Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 85
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0089
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85

Le Corbusier a česká

architektonická

avantgarda
VLADIMÍR ŠLAPETA

Od prvého uverejnenia škíc moderného vel-
koměsta Charlesa Edouarda Jeannereta — Le
Corbusiera v CSR roku 1921 jeho dielo vel-
mi výrazné ovplyvnilo podobu českej architek-
túry 20. storočia. Súhrnný pohlad na jeho vzta-
hy k našim krajinám však zatial’ chýba. Skú-
manie tohto problému zahřňa niekolko okruhov:
jednak jeho návštěvy u nás, potom publicitu
jeho diela vrcholiacu sporom s Karlom Teigem,
spoluprácu českých architektův v jeho ateliéri
a napokon jeho vplyv na prácu českých archi-
tektův. Keďže sa o jeho návštěvách už pí sálo
v časopise Architektura CSR,1 zameriame sa len
na ostatné oblasti problému.

Publicita a polemika s Karlom Teigem
Dielo Le Corbusiera uveřejnil ako prvý v Čes-
koslovensku už začiatkom roku 1921 časopis
Styl,2 patriaci Společnosti architektov, s komen-
tárem Pavla Janáka. V článku Krásna budúc-
nosť podává Janák skrátenú stať Trois rappels
à M. M. les architectes z L’esprit nouveau a pu-
blikuje nové urbanistické myšlienky v obytnej
štvrti Tonyho Garniera, „meste-veži“ Augusta
Perreta a „Mestách na pilotách“ Le Corbusiera.
,,Tieto teoretické návrhy“, píše Janák, „ukazujú
všetku hrôzu a osudnosť tejto mechanickej a
matematickej metody americkej . . . Záhradné
mestá, odstreďovanie vel’komiest, obmedzovanie
ich hustoty, to sú metody, ktoré sa usiluj ú po-
stavit hrádze rastúcemu mechanizmu vel’ko-

miest, ,,chcú jednotlivci zaručit súkromný ži-
vot a obhájit život voči hmotě“.3
Krátko na to uveřejňuje Oldřich Starý v ča-
sopise Stavba na pokračovanie Názory na mo-
demů architektům,4 kde uvádza aj myšlienky
Le Corbusiera, ktoré sprevádza snímkou a plán-
mi vily Schwab. Starý zdůrazňuje, že Le Cor-
busier sa usiluje o architektúru ako umenie, že
chce to, čo kubistickí maliari, ktorí sa opiera-
jú o ducha, logiku, a tematickú zákonitost’: žia-
da harmoniu základných tvarov.
Roku 1922 vyšli Le Corbusierovi v Prahe dve
reprezentativně publikácie. Almanach Život II5
priniesol vo francúzskom originále i českom pře-
klade state Purizmus a Purizmus a architektú-
ra, napísané spolu s Ozenfantom, s ukážkami
Ozenfantových obrazov a Le Corbusierovými
návrhmi z rokov 1915—1922.6 Stavba věnovala
Le Corbusierovi aprílové číslo so staťou Základ-
né principy moderného urbanizmu7 a v septem-
brovom čísle vyšla jeho ďalšia stať Estetika in-
žiniera-architekta, ktorú z knihy Vers une ar-
chitecture přeložil Karel Teige. Keď v dvoch
dalších ročníkoch Stavby Teige uveřejnil Le
Corbusierove vily, jeho ďalšie příspěvky a pa-
vilon L’esprit nouveau,8 ako aj svoju stať o mo-
dernej francúzskej architektúre,9 zaujal Le
Corbusier výlučné postavenie iniciátora českej
modernej architektúry, porovnatelné len s po-
stavením Adolfa Loosa.
Česká kultúra, ktorá sa po rozpade rakúsko-
-uhorskej monarchie obrátila ku francúzskej kul-
túre ako ku svojmu ideálu, našla v Le Corbu-
sier ověj architektonickej řeči svoj vzor. Naj-
loading ...