Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1901

Page: 147
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1901/0087
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΔΥΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΑΛΑΒΑΝΔΕΩΝ

Εσφαλμένως υποτίθεται οτι το έν τώ τελευ- κύπτει , άλλ' αναμφισβητήτως αποδεικνύεται έξ

ταίω τεύχει της Αρχαιολογικής Εφημερίδος σ. ετέρας επιγραφής επίσης έν Εύβοια ευρεθείσης,

90 υπό του κ. Γεωργίου Α. Παπαβασιλείου δη- ήτις όμοιας τιμάς δικασταϊς εκ Καρύστου πεμφθεΐ-

μοσιευθέν τεμάχιον ψηφίσματος αναφέρεται εις σιν υπό Άλαβανδέων δεδομένας περιέχει. Ή έπι-

Άλαβανδεΐς οίς παρείχοντο ί'σα και δμοια τοις άλ- γραφή αύτη ευρέθη ύπό νοη ΡΓΟ^βδοΙι έν Καρύ-

λοις αυτών συμπολίταις δικαιώματα. Κατά τους στω έν τοις κήποις, έδημοσιεύθη δε κατά τό άντί-

κοινούς τύπους τών περί πολιτογραφίας ψηφισμά- γραφον αύτου ύπό του Βοβοΐίΐι έν ΟΙΟ II ρ. 1018,

των ή έν στίχω 6 φράσις νπό,ρχειν δέ αντοΐς και 2152* και έν ΚΙβΐηβ δοΙίΓΪί^βη IV σ. 519, ό δε

— έπ'ιΰτ)] και όμοια πάϋιν Άΐαβατδεϋοιγ δεν Ι^βΒαβ, Ιΐβδ 1609 άνεδημοσίευσεν άπλώς τό έν τω

εχει τόπον εί μη έν ψηφίσματι διά του οποίου Οοτριΐδ κείμενον. Κοινώς δε ή επιγραφή αύτη

οί Άλαβανδεΐς απονέμουν ξένοις τά πολιτικά δι- εθεωρείτο καί θεωρείται εισέτι και ύπό του V. Ββ-

καιώματα' αρκεί περί τούτων νά παραπέμψω τους γλγ(1 (Οβ α γ Β ί I γ ϊ ο ίηΙβΓ ΚΒβΓίΐδ Οπιβοοηιηι οί νίΐ3.-

ένδιαφερομένους εις τήν του Ε. δζ&ηΐο μελέτην : Ιβδ σ. 42) ώς ψήφισμα Άλεξανδρέων (της Τρωά-

1)αδ £»ΓΐβοΙιίδοΙιβ Βίϊι^βιτβοΙιΙ σ. 13 1. Επειδή δέ δος)' τά γαρ έν στ. 4 κατά ΡΓοΙίβδοΙι ΟΤΕΝΑ. .

τό τεμάχιον τούτο ευρέθη έν τοις περιχώροις της ΑΝΔΡΩΝΤ . ΙΒΟ Υ. ΗΚΛΑ.....ΙΟ ούτω ήρμήνευ-

Χαλκίδος έντετειχισμένον εις έρημοκλήσιον, εύ- σεν Ό ΒοβοΙίΙι: Εδ]ο[ζ]εν Ά[2εζ]ανδρ[έ]ων ζ[ύ\]

λόγως εικάζεται (είπερ μή μετηνέ^θη άλλοθεν, βου 1 τ\ κ αι τω δήμω]. "Οτι δέ πιθανώς άλλης

οπερ έξ άπαντος χρήζει αποδείξεως), οτι το ψήφι- πόλεως είνε ψήφισμα, έπειδή μεταξύ Καρυστίων

σμα τούτο τών Άλαβανδέων, κατοίκων της Κα- καί Άλεξανδρέων τά έν στ. 9 μνημονευόμενα

ρίας, ήτό ποτε άναγεγραμμένον έν Χαλκίδι. Τούτο ΰννγεγικά δίκαια καθ' ό'σον γνωρίζομεν δεν ύπάρ-

δέ δεν είνε διόλου παράδοξον έν ή περιπτώσει οί χουσιν, οξύτατα ήδη παρετήρησεν ό ν. ΥνίΙαίΉΟ-

δι'αύτου πεπολιτογραφημένοι άνδρες ήσαν. Χαλκι- ννΐΐζ-ΜοβΙΙβηίΙοΓί'ί" έν τή του Ε. δοηηβ διατριβή :

δεις ή τουλάχιστον Εύβοιεΐς, διότι συνήθως τά τι- Τ*6 αΓβίΐΠδ βχΙβΓηίδ ηυοδ Οταβοί ίκΙΗί^ϋθΡυηΙ, βίο.

μητικα ψηφίσματα καί έν τή πατρίδι τών τετι- ^'88· ΟοΙΐίη§ 1888 ρ. 23. Πράγματι δέ δεν είνε

μημένων άνεγράφοντο καί μάλιστα τά γενόμενα εις Αλεξανδρέων, άλλ' ΆΛαθανδεων τό ψήφισμα"

τιμήν ανδρών δημοσία άποσταλέντων ώς π. χ. τούτο αποδεικνύει πληρέστερον άντίγραφον νυν άπο-

πρέσβεων ή δικαστών."Οτι δέ πράγματι καί τό ψή- κείμενον έν τή βιβλιοθήκη τών έν Βερολίνω βασι-

φισμα του οποίου τεμάχιον έδημοσίευσεν ό κ. Πα- λικών Μουσείων, ληφθέν ύπό του περιηγηθέντος

παβασιλείου άνεφέρετο εις δικαστάς έκ Χαλκίδος τήν Εύβοιαν τω 1847 Γερμανού άρχιτέκτονος

εις Άλάβανδα άποσταλέντας καί μετά τήν δικα- Εά. δοΐιααββη. Τά άντίγραφον τούτο μεταγραφέν

στείαν ύπό τών μεταπεμψαμένων ταΐς μεγίσταις μικροΐς γράμμασι μετά τίνων άλλ' ούχί πάντοτε

τιμαΐς, δηλαδή τή πολιτεία, τιμηθέντας, ού μόνον εύστοχων συμπληρώσεων έδημοσίευσεν ό Ρ.Κοβρρ

έκ τών έν στίχω 4 λέξεων νόμων προνοίας προ- έν ΑροΗαοΙοοΐδοΙιβΓ Αηζβΐοβρ 1890 σ. 141' προ

ολίγου δέ έξήτασα αύτό ιδίοις όμμασιν έν Βερο-

1 Άξιοσημείωτον ϊΐνε δια τους τύπους τό προ ολίγου έν ΒαΙΙ. άβ λίνω. Στηριζόμενος λοιπόν έπί τών δύθ τούτων

ΟΟΓΓ. Ηβΐΐ. 1899 α. 488 δημοσιευθέν περί πολαογραφίας ψη'φισμα έχ ^ ρ^^^ χ(χ\ το0 δθΗαϋΙ)βΓΐ αντιγράφων άνα-
Δελφοί γράφον ώδε' Δελφοί έδωκαν 'ΑριστοφυΛίόαι κτλ. αΰτώί / / ( ^ ^

και έκγόγοκ; προξενίαν, ποΛιτείαν ϊσαν και όμοίαν κα. γινώσκω τό ψήφισμα ώς έξης*
loading ...