Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 2): 1471 - 1500 nebst Nachträgen und Anhang — Emden, 1881

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1951#0740
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
730 13-28.

deghene, de dat overste rieht van den lande solen hebben, de moghen setten bi rade des hovet-
presters unde der wisheid van der meente in elken kerspeel na siner grote een off twe under-
rechters. Ende wert dat de underrechters jemant boven landrechte of gude seden beswarden
offte unrecht deden in jenighen saken, so mach deghene, de besward is, syne sake, will he
anders, byropen by vyff oelde merken int overste recht synes Jandes. Ist dat de overste richteren
vinden, dat he na landrechte ende gude zeden synes landes ghedomet heft, so sal de doem bliven
ßtaen, unde de de" sake beropen heft, sal gheven to broke den oversten richtern vijff oelde
merken, ende den underrechter gheven syne broke na landrechte ende gude zede des landes.
Unde ist ock. sake, dat he unrechte dornet heft, so solen de oversten richtern de sake richten,
ende wat dat overste recht na landreehte ende gude zeden richtende is; sal bliven staen bi al-
sulker pene als ze darup selten willen, up dat de saken jummer een ende hebben; unde de
underrechter, darumbe dat he unrechte dornet heft, sal gheven to broke den oversten richtern
als vorscreven is, unde we richter sal wesen, recht of reseup voren, de sal wonachtich wesen in
Vreeslande. Item altoes van de twe jaer umnie komen to rekende van Meydaghe nu nagest
körnende, so heft de wijsheid elkes landes ere vulle raed, of ze de olden richtern al wandelen
willen off een deel dan nicht, ende moghen neye richters kesen in alsulker woghe alzo vor-
screven is off ze willen, unde heft jetnan recht off reescup in ander lande off anipte, de sal
borghen setten eer he to richte süt, dat he neman in de saken, de hem vorkomen moghen, baven
landrechte ende gude oelde woente doe, unde doet he dan darboven, so mach dat land off dat
ampt dat up sine borghen verbalen, unde were jenich richter, overste off underste, de gave hadde
ghenomen recht off unrecht to segghende, det men bewisen mochte, de solde be synen daghen
nummcrmeer recht voren. Unde wert sake dat dar jenich land van dissen vorscr. landen van
gunstes weghene hat, nyd off umbe partyen wille, künde in der settlnghe des oversten rechters
nicht eens, so sullen de prelaten ende hovetpresters myt den inwoners des landes de ze darbi
nemen willen, setten det overste recht ende de se dan setten, sal mechtich wesen twe jaer to
rechtende als vorscreven is, mer det overste recht sal altoes de underrechtern setten bi rade des
hovetpresters unde der wisheid der meente als vorscr. is. Item wer dat jeman van buten off
bynnen, de krenken wolde disser lande vriheid, dar se nu mit Godes gnade to ghekomen synd,
künde hem dan dat land, dat anvochten worde, nicht unweren, 'so solden se dat kundighen den
anderen landen, ende dan solde al -man, de oerlighet is wapen to draghen, bi live ende bi gude
dat helpen keren, ende des jelikes wolder jenich hoveling unruste in den lande maken, syn hus
to beseitende myt wapender band, eyn oerlich anthonemende, de sal det overste recht hen dre
werf vermanen, dat he sick to vrede setten unde blive bi landrechte; ende doet he dan dat nicht,
so sollen hem de richters alzo birichten myt der hulpe des gansen landes, off ist noed myt den
anderen lande, dat hem des einander hode; unde were under dessen landen vorscr. jenich land,
dat mit watersnoed alzo bekrencket were, det em selven nicht allene helpen künde, unde dar de
anderen landen, wert dat hem gene liulpen deden, bi vorkreneket mochten werden, so solen de
anderen landen bi der .Wes^erzide der.Emese, de aldus langhe to soldie hebben gbeschoten, up
een jaer redelike hulpe doen bi den prelaten der lauden ende wijsheid der meente, up dat kerken,
clostere, cluse ende godeshuse, de unse vorvaders in groter innicheid hebben ghetymmert to der
ere Godes aldus jammerliken in unsen daghen nicht en vurgaen. Item zo komet dar vele claghe
van der meente up sulke presters disser vorscr. landen, dat se de meente tuschen seenden ende


 
Annotationen