Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 30.1994

Page: 122
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1994/0126
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5. Busk, kościół parafialny, po 1766—1780, elewacja zachodnia, stan w r. 1993 (fot. autor)

Zgodnie z notatką z wizytacji, przeprowadzonej
przez arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieroni-
ma Sierakowskiego (1772), „fabryka” została pod-
jęta w roku 1762 12. Rok później zanotowano w
sumariuszu akt parafii kołomyjskiej, iż nowy ko-
ściół „teraz zaczął się stawiać” 13. W roku 1772
był już ukończony, a jego wnętrze zdobiły trzy
ołtarze 14. Kościół został konsekrowany w roku
1775 15.

Informacje dotyczące budowy kościoła w Bu-
sku są niestety mniej precyzyjne. Arcybiskup
Sierakowski w Decreta Reformationis tej świą-
tyni z roku 1766 orzekł, iż drewniana budowla,
wystawiona zapewne jeszcze przez króla Zyg-
munta Augusta, znajduje się w bardzo złym sta-
nie technicznym. Dlatego na jej miejscu polecił
ks. Mikulskiemu, pełniącemu funkcję proboszcza

wie [dalej: AALw], rkps nr 140: Akta Parafii w Ko-
łomyi, Kopiariusz akt parafialnych z w. XVIII, s. 8—13.

12 AALw, rkps nr AV. 12: Actus Visitationis Deca-
nalis Ecclesiarum Parochialum Decanatus Kolomyensis,
1772 [w:] Acta Visit. Gener. dec. Stryj (1825), dcc. Ko-
łomyja (1772—1775), [s. nlb.].

13 Akta Parafii w Kołomyi, Kopiariusz..., s. 13.

14 Actus Visitationis...

15 Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus
Latini, Leopoli 1932, s. 106.

16 AALw, zespół nr 48: Akta Parafii Busk, rkps:

Decreta Reformationis pro Ecclesia Praepositali in
Oppido Busk ex anno 1766 [s. nlb.].

buskiego, wystawić nowy kościół „ad breve tem-
poris” 16. Kanonik ów w obecności arcybiskupa
przyrzekł wywiązać się z tego zadania 17. Znając
troskę ks. Mikulskiego o stan świątyń w zarzą-
dzanych przez niego parafiach 18, można przypu-
szczać, że niebawem podjął on prace budowlane.
Kolejną znaną datą z dziejów buskiego kościoła
jest jednak dopiero rok 1779, w którym zapłaco-
no Ignacemu Buraczyńskiemu za prace przy
rzeźbach do ołtarza głównego 19, a następnie rok
1780, upamiętniony — jak wiemy z cytowanego
wcześniej kazania — konsekracją tej świątyni.

Według protokołu wizytacji kanonicznej z ro-
ku 1766, wiernym z Łopatyna służył niewielki
drewniany kościół. Koło niego znajdowały się już
jednak fundamenty położone pod nową murowaną
świątynię20. Ks. Mikulski poprowadził jej ,,fa-

17 AALw, rkps nr AV. 31: Ecclesia Parochialis in
Villa Lopatyn incorporata Ecclesiae Praepositali Bus-
censi, Visitata Die Vigesima Nona Mensis Julii Anno
Domini Millesimo Septigentesimo Sexagesimo Sexto [w:]
Visitatio Generalis Canonica in Decanatu Brody, Busk,
Gródek, Janów, Stanisławów, 1766, 1774 [s. nlb.].

18 Zob. Mańkowski, o. c., s. 90.

19 M. G ę b a r o w i c z, Prolegomena do dziejów
lwowskiej rzeźby rokokowej (Artium Questiones, 3,
1980), s. 20, aneks III na s! 41.

20 Ecclesia Parochialis in Vil\a Lopatyn...

122
loading ...