Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1890

Page: 207
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1890/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

( πίν. 10, 11, 12, 13).

Ουδεμία αμφιβολία δτι των καλών ευρημάτων μόλις έπ έσχάτων έδημόσιεύθη φωτοτυπική είκών

των έν Έλευσΐνι ανασκαφών είναι και το έν τοις εν τοις υπό Βπιηη δια Βπ,ιοΐίΐτΐίΐηη έκδιδομένοις

πίναξιν 10 και 11 άπεικονιζόμενον άγαλμα μέλλε- ΌεηΙνίηϋΙβΓ (άρ. 46) το δε έν τη Συλλογή ΒαΓαοοο

φήβου έκ πεντελικοΟ μαρμάρου. Συνέβη δέ και έν έν Ρώμη, ού έχω έπίσης φωτογραφικήν εικόνα εί-

τούτω ο,τι έν πολλοίς εργοις έν Έλευσΐνι εύρε- λημμενην έκ τοΟ έν Βερολίνω γύψινου αυτού έκμα-

θεΐσι, ή μεν κεφαλή αύτοΟ δηλ. ευρέθη κατά το γείου και το έν τη του καθηγητού Κβΐίαΐβ πραγμα-

πρώτον έ'τος των ανασκαφών (1882) εξω του άρ- τεία (ΝΥϊηοΙίβΙηιαηηδ Ργο§γ&πιπι, 1889), τη περί

χαιοτέρου περιβόλου μεταξύ τούτου και του κα- του καλουμένου Ιάοΐίηο, δημοσιευθέν σκαρίφημα,

τόπιν κτισθέντος κατά την θέσιν ην άφορίζουσιν οί Και το μεν έν Λονοίνω έργον καθ όλα τά λοιπά αύ-

τοΐ/οι Χ'-Χ-Ψ-Ψ '-Α' '-Ψ") 1 ό δέ κορμός και του μέρη σώον κατά τάς του κ. ΛΥοΙίβΓδ χειρογρά-

ή εις αυτό πιθανώς ανήκουσα, αλλά μή προσαρμό- φους ση μειώσεις, άς μετά πάσης έλευθεριότητος έπέ-

ζουσα, ώς εικός, αριστερά κνήμη κατά το 1887ον τρεψέ μοι νά καρπωθώ, μόνον κατά το πηγονηον

έ'τος, της πομπικτ\ο. όδοϋ άνασκαπτομένης2. υπάρχει τις νεωτέρα συμπλήρωσις, νέος δέ είναι έν

Ώς βλέπει ό αναγνώστης πλήν της κεφαλής τά μέρει και ό αριστερός πους), στερείται έπίσης του

άλλα άκρα είναι άποκεκρουσμένα3, ό δεξιές βρα- δεξιοΟ βραχίονος άποκοπέντος όπως καί έν τφ Ελευ-

χίων ολόκληρος μετά του πήχεως και τής χειρός, σινιακω έργω από τής ρίζης' ό αριστερός αυτού

ό αριστερός από του μέσου αύτου και κάτω, το βραχίων σψζεται ολόκληρος (έκ πολλών δμως συγ-

άριστερόν σκέλος έπίσης όλόκληρον, πλήν ει μή ή κεκολλημένος τεμαχίων) μετά και τής χειρός δι'έ-

διασωθεΐσα κνήμη τούτου όντως είναι μέρος, και ρεισματίου (ραηΐθΐΐο) έπί του γλουτού έπερειδο-

τό δεξιάν από του γόνατος και κάτω. Αλλά και ή μένης1. Ιο τής Συλλογής ΒαΓαοοο έπαθε πλείονας

κεφαλή αλώβητος δέν περιήλθεν ήμΐν" ή ρις είναι ύπο του χρόνου βλάβας" άπέβαλε οηλ.ού μόνον τον

άποκεκρουσμένη ώς και το άκρον πηγούνιον, έν με- άριστερόν βραχίονα σχεδόν όλόκληρον (σώζεται καί

ρει δέ και τά ώτα, Βεβλαμμένη οέ ή έπιδερμίς του τούτου ίσον περίπου μέρος όσον καί έν τώ Έλευσι-

αι

μαρμάρου έν ταύτη τε και καθ όλον τον κορμόν νιακώ, αλλ ο/ι καθ όλον το πάνος του, σώζετ

και τούτο έλαττοΐ αναντιρρήτως τήν άλλως λίαν οέ και του έρεισματίου λείψανον κατά τον γλουτον

ευάρεστον άπό της θέας του έργου έντύπωσιν. Φέ- εις ό ή νειρ έστηρίζετο) άλλα και το άριστερόν σκέ-

ρει δέ αύτη ίή κεφαλή κατά τον δεξιόν κρόταφον λος καί του δεξιοΟ το άπό του γόνατος και κάτω,

τά ίχνη ρυηΐβΐΐο, ώς κοινώς το πράγμα λέγεται, άποκεκρουσμένη οέ είναι και ή ρις αύτου και μι-

καταφανή και έν τή είκόνι (πίν. 10). κράς τινας βλάβας έπαθε και αυτός ό κορμός κατά

Λύο έτι υπάργουσιν εργα τταϊΰα έπίσης καί καθ τον δεξιόν μάλιστα μαστόν. Σώζει 6'υ.ως τούτο τον

δμοιον τρόπον είκονίζοντα4, το μεν έν Αονδίνω, ού δεξιόν βραχίονα όλόκληρον μέχρι τής ρίζης τής

επί λέξει φέρονται τάδε άναγεγραμμενα.αΐϋη^ΐίη^ΐίΐΐυβ αϋδΕΙβα-

1 Παράβ. διάγραμμα Πρακτικών του έτους 1887ου . 518. Δελτίον, 18^8 8. 177, 2. ΒθΓϊΐβΐ'Ι<.ΐΐη£ νοη Όγ λνΌΗβΓδ: Κθ-

2 Παράβ. Πρακτικά τοΰ έτους 1887ου καί τήνεκεΐ σημείωσιν 1. ρϋΐν άβ8 ΡοΤ^ΙίΙβΙίδοΙιβη κίοΐι οΙβη Κΐ'αηζ επιίδβίζβίκΐβΐΐ 8ϊβ£0Γδ:

3 Λί φωτοτυπικά! εικόνες είναι επιεικώς καλαί· άλλ'ή ίδρυσις του 8ίβΙιο Βπιηη, ΌβηΙίΐιιίίΙβΓ, 46; νβΓ§1. ΚβΙίυΙβ, ΜοΠηο Τ&Γ. iv,
αγάλματος επί τοΰ σημερινοί! του βάθρου φαίνεται ούσα μή ορθή καί 2-3 «. Παράβαλε παρένθετ. πίνακα άριθ. 5 καί 6.

εντεύθεν έν τη ετέρα αυτών (πίν, 11) φαίνεται οιονεί ζλίνον προς τά 1 Φαίνεται ούσα καί αύτη (ή χειρ) έκ του αύτου μαρμάρου πεποιη-

εμπρος. μένη, άλλ' άν είναι καί όντως άρ"/αία είναι άμφίβολον,καθ' ας ϊγω φι-

4 Παράβ. Οπ6θ1ΐί$θ1ΐ6 ΜαΓΙΙΙΟΓδΙαάίβη, σελ. 83 άριθ. 164, ενθα λικάς πληροφορίας.
loading ...