Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 104
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
104

Poznámky

1 Architektura CSR, 46, 1987, č. 4, s. 354—357.
2 Styl, 2(7), 1921, č. 1, s. 9—10.
3 Tamže.
4 Stavba, 1, 1922, s. 125—130, 161—165, 193—206, 209—
214.
5 Život, 2, 1922, s. 8—27, 74—85.
6 Boli to tieto návrhy: návrh velkoměsta pre 3 milió-
ny obyvatelův, vila Citrohan, vila na břehu mora,
Maison Manol, grand immeuble locatif.
7 Stavba, 2, 1923, č. 4, s. 63—72 s dvoj stránkovou pří-
lohou — panoramatickou perspektivou návrhu sú-
časného velkoměsta. Clánok převzal aj Stavitel, 5,
1924, s. 10.
8 Stavba, 3, 1924—25, s. 121'—125 vila la Roche, s. 153
vila vo Vaucreson, s. 206 vila Citrohan, s. 207 ro-
dinný dom remeselníka; 4, 1925—26, s. 121—124 stať
Obrat v architektuře, s. 51—56 stať Rozhodná chví-
le architektury z knihy L’art décoratif d’aujourd’hui,
s. 128 grand immeuble locatif, s. 129—131 pavilón
L’esprit nouveau, s. 135—141 sídlisko Ressac.
9 TEIGE, K.: Moderní francouzská architektura. Stav-
ba, 3, 1924—1925, s. 103—107, 125—128.
10 Le Corbusierove domy v Stuttgarte-Weissenhofe uve-
řejnili všetky české architektonické časopisy: Stav-
ba, Stavitel, Styl, Architekt SIA, ďalej ReD, Výtvar-
né snahy a i. Ďalšie vily a návrh Mundanea prinie-
sol 7. ročník Stavby.
11 ReD, 1, 1927—28, č. 4, s. 137 alebo Starý, O.: Soutěž
na budovu Společnosti národů v Ženevé. Stavba, 6,
1927—28, s. 67—77.
12 TEIGE, K.: Le Corbusier a Ženeva. ReD, 1, 1927—28,
č. 5, s. 189.
13 List Josefa Gočára, předsedu spolku Mánes, Le Cor-
busierovi z 24. 11. 1927. In: PULLNER, E. M.: Cze-
choslovak Functionalism. The Influence of Le Cor-
busier. Dis. University of Texas, Austin 1985, s. 50
a 137—138. List předsedu Mánesa Otakara Novotné-
ho a jednatel’a Emila Fillu dr. Štefanovi Osuskému
31. 12. 1931. Volné směry, 29, 1932, s. 92.
14 HONZÍK, K. : Úvahy o architektuře. Volné směry,
30, 1933—34, s. 226—228.
15 HONZÍK, K. : Ze života avantgardy. Praha 1963, s.
110.
10 OBRTEL, V.: Hmota a tvar. Plán, 1, 1929—30, s.
89—91 ; tenže : Vlaštovka, která má geometrické hníz-
do. Praha 1985, s. 120—122.
17 C. d. v pozn. 14, s. 86.
18 TEIGE, K.: Mundaneum. Stavba, 7, 1928—29, s.
145—155.
19 TEIGE, K. : Etapy vývoje. Stavba, 8, 1929—30, s. 6—
16, 19—23; tenže: Mezinárodní soudobá architektura.
MSA, 1, s. 149—157.
20 Tamže.
21 Tamže.
22 TEIGE, K. : c. d. v pozn. 18, s. 155.

23 LE CORBUSIER: Obrana architektury. Odpověď
Karlu Teigemu. Musaion, 10, 1931, s. 27—52.
24 Tamže.
23 Páť bodov novej architektúry: 1. dom na pilotách,
2. záhrada na streche, 3. volný pódorys, 4. pásové
okno, 5. volné priečelie. Pozři: Le Corbusier et Pier-
re Jeanneret. Ouvre complète de 1910—1929. Zürich
1937, s. 128.
26 C. d. v pozn. 23.
27 Tamže.
28 Tamže.
29 TEIGE, K.: Odpověď Le Corbusierovi. Musaion, 10,
1931, s. 52—53.
30 Tamže.
31 Tamže.
32 Hoffmeister, A. : Aperitif s Le Corbusierem. Roz-
pravy Aventina, 6, 1930, Č. 7, s. 73.
33 TEIGE, K.: 3. mezinárodní kongres moderní archi-
tektury v Bruselu. Stavba, 9, 1930—-31, s. 105—116.
34 TEIGE, K. : Le Corbusier a nová architektúra. Index,
2, 1930, s. 83—86.
35 Le Corbusierova přednáška z kongresu CIAM v Bru-
seli „Hermetický dom“ vyšla v Stavbě, 10, 1931—32,
s. 32—34. Text však Teige nezískal priamo od Le
Corbusiera, ale zo sekretariátu CIRPACu, čo doklá-
dá ochladnutie osobného vzťahu Le Corbusier—Tei-
ge. V časopise Stavitel potom vyšli tieto Le Corbu-
sierove návrhy: Plan Voisin a La ville Radieuse, 13,
1932, s. 22—23; obytný dom Clarté v Ženeve, 14,
1933—34, s. 25—28; stať Nový řád ve stavbě, nová
bytová jednotka, a útulok armády spásy v Paříži, 15,
1935—36, s. 6—14; vlastný byt Le Corbusiera v Pa-
říži na Porte Molitor, tamže, s. 48—51.
39 OBRTEL, V. : Poznámky o architektuře. Kvart, 1935,
č. 4, s. 19—24.
37 C. d. v pozn. 14.
33 HAVLÍČEK, J. — HONZÍK, K. : Ekonomie a archi-
tektura. Kvart, 1935, č. 4, s. 4—7.
39 ŠLAPETA, V. : Der Funktionalismus und die CIAM-
Gruppe in der Tschechoslowakei. Stadt, 1982, Č. 5, s.
26—47, 61—65.
40 Dopis Marta Stama a Lótte Stam-Beese K. Teigemu
z Amsterdamu 22. 11. 1934, Stichting Arehitectuur
Museum Amsterdam.
41 Najmä GIEDION, S.: Malíř Le Corbusier. Magazin
Aka, 1938, č. 2, s. 3—6 alebo LE CORBUSIER: Eine
neue Grössenordnung im Städtebau. Forum, 7, 1937,
Č. 4—5, s. 73—75.
42 STARÝ, O. : Poslední tvorba Le Corbusierova. Ar-
chitektura CSR, 15, 1956, č. 3, s. 164—165.
43 GOCÁR, J.: Od pyramid k panelům. Praha 1961.
44 VACULÍK, J. : Vzpomínky na živého. Domov, 1963,
č. 4, s. 2—7.
4o VACULÍK, J.: Le Corbusier. Galerie Vincence Kra-
máře, Praha 1966. Katalog výstavy.
46 Odpověď Le Corbusiera na dopis spolku Mánes dr.
Štefanu Osuskému. Volné směry, 29, 1932, s. 120.
loading ...