pri Seine.
Utečenci, Tragédia. Život, Prízrak, Bezbran-
ní, Z koncentračného tábora, Zúfalstvo, Únos
Európv, Agónia vojny, Atomový teror, Storočie
malomocných.
Dědina mojej mladosti, 1. máj 1918 v Lip-
tovskom Mikuláši, Krompašská vzbura, Fašiz-
mus, Vojna, Transport, Přechod partizánov cez
rieku, Cesta k oslobodeniu.
Kfúčom k obsahu výtvarného diela bývá pre-
dovšetkým umelcov světonázor; jeho filozofia
a jeho životné skúsenosti spáté s jeho povahou
a temperamentom. V širšom a hlbšom zmysle
slova třeba však dakedy siahnuf — a v Hložní-
kovom případe je to osobitne potřebné — aj po
svete ideí, ktoré sú za umelcovho života ,,vo
vzduchu", alebo ktoré si umelec přisvojuje
svojím štúdiom, vzděláváním sa, kultúrou, re-
cepciou v najširšom zmysle slova, pretože jeho
dielo sa stává metaforou týchto ideí.
Nie je fažké zistiť, ako hlboko zasiahla do
života a tvorby V. Hložníka doba, v ktorej vy-
rastal, formoval sa a pracoval. Sociálně zápasy,
expanzia fašizmu, druhá světová vojna, Sloven-
ské národně povstanie, budovanie socializmu sú
témou aj obsahom veïkej časti jeho grafického
a maliarskeho diela.
Iné úseky jeho tvorby možno adekvátně po-
chopit najma cez literatúru, ktorú čítal a ktorú
nie vždy ilustroval — aspoň nie formou pria-
mych skutočných ilustrácií. Velký podiel
v Hložníkovom diele majú totiž kompozície,
ktoré sú akousi obrazovou evokáciou myšlienok
a zážitkov inšpirovaných a živených literatúrou :
biblia, Danteho Božská komédia, Goetheho
Faust, Shakespearové drámy, Cervantesov Don
Quijote a mnohé ďalšie diela světověj poézie,
prózy a dramatiky sú pre umelca Hložníkovho
typu nie iba lektúrou, ale najma prameňom
predstáv, ktoré sa znovu a znovu vracajú do
jeho kompozícií. Cez ne Hložník hlbšie vyslovu-
je svoj záměr, pretože mu pomáhajú prostred-
níctvom minulosti chápat přítomnost a v sú-
časných dejoch odhalovat ich historický rozměr
a zmysel. Tak, ako velké postavy minulosti vy-
slovili o svete, živote a člověku množstvo ně-
hy núcich právd, aj Hložník sa usiluje vo svoj ich
loading ...