Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 90
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0192
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
90

maliarovi poslážif grafický vzor H. Baldunga — list
G. 191. E. Wiese sa iste právom domnieval, že
v strednej sféře klačiaca postava představuje levočské-
ho farára Jána Henckela a pravděpodobně i dalších
významných levočských meštanov a patricijův. Pouka-
zuje na to porovnáme s tabulovou malbou na oltáři
sv. Jána, kde je rozhodujúca pravá klačiaca figura na
obraze sv. Ján před otvoreným hrobom (Samopochová-
vanie sv. Jána Ev.).
52 ŠPIRKO, J.: Starý kláštor minoritov v Levoči.
Martin 1940, s. 30, obr. č. 9.
52 Ak išlo o celok, sábor, je pravděpodobné, že ho
minoriti dostali ako donáciu podlá objednávky boha-
tého a významného patricija, hospodára kostola sv. Ja-
kuba, Melchiora Messingschlagera alias Polierera
(zomrel roku 1522), ktorý tomuto kláštoru věnoval
značná pozornost a přičinil sa o jeho reštaurovanie
— pozři HAIN, C.: Zipserische oder Leátschaverische
Chronika undt Zeit- beschreibung. Vydané pod ná-
zvom: Hain Gáspar Lócsei krónikája. Levoča 1910, zv. 1,
s. 20; ŠPIRKO, J.: c. d., s. 5.
5^ Levoča, Spišské múzeum, inv. č. 1208 (1094?).
Rozměry: 48 X 42 cm. Třeba upozornit na tento svojho
druhu výnimočne zachovaný predmet v múzejných
zbierkach, ktorému by sa zišla sústredená reštaurátor-
ská starostlivost. Láká tu možnost súvislostí. Rubová
stranu s Ukřižováním komponoval maliar pravděpo-
dobně na základe grafických listov. Obidve scény ohra-
ničuje rámec zo sástredene zoradených, lištami obale-
ných balustrov, použitý na kamenárskych prácach
v bardejovskej radnici. Podlá ikonografie patřila
zástava pravděpodobně v tom čase v Levoči agil-
nému bratstvu Corporis Christi. Pozři aj poznámku
47. Analogie kresbovej kaligrafie, najmá zdórazňovania
svalových áponkov (Kristové lýtka) a priestorová ilázia
vo figurálnych scénách docielovaná skreslením oválu
hlavy a narušením rovnováhy medzi tvarom jej elipsoi-
du a takmer okráhlou tvárou, sa nachádzajá v dolnom
páse íigár Posledného sádu levočskej južnej predsiene,
najmá však na odkrytej časti Posledného sádu T.
Standa z rokov 1507—1509 v bardejovskej radnici.
Po uzavretí nášho textu objavili v októbri 1982 ná-
stěnná malbu vynikajácej kvality v sedile priechodá
domu č. 48 na levočskom náměstí. Na ploché ca
1,5 X 1,5 m vidiet torzo kompozície poprsí zoradených
javiskovým spósobom na iluzívnej tribáne v spodněj
časti potiahnutej drapériou. Torzo muža vlavo je
individualizované ako pištec. Jeho hlava sa nezacho-
vala. Muž vpravo nemá atribát; jeho trištvrtočne na-
točená hlavu, pokrytá baretom charakterizuje sástava
vrások, dozadu ubiehajáce čelo, nakřivený široký nos,
hlboko posadené pichlavé oči pod markantným obo-
čím, výrazné lícně kosti, plné a mákké ásta. Priestor
okolo poprsí a medzi nimi vyplňujá nápisové pásky.
Individualizačnými črtami, v kontexte neskorostredo-
vekej malby na Slovensku výnimočnými, dotýká sa
táto malba švábských portrétnych tradicii, napr. diela

Hansa Malera, pósobiaceho v Tirolsku v okruhu augs-
burskej íuggerovskej faktorie. Iste nie sá zanedbatelné
norimberské výdobytky tohto žánru. Malbu datujeme
koncom dvadsiatych, či začiatkom tridsiatych rokov
16. storočia.
55 y tomto případe sa maliar mohol opieraf o no-
rimberská grafická tvorbu nad vázu jácu na staršie
příklady iluminátorského umenia, konkrétnejšie o teo-
retický spis o konštrukcii rodostromov, vydaný An-
dreom Joaom v Norimberku prvýkrát roku 1505.
Tiež: ŠEFČÁKOVÁ, E. — ONDREJČEKOVÁ, Z.: Pře-
měny dřevořezu (výstavný katalog). Bratislava — Ban-
ská Bystrica 1972, s. 41—42, č. kat. 85, 86, obr. 86 na
s. 42. Torzo pochádza z váčšieho listu. Pozři: Hans
Baidung Grien (výstavný katalog). Karlsruhe 1959,
II B 1—1.
55 Hlavy v 1'ubických kompozíciách májá tváře stuh-
nuté v grimasách naivných a nezodpovedajácich akcií.
S rovnakou rustikálnejšou proviněnou árovňou je mož-
né sa stretnáí v skupině diel porovnatel'nej s Bičová-
ním Krista z Lubice a rovnomennou scénou v Krem-
pachoch z roku 1516. Oltář sa dostal ako póžička —
depozit rím.-kat. farského áradu v Lubici do košického
mázea začiatkom 20. storočia a neskór ho odviezli do
Budapešti, MNG, ev. č. 53.578.8 — 53.578.15. Pevné ta-
bule, ktoré ostali v košickom mázeu, mali depozitně
č. L 170. Rozměry krídiel: 181,5 X 64,5 cm, tabulových
malieb 83 X 53,8 cm.
57 Oltář sv. Anny v Spišskej Sobotě objednali roku
1503 a dokončili okolo rokov 1508—1514 (?). Povodně
bol určený pre severná kaplnku kostola sv. Juraja,
ktorá sa od 18. storočia stala kaplnkou sv. Jozefa.
52 Jednotlivé rody Kristovho příbuzenstva maliar
obliekol do módných dobových kostýmov, s rovnako
efektnými přikrývkami hláv. Kresebnost kostýmov sa
doplňuje výraznou farebnostou a druhovým rozlišením
látok. Podobné u postáv svátíc na vnátornej straně
krídiel. Vzniká domáca prehliadka módných kostýmov
v bohatých meštianskych a nobilitovaných rodinách,
kde nechýbajá ani děti. Ikonografia sa objasňuje iba
v nápisových páskách.
52 Oltář povodně zapožičali do košického mázea, dep.
č.' L 171. Neskór ho odviezli do Budapešti, MNG, inv.
č. 53.574.9 — 53.574.20 (tabul. malby).
52 Predela oltára sa nachádza v SNG v Bratislavě
a zobrazuje: Misericordia Domini medzi Bolestnou P.
Máriou, sv. Jánom Ev., sv. Bonifácom IV. — pápežom
a sv. Wolfgangom — biskupom. Inv. č. 0 314. Oltář
sv. Anny preniesli v 19. storočí do Novomeskej Huty,
od roku 1973 sa opát nachádza v rím.-kat. farskom
kostole Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi.
5i Pozři napr. Martýrium sv. Uršuly z predely oltára.
Okolo roku 1907 alebo před rokom 1913 depono-
vali obrazy v košickom mázeu, depozit biskupského
áradu v Spišskej Kapitule, ev. č. L 125a, L 125b.
Depozit odviezli roku 1919 do Budapešti, dnes MNG,
inv. č. 55.842.1 — 55.842.8. Pozři RADOCSAY, D.: c. d.,
loading ...