Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 103
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0107
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
103

Andrea Palladio vo vile Rotonda. Vilou Savoie
fascinoval svojich súčasníkov-architektov, kte-
rým ňou uštědřil doslova traumatický komplex.
Dokladajú to aj dva návrhy moravských archi-
tektův, Bedřicha Rozehnala z roku 1936 pre
Valašské Meziříčí a Lubomíra Slapetu z roku
1939 pre Olomouc, ktoré sa nerealizovali. Na
takú architektúru nebol ešte český stavebník,
skór realista ako rojko, vtedy připravený. Le
Corbusier by to asi komentoval slovami: bolo
to pre takých stavebníkův málo sachlich . . .
7. Letny dom Les Mathes. Uprostřed tridsia-
tych rokov siahol Le Corbusier na prírodné ma-
teriály, kameň a dřevo, a rozšířil tak repertoár
modernej architektúry. Ohlasom na to bolo
v českej architektúre mnoho návrhov a stavieb,
opúšťajúcich kánon „bieleho funkcionalizmu“.
Prvý k nim siahol B. Fuchs stavbou kúpaliska
Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach (1935—
1936), pokračovali bratia Šlapetovci Alsternovou
vilou vo Frýdlante nad Ostravicou (1938—1940)
a J. Havlíček i B. Rozehnal sériou návrhov
z vojnových rokov.
8. Luxusný obytný dom — tzv. apartment-
house. Obytným domom na Porte Molitor
s vlastným bytom, ktorý si v Paříži postavil
roku 1933 Le Corbusier, sa otvorili nové možnos-
ti architektonického poňatia luxusných obyt-
ných domov velkoměstského charakteru. V Pra-
he vznikla v rokoch 1935—1938 stavebná kon-
junktura, počas ktorej sa uskutočnilo vela ta-
kýchto apartmentov, aplikuj úcich Le Corbusie-
rove principy — priebežné okná, velké zasklené
plochy, strešná nástavba — tzv. pent-house, při-
padne s keramickými obkladmi. Oproti Le Cor-
busierovi sa však držia klasických schém halo-
vého pôdorysu s ústřednou zasklenou halou,
z ktorej sa odvíja prevádzka bytu. Architektmi
týchto domov, ktoré sú pražskou zvláštnosťou,
boli E. Rosenberg, J. Havlíček, R. F. Podzemný,
K. Janů, V. Kopecký, H. Pacanovský a iní.
Dalo by sa pokračovat dalšími príkladmi ne-
súcimi pečať Le Corbusierovho vplyvu. Ale
možno aj tento stručný výběr dokládá šířku a
kvalitu stavebnej tvorby v medzivojnovom ob-
dobí, keď architektúra v českých krajinách po
třetí raz vo svojej historii, po období gotiky
Karla IV. a radikálneho baroka, dosiahla sveto-


Evžen Rosenberg : Obytný dom v Prahe-Nové Město,
1937—1938. Foto Jaroslav Franta

vú úroveň. České krajiny ležia na priesečníku
vplyvov nordického a mediterránneho priestoru
a preto sa tu v dějinách architektúry striedali
a miešali impulzy z obidvoch týchto oblastí. Le
Corbusier teda v medzivojnovom období před-
stavoval nielen francúzsku kultúru a politickú
orientáciu novej republiky, ale aj tradičný me-
diterránny vplyv.
„Architektúra“, napísal Le Corbusier, „je vec
obdivuhodná a najkrajšia. Cin šťastných náro-
dov, ktorý robí národy šťastnými“.79 Český ná-
rod, obdařený Le Corbusierovým príkladom, bol
v epoche dnes nazývanej epochou „klasickej
moderny“, šťastným národom.
loading ...