Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 54
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
54

zbierky Colloreda-Mannsfelda, ktorá sa dnes
nachádza v Štátnom zámku v Opočně.26 Aj tu
sa z povodně troch diel Giacoma del Pô zacho-
vali len dva obrazy, třetí z týchto návrhov je
nezvěstný.27
Neapolské obrazy, ktoré sa v prvých desať-
ročiach 18. storočia dostali do Viedne, zohrali
dóležitú úlohu vo vývine domáceho umenia. Me-
dzi autorov týchto diel patří aj Giacomo del Pô,

ktorého možný vplyv na rakúske a stredoeuróp-
ske umenie nebol ešte bližšie preskúmaný. Ale-
gória mlčanlivosti v Galérii hlavného města SSR
Bratislavy, ktorej staršie osudy nepoznáme,
patřila azda tiež medzi tie obrazy, ktoré puto-
vali priamo z ateliéru umelca za Alpy, aby tu
sprostredkovali poznanie vzdialeného, ale důle-
žitého střediska súvekého európskeho umenia.

Poznámky

1 Inv. č. A-2972, olej/plátno, 48X35,5 cm. Obraz bol
1966 převzatý z Národnej galérie v Prahe (z nákupu),
1967 reštaurovaný a v júli—auguste 1977 vystavený na
výstave Galéria hl. města SSR Bratislavy, prírastky
starého umenia (č. 60 katalogu). Dielo tu bolo zaradené
do druhej polovice 18. storočia, autor označený ako
neznámy.
2 Z 18. storočia poznáme takéto zobrazenie amora
napr. v grafike Porporatiho podlá obrazu Angeliky
Kauffmannovej, s nápisom „Garde à vous!“ (Reallexi-
kon zur deutschen Kunstgeschichte. Zv. 1. Stuttgart
1937, s. 647, heslo Amor) a na mramorovej soche E. M.
Falconeta s názvom „Amour menaçant“, ktorá sa na-
chádza v Louvri (HILDEBRANDT, E. : Die Malerei und
Plastik des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Berlin 1915,
S. 59, obr. 78).
3 PRAŽ, M. : Studies in Seventeenth-Century Imagi-
nery. Roma 1964, s. 107.
4 Tamže. Ako uvidíme d’alej, je tento motiv odvo-
dený z Césara Ripu.
5 Ešte v druhej polovici 18. storočia vyšlo niekolko
důležitých vydaní Ripovej knihy. MASER, E. A.: Ba-
roque and Rococo Pictorial Imaginery. The 1758—60
Hertel Edition of Ripa’s Iconologia with 200 Engraved
Illustrations. New York 1971, predslov, s. XI.
6 Toto vydanie vyšlo roku 1970 v reprinte (Hildes-
heim—New York) s predhovorom Erny Mandowskej.
7 Mince, ktoré padajú z rohu hojnosti a ktoré v opi-
se Césara Ripu chýbajú, možno vyjadrujú populárně,
aj v iných rečiach známe pořekadlo „mlčať je zlato“.
8 RIPA, C.: Iconologia. Roma 1603 (reprint 1970), s.
455 : „Gli si sarà appresso un Cocodrillo ... hieroglifico
del silentio“.
9 Lexikon der Kunst. Zv. 2. Leipzig 1971, s. 214 (heslo
Harpokrates) a 339 (heslo Horus).
10 RIPA, C.: c. d., s. 454 („Arpokrate, Dio del silen-
tio“).
11 V 18. storočí zobrazuje Harpokrata s „dětskou“
kučerou a prstom na perách napr. sochár J. W. F.
Beyer, činný v Stuttgarte a vo Viedni. Jeho mramoro-
vá socha z roku 1783 je v majetku Akadémie výtvar-

ných umění vo Viedni. Repr.: katalog výstavy „Klassi-
zismus in Wien, Architektur und Plastik.“ Wien 1978,
obr. 30.
12 RIPA, C.: c. d., s. 454.
13 Ripa sa tu odvolává na istého Ammiana.
14 Výstava „A nápolyi festészet aranykora XVII—
XVIII század“ bola usporiadaná v Szépmúvészeti mú-
zeu v Budapešti. Autorom koncepcie bol neapolský his-
torik umenia Nicolo Spinosa.
15 Pod názvom Zlatý věk neapolského malířství 17.
a 18. století bola táto výstava usporiadaná v septembri—
októbri 1985 v Královskom letohrádku v Prahe a od-
tiaï přenesená do Slovenskej národnej galérie v Bra-
tislavě.
16 Katalog budapeštianskej výstavy, s. 127, č. 78, 79
s repr., katalog pražskej (a bratislavskej) výstavy č.
23, 24. V týchto katalógoch sú obidva obrazy (váčší má
rozměry 101X63 cm, menší 76X63 cm) uvedené pod
názvom Triumf cnosti.
17 Obidve diela boli po prvý raz zverejnené roku
1947 na výstave „Mostra di bozzetti napoletani del ’600
e ’700“ v Neapole (katalog výstavy, s. 48, č. 42, 43), po-
tom publikované vo viacerých knihách a článkoch, ro-
ku 1967 vystavené v New Yorku a 1979—1980 na velkej
výstave „Civiltá del ’700 a Napoli“ v Neapole.
18 Zobrazená je tu pravděpodobně „Božia milost“
(Gratia Divina). RIPA, C. : c. d., s. 195.
19 Skice sú datované na základe ich štýlu do obdobia
okolo roku 1705. PICONE, M.: Per la conoscenza del
pittore Giacomo del Pô. Bolletino ďarte, 42, 1957, s.
316; katalog výstavy „Civiltá del ’700 a Napoli.“ Napoli
1980. Zv. 1, s. 158 (Nicola Spinosa).
20 Porovnaj napr. signovaný obraz Danae v zbierke
Mangini vo Florencii. PICONE, M.: c. d., s. 170. Možno
chcel G. del Pô na bratislavskom obraze tiež vyjádřit
Ripom spomínané „slabé nohy“ Mlčanlivosti.
21 THIEME-BECKER Künstlerlexikon (F. Noack) ; PI-
CONE, M.: c. d., s. 163 a n.; RABINER, D.: Additions
to del Pô. Pantheon, 36, 1978, s. 37 an.; katalog vý-
stavy Civiltá dell ’700 a Napoli. Napoli 1980. Zv. 2, s.
432 (N. Spinosa).
loading ...