Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 18
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0134
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
18

17 STANISLAV, P. J.: Historické a statistické dáta
o slovenských sklárňach. Rukopis v SNM.
18 Istou sumarizáciou bola i práca BAKOSOVÁ, J. —
PlSÚTOVÁ, I.: Katalog slovenských sklární. Zborník
Slovenského národného múzea. Bratislava 1977, Histó-
ria 17, s. 227—245; 1978, História 18, s. 145—163.
19 Napr. GASPER, J. : Vznik a technická úroveň sklár-
stva na Slovensku do roku 1700. Nové obzory, 11, 1969,
s. 137—163; KRNÄC, P. : Príspevok k dějinám sklár-
stva. Zaniknuté sklárně v okrese Zvolen. Zvolen 1963.
20 KRNÄC, P.: c. d.
21 Napr. FRICKŸ, A.: Posledná skláreň v okolí Bar-
dejova „Máriadolina“ v Kružlovskej Hute. Nové Ob-
zory, 12, 1970, s. 91—119; MURGAŠOVÁ, I.: Neznáma
sklářská osada Rovina a hutá v Malých Karpatoch.
Zborník Slovenského národného múzea. 58. Bratislava
1963, História 3, s. 43—50; PlSÚTOVÁ-MURGAŠO-
VÁ, I.: Z minulosti a přítomnosti Katarínskej huty.
Vlastivědný časopis, 15, 1966, č. 2, s. 93—94; TEMEŠ,
M. J.: Dve zaniknuté sklárně na území niekdajšieho
uhrovského panstva. Slovenský národopis, 15, 1967, č. 2,
s. 157—214.
22 HETTES, K.: Die Glaserzeugung in der Slowakei.
Glasrevue, 1974.
23 BORSOS, B.: A magyar üvegmûvésség. Budapest
1974.
24 Tento údaj bližšie nedokladá.
25 Lokalita v severnej časti města.
26 Objav zveřejnil B. Chropovský v prednáške v Slo-
venskej národopisnej společnosti 6. 3. 1964 v Bratislavě.
27 Napr. PETROVSKŸ—SlCHMAN, A.: Výskům za-
niknutého středověkého kostola v Radole. Studijné zvěs-
ti Archeologického ústavu SA V, 11, 1963, s. 229—262;
VALLASEK, A.: Academia Istropolitana vo svetle naj-
novších výskumov. Památková péče, 26, 1966, s. 244—
245; RUTTKAY, A.: Revízno-záchranný výskům za-
niknutého kostola v Boleráze. Slovenská archeológia,
22, 1974, č. 1, s. 107—127; PASTOREK, I.: Archeologické
výskumy Okresného múzea v Trnavě so sídlom v Hlo-
hovci v r. 1975. AVANS roku 1975. Nitra 1976, s. 173—
175; BAXA, P.: Archeologický výskům historického
jadra Bratislavy. AVANS roku 1976. Nitra 1977, s. 49—
54; CAPLOVlC, D. : Príspevok k dějinám Červeného
kláštora. Historica Carpatica, 8, 1977, s. 155—191.
28 POLLA, B.: Kežmarok. Bratislava 1971, s. 115—118.
29 HOLCÍK, S.: Výskům na hrade Červený Kameň.
AVANS roku 1978. Nitra 1980, s. 112.
30 PLACHÁ, V. — NECHVÁTAL, B.: Středověké sklo
z Bratislavy. Pamiatky archeologické, 71, 1980, s. 433—
463.
31 MÉSZÁROSOVÁ, K. : Nález středověkého skla v Tr-
navě. Zborník SNM. 77. Bratislava 1983, História 23,
s. 117—130.
32 FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M. : Nálezy stře-
dověkého skla na výskume v Košiciach-Krásnej nad
Hornádom. Zborník práč Ludmily Kraskovskej. Bra-
tislava 1984, s. 284—298.

33 FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M.: Středověké
sklo v zbierkach archeologického ústavu SNM. Zbor-
ník SNM. 80. Bratislava 1986, História 26, s. 181—213;
FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M.: Odraz vplyvu
benátského sklárstva na nálezoch středověkého skla na
území Slovenska. Nepublikovaný text.
34 Napr. PASTOREK, I.: Významné středověké nále-
zy v centre města Hlohovca. AVANS roku 1981. Nitra
1982, s. 215—217; PASTOREK, I.: Archeologické výsku-
my v Hlohovci. AVANS roku 1982. Nitra 1983, s. 193—
194; JAVORSKŸ, F.: Výskumy a prieskumy výskum-
nej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV.
AVANS roku 1982. Nitra 1983, s. 99—124; PÖLHÖ-
SOVÁ, M.: Výskům Levického hradu. AVANS roku
1983. Nitra 1984, s. 187—188; NEŠPOROVÁ, T.: Záchra-
na nálezov na podhradí v Trenčíne. AVANS roku 1984.
Nitra 1985, s. 168—169.
35 FARKAŠ, Z. — TURCAN, V.: Záchranný výskům
na Devínskej kobyle v Bratislave-Dúbravke. AVANS
roku 1983. Nitra 1984, s. 74.
36 CHROPOVSKÝ, B. : Das frühmittelalterliche Nitra-
va. Vor-und Frühformen der europäischen Stadt im
Mittelalter. Göttingen 1974, s. 165.
37 FARKAS, Z. — TURCAN, V. : c. d.
38 POLLA, B.: Kežmarok. Bratislava 1971, s. 115.
39 FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M.: Středově-
ké sklo v zbierkach Archeologického ústavu SNM. C. d.
v pozn. 33.
40 POLLA, B.: c. d„ s. 117.
41 VALLASEK, A. : c. d., s. 245.
42 PLACHÁ, V. — NECHVÁTAL, B. : c. d.
43 BAXA, P.: c. d.
44 MÉSZÁROSOVÁ, K. : c. d.
45 FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M. : c. d. v pozn.
33.
46 HOLCÍK, S.: c. d.
47 FÚRYOVÁ, K. — JANOVÍCKOVÁ, M. : c. d. v pozn.
32.
48 TAKÁTS, S.: c. d. uvádza tieto pramene na s.
630 a 631. Pochádzajú z polovice 16. storočia a uvádzajú
výpovede o staršej minulosti.
49 BÁRTA, J.: Sklárně v okolí Bardejova za starých
čias. Historický zborník. 8. Bratislava 1950, s. 50—59.
50 SZÁTHMÁRY, L. : Természettudományi kozlóny,
1929, s. 485.
51 BAKOSOVÁ, J. — PlSÚTOVÁ, I. : c. d.
52 SÁGHELYI, L.: c. d., s. 109.
53 Napr. v Stebníckej Hute. In: BÁRTA, J.: Sklo
v okolí Bardejova za starých čias. Historický zborník.
8. Bratislava 1950, s. 51.
54 Bližšie BAKOSOVÁ, J. — PlSÚTOVÁ, I. : c. d.
55 Súpis uveřejnil TAKÁTS, S.: c. d., s. 643.
56 BAKOSOVÁ, J. — PlSÚTOVÁ, I. : c. d.
57 TELKÉS, S. : c. d., s. 7.
58 BÁRTA, J.: Z dějin Katarínskej Huty. Stredoslo-
venský sklář, 1, 1952, č. 5, s. 4.
59 TEMES, J.: c. d., s. 171—214.
loading ...