Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 66
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0182
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
66


S. Zeller: Kaštiel a park
rytina. Okolo 1750. Foto

v Marczaltó s okolím. Medi-
Galéria hl. města Bratislavy

Mědirytina. 114 X 80 140 X 83 175 X 100 mm.
Znač.: Se.Zeller sc.Posony. In: FORERI, P.: Be-
trachtungen für das Fest und die darauf folgende
acht Täge des seligen Vaters Petri Forerii Orden-
stifter ... Pressburg. F. A. Patzko 1777, frontispice.
(Variácia kompozície A. a J. Schmutzerovcov zo
šesťdesiatych rokov s výjavom sv. Petra Foreria.)
— MS Ma B 375.
52. IMAGO BONI PAROCHI (ďalej ako Č. 50).
Obrázok doplněný ďalšou stranou s textom modlit-
by: Gebeth / zu dem seligen Petro Forrerio Ord.
Canonic.Regul.S.Augustini, Stifter der /Kloster-
frauen De la Congrégation de / Notre Dame./ O
Gott ! du Abgrund . . . Amen. Impresum : Pressburg
/ gedruckt bey Franz Augustin Patzko, 1779. —
MS Ma, b.č. MS Ma SD 12236.

Okolo 1760. Mědirytina. 333 X 436 mm. Znač.: S.
Zeller sc.Posonÿ. (Veduta podlá předlohy F. B. Wer-
nera v rokajovom ráme.) — MTK 334.
Ref. : BORBÍRÓ-VALLÓ: Györ. Budapest 1956,
s. 9.
55. (Záhlavie cechového výučného listu na měno
K. W. Malik a A. Keviczky.) 1762—1763. Mědiryti-
na. 210 X 440. Znač.: Se.Zeller sculp.Posonii. V ro-
kokovom ráme s alegorickými postavami pohlad na
Bratislavu zo severu, dolná část listiny odtrhnutá.
— GMB C 7211.
Ref.: ZÁVADOVÁ, K. : Věrný a pravý obraz slo-
venských miest a hradov, ako ich zobrazili rytci
a kresliari 16., 17. a 18. storočia. Bratislava 1974,
s. 61, č. kat. 107.
56. (Záhlavie tovarišského výučného listu bra-
tislavského cechu ihlárov.) Okolo 1770. Mědirytina.
287 X 410 mm. Znač.: Seb.Zeller sculp.Posonii.
V rokokovom ráme s alegorickými postavami Spra-
vodlivosti a Cnosti a s erbom Uhorska vkompono-
vaný pohlad na Bratislavu z juhu podlá staršej
mědirytiny S. Mikovíniho. Pod vedutou text listi-
ny s ozdobnou iniciálou W: Wir Vor- und andere
Meistere des Handwerks / deren bürgerl.Nadler -
= Meistern . . . Geben auf dem königl.freyen Markt
und Schlossgrund bey Pressburg den Anno 17 . . .
— GMB C 7199; MTK Bp T 6179, T 6181.
Ref.: ZÁVADOVÁ, K.: c. d., č. kat. 101.
57. (Záhlavie tovarišského výučného listu bra-
tislavského cechu stolárov.) Mědirytina. 270 X 365
325 X 435 mm. Neznač. V rokokovom ráme použitý
zrkadlový obraz Mikovíniho veduty Bratislavy. Lis-
tina vyplněná roku 1781. — O A Ta, Cechové listi-
ny, 54.

Mapy a plány

Veduty a záhlavia cechových listin
53. (Kaštiel a park v Marczaltó s okolím.) Okolo
1750. Mědirytina. 248 X 385 303 X 404 322 X 409
mm. Znač.: Seb.Zeller Cam.R.A.H. Chalcog. Dolu
vo dvoch stípcoch latinské oslavné verše: Aspice
Barenses Gratissima Rura Penates . . . Insultet Mo-
mus, stabit, at ista Domus. Hoře citát: Et miseri-
cordia eius de progenie in progeniens timentibus
Eum. (Kaštiel Amadeovcov zo 17. storočia s fran-
cúzskou záhradou na Žitnom ostrove, dnes Horný
Bar pri Gabčíkove.) — GMB C 10891 ; MTK Bp T
4387.
54. (Záhlavie cechovej listiny s vedutou Gyóru.)

58. (Mapa Uhorska od Andreja Erika Fritscha.)
1750. Mědirytina kolorovaná žitou a ružovou.
Znač.: S.Zeller sc. — MTK Bp T914; OSZK 294.459;
UK Ba SG 11489; Sch D 1435.
Ref.: PATAKY, D.: c. d., s. 251, č. 2.
59. (Mapa severovýchodnej časti Uhorska.) Oko-
lo 1751. Kolorovaná mědirytina. Neznačené. — MTK
Bp 919.CT; OSZK 294.459.
Ref.: PATAKY, D.: c. d„ s. 251, č. 2.
60. (Mapa Dolnej zeme.) 1751. Kolorovaná mědi-
rytina. Znač.: S.Zeller sc.Posonii. (Podlá Andreja
Erika Fritscha.) — MTK Bp 919/AT; OSZK 294.459.
Ref.: PATAKY, D.: c. d., s. 251, č. 2.
61. (Mapa Zadunajska.) 1751. Kolorovaná mediry-
loading ...