Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I2 De Nauiculariis, ſeu naucleris, &c.Titj. 122

a DE NAVICV-
lariis, ſeu naucleris
publicas, &c.
3 Quis nexus
uiis tituli ad
ſuperiores.

Dixit ſuprà a de qui-
bus muneribus, vel pré.
nemo exc à munere traſ-
uehendo: nunc autem de
i, per quos tranſuohun-
tur. Vel ſuprà dixit de
collat. ſpecierumenunc de
traſuectione: qua quia fit
er naucleros, ideo de eu
b Nauiculatij dicit JEt P ſunt ili, qui
ſeu Naucleri annonarias ſpecies à ſu-
I.ann. ſeptoribus, vel prapoſitis
jErat quo, in prouincia acipere,
tltalis quod Romam vel ad caſtra v¬
à lenonibus bi erant milites, deferre
preſtabatur,t debeant, & ſic dicuntur
eis licee l ſeruire annona vr vt in-
en iler ueee fi l i, & ffde iur im-
Adc & N. mul sẽper.S. negotia-
Te de lenontbus, tores.Iſti autem à cu-
tit 17. autum ra, & tutela excuſan-
tolli curauit ,urc, niſi à minoribus ſui

lorentus in I V..-¬
lepennr , corporurvt ſupra de exc.

ditu de ſuo in tu & cur-l. pe tammſunt
illius auri lu- immunes à perſonalibus
ſtralis loco. muneribus, quandiu in
cA quibus atu ſunt:vt d.l.ſemper.
creuſenur s uegotiatores, &iſi.
t hac poſte no vr.
rior rubricz munitati. in eadem l.
pars primoor qEt die, quod quidain d
co ſeripra ct ſunt nauicularij, qui ve-
mant bit publicas annonus: vt
poaavu ee hoe titu & duobus ſe-
cam conſtitu- quen. 2.Item alj qui ne-
tiunẽ ad hanc goriantur, & maximam
particuli PIr partem ſua ſubſtantia in
tnenten de hac nagotiatione habent.
De nauicula- qui & ipſi ſunt immu-
riis, ſeu nau-nes. vt cod.I. ſemper.S.
cleris publicas licet in corpore & de
ſpeies tranſ mune. & hono. lnaui-
puruaitibis, culari. & not. dictos.
d Nauieula¬ negotiatores.;. Sunt &
riotum alij alij, qui naues fabricant,
vehunt, alij de quib. dic:vt ff. de va-
negotatr, ca mun.l his qui naues.
Ai naues fa d Luſtralis auri. Pri-
ricant. I.... 1LL:
t Cod Thu, mus huius libri vnde-
i. cimi tit. eſt, De luſtralis
auri collatione: in qu
erant duæ Grce ll.
Anaſtaſij, qu deſide-
rantur. Vide notata, &
ſcripta ad l. ſuprà, de
cemmer. & mer. CVIA-
CIVS.
e Luſtrale au- b Luſtralis t auri. de
un quid & hor nihil t n nigro ſie
lie apud cuiac. e rtt t uyy
sGracam hie ſupr. quibus mu. ſed dic.
lege fuiſſeceõ vt in rubr. ſuprà, de in-
ten Reour dit motatur.
fo, cuius ille Mn il-
ſenne
ſert Certe due Nli narias De pri-
extant contti¬ t mo igitur ge
tutiones apud nere dic, vt notatur in
Cuiacium. tubrica: nã comes hor-
!Co Theod reorun delegabat por-
g De ſeeurita- andas.
te, vide hic d Socuritate 6. vio-
Rebuffum. lentiæ rvt ffad leg.Iul.
huius tres de vi publi l j de
eties hie; lit & itin cuſte. quini-
cõcuſſioee, mo & munerum perſo-
incommoda. nalium: vt in rubrnot.
quidan addut e J Mulcta. hec datur
repteſaliis nõ fiſco: ſed paſſo iniuriã
quadeuplum vi 1

e

ſe obnoxios
l ii.

naucleros facit .v....... c..i:
Auilent. haus ( omparimu ſcil in
tue ſupra, nefiiAprouincia.
, pro paire. gS Species. ſcil Rom,
vel ad caſtra: vbr por-
tantur.

l d Conuertere. cilicet

non eor liberi: vt S.im-

CODICIS DOMINI

IVSTINIANI SACRATISSIMI
PRINCIPIS, EX REPETITA

PRELECTIONE,
LIBER VNDECIMVS.

DE NAVICVLARIISA, SEV NAVCLERIS PVBLI-
cas ſpecies tranſportantibus j, & de tollenda luſtralis

auri a

TITVLVS

collatione .

I.

VSTRALE aurum evoeevor dicebatur. cuius oneris Zoſi-
mus magnum Conſtãtinum auctorem facit. Id Euagrius. & Zo
naras deſcribunt eleganter, & quarto quoque anno pendi ſolitum
narrant, id eſt, ſingulo luſtro. Onus erat negotiatorum, &mercato-
rum (& ob id aurum negotiatorum à Lampridio dicitur in Ale-

e xandroquorum appellatione etiam tenuiores continebantur, qui
quid corrogata ſtipe ſibi comparabãt, meritoria puella, & lenones, & fœneratoresnõ
iamen qui vernacula diſtrahebant, vel qui manu ſibi victum acquirebãt, veluti fi-
guli, & fabri. non veterani, clerici copiata intra certum pecuniarum modum. Erãt
& res quad huic muneri obnoxia ex lege teſtatoris, vel fiſci:vt cõſtat ex l.vl. Cod.
Theod. de luſtrali cõlat. & ex conſtitutione Anaſtasij, cuius ſententiam exponam
infrà. Erant & propria quadam eius penſitationis ſcrinia. De ea accipiẽda eſt l.3. ſu-
prà, de epiſ & cler & l.r ſuprà, de com & merc. qua ſumpta eſt ex l.5. Co. Th. de
luſtr. conlat ſicut l. jaſuprà, de epiſaud Sed hac ita à Triboniano cõpofita, & cõ
cinnata eſt, vt ad aurariam ponſionem referri nullo modo poſſit: hocque dãtaxat ex-
primat, Chriſtianos, videlicet Epiſcopos, curare debere, ne in mercando negotiatores
modum excedant, etiamſi ad domam principus pertineãt, vt ſi cõductores ſint domo-
rum diu inarum. Sunt & alia mercatorum onera, veluti ſiliquaticum, & monopo-
lium: & idos hac tria his verbis Caſſiodorus ita recte coniungit lib I1. Qui ita cõ-
mercium negotiationis exerceat, quatenus nec monopolij, nec ſiliquatici, nec
aurari aliquid penſionis impendat. Siliquatieum inni dinu exigitur ob vendi-
tionem proponëdam:vt idem auctor ſignificat lib.5. quod Graci xtp nuor appellat.
Monopoli ab eo exigitur, qui monopolium beneficio principis exercet:quo tamẽ vii
hodie non licetx l.C. de monod. vbi quod de echini monopolio, beliſſime expli-
cabitar ex Plinj lib.8. cap. 37. Sed vt ad aurariam collationem redeamus, hanc
Anaſtaſium Imperatorẽ ſuſtuliſſe Euagrius, & Zonaras, & multi alij auctores
ſunt Itaque duas conſtitutiones Gracas, qua ſub hot titulo deſiderantur, arbitror
Amaſtaſj fuiſe mrioris ſememi eatautlb, cuomis ut I Cvr aervs.

Nauiculari portantes res pu-
blicas, habeut plenam ſecurita-
tem eundi & redoundi. BAT.

1. Imp. CONSTANTINvS A. & Iv-
LIANVS CeſOlybrio P.V.J.
VLLAM vim opor-
tet naucleros ſuſti-
nere delegatas ſpe-
a cies annotarias-
transferentes nec concuſſiones
perpeti, nec aliquod genus in-
commodi: ſed venientes, ac
remeantes omni ſecuritate d
potiri, decem librarum auri
mulcta proponenda his, qui
eos inquietare tentauerint. Dat.
Ral. Iu. Ro. Conſt. VII. & Iulia-
no Ceſ. Coss.
IIImpp. ARCAD. & HONOR. AA.
Euſebio P.
Omperimus naucleros
COſerpras ſpecies e in ne-
gotiationis emolumenta cõuer-
tere h; ideoque decernimus, vt
intra annum, quas ſuſceperint,
inferãt ſpecies, & ſecuritates i
reportent *, que etiam diem
illationis l edoceant: vt intra al-
terum annum eis reddantur, à
quibus ſpecies preſtit ſint
Dat.X. Ral. Ianua. Med. Arcad.
Ill. & Honor. IIl. AA. COSS.
Qui cum nauicularis fecerunt
rapinam, tenentur in quadruplum
BaRT.III. IIDEM AA. Flauiano. P.V .
B his, qui in naucleros
prædas egerunt, volumus
eorum commodis ſatisfieri: &
ideo ne creſcat in poſterum eo-
rum audacia, ſancimus, vt qui-
cumque in rapinis fuerit depre-
henſus, poena quadrupli te-
neatur, PP. Romœ in foro A¬
proniani VIIl. Ralend. Februa.
Stilicone, & Aurelia. Coss.
Quãdo id, quod per perſonas cer-
te regionis debet expediri, non po-
teſt, debet expediri per homines cir
cunſtãtes expẽſis publicis. BART.

IIII. Impp. HONOR. & Thropo.

Romæ, vel ad caſtra:
vbi portantur.
i Securitates?, id eſt,
apochas, & de ſolu. red-
datur ſecuritates.
R Reportét ad quas
faciẽdas coguntur, qui
ſuſceperunt v infrà de
col fun pal placuit.
l Diem illationis. ſie
S. de apopul.!.
m Bhu. ) Qua-
Aarupi atu
ne cvi bora. Et not.
quod totum quadru-
plum d eſt peœna. ſie &
aliàs in duplum datur
tantûm:vt S de paganis.
l. Chriſtianis. ſecuudûm
quoſdam 2. Vel verius
re computata, & infra
annum, poſt annum in
ſimplum. vt Inſtit. vi
borap.S. j. & fac. Seod l.
ij cum concord. Item
hac lex haber locum.
quando non in naufra-
gio: ſed alias rapit: ſed
tunc habet locum j.tit.
iuy .-ij. & ffade incen, rui.
lſi quis ex naufragio.
n Vm nauarchorã.
Crmnuieulariora
o Obiretid eſt, quaſi
obeundo propter labo-
rem. alias, conſpiraret,
id eſt, aſpirando iret.
p Iudiciorum. id eſt,
iudicum, ſe. comitum
horreorum, qui expe-
ctant tranſuectionem.
q Tranſuectionis. id
eſt, propter defectum
tranſuectionis.
r Tua adduxit: quod
eſt infra: & dic conuen-
tist,id eſt, conuocatis.
ſ Alios proximiores:
vt ſuprà, de ann. & trib.
l. pro locis.
tCondutis. vt in hor-
reis: quia ibi conditur.
u Immunitate. vide-
tur ergo à patrimoniali
etiam excuſari: vt ff de
i immu. l ſemper. S. ne-
gotiatores. Sed hic ma-
gis innuit contrarium
& fac.S. de iu fiſc.l pen-
xJ Cognitionis. ſtux.
y J Limauit. aliàs, li-
brauit. AcCVRS.

AA. AnthemioP.P .

Vm nauarchorum cœtus circiter prouincias
Corie ntis inopis nauimmtitulbarer, & inuetigan¬.
dæ claſſis obtentu inſularum ſeceſſus obiret o *, &
nauigandi opportunitate tranſacta, iudiciorum in-
dignatio ſine tranſuectionis expectaretur effectu:
meritô celſitudo tua præfecto Auguſtali, & inſula-

rum præſide conuentis, ciuitatis

Alexãdrin, & Car-

pati claſſis ſummates, & nonnullos alios naucle-
ros eius profeſſionis adduxit, vt onus frumentarij cõ-
meatus, qui per Orientales nauarchos ex Alexandri-
n ciuitatis conditis conſueuerat ad ſacratiſſimam
vrbem transferri, in ſuam fidem ſuſceptum. ad ea-

dem auguſtiſſimæ vrbis horrea

comportarent, ſala-

riis pro mercedula praſtitis ex tributariæ penſitatio-
nis immunitate, vel ex eo, quod vocatur proo T, t ideſt, ami-
necnon etiam aliis, que cognitionis x limauit r exa-

men. Dat. IV. Ralend. Februar.
Theodos. III. A. Coss.

Honorio VIII. &

Qui

a Securitas,
pro apucha.

b Nota formi
rationi a The-
ſaurariis con-
ficiendarun,

e Qua actione
teneatur, qui
qu’d à nauicu-
lariis rapuerit.
d’Abhac ſen-
tentia Accur-
ſius paulo
poſt diſcedit.
e Recté. Nai
in dubio quo-
ties lege, vel
ſtaturo impo-
nitur poena
dupli, yel qua-
drupli. ſimpla
contineru. I.
hoc edieto.
f-de publis tu.

t Cod. Theo.
29.
f Conuentus.
pro cõuocats.

7 Ex Co. The

eo.tir.l.2,

* Cõſpiraret.

Jr. hic Re-
buffum, vbi-
multa adfert

de ſaluagar-

diis.

caie
 
Annotationen