Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
KATALOGI, TABELE, TYPY ZDOBIEŃ, MAPY

Objaśnienie'.
Katalogi, odnoszące się do ikon stanowiących temat pracy oraz materiał porównawczy,
mają w założeniu podać wszelkie niezbędne informacje ich dotyczące. Dla zapewnienia
przejrzystości starałem się ujednolicić sposób prezentacji danych odnoszących się do każ-
dego dzieła - mimo często nierównego stopnia ich kompletności i idącego za tym poziomu
uszczegółowienia. Wynika to z niemożności bezpośredniego dotarcia do wielu ikon i wiąże
się z koniecznością czerpania w dużym stopniu z inwentarzy muzealnych: niekiedy z kart,
innym razem z bardziej lub mniej dokładnych fotografii. Te braki dotyczą ikon znajdują-
cych się w magazynie Muzeum Narodowego we Lwowie.
W pierwszej kolejności dane mają umożliwić identyfikację dzieła, stąd obok typu iko-
nograficznego ikony podane jest miejsce jej przechowywania, ewentualnie numer inwenta-
rzowy, a także miejsce pochodzenia oraz przyjęte przeze mnie datowanie. Inne propozycje
datowania podano w nawiasach - przy wyborze bibliografii, odnotowującej wcześniejsze
publikacje zdjęcia ikony. Starałem się również podać informacje, dotyczące materiału
i techniki dzieła oraz przeprowadzonych konserwacji.
Każda z ikon została przedstawiona w tabeli mającej charakter schematu kompozycyj-
nego. Z braku miejsca zrezygnowałem z drugiej tabeli z inskrypcjami, które zostały ujęte
w jednym zbiorczym zestawieniu, grupującym napisy związane z poszczególnymi proro-
kami.
Zgodnie z powyższymi wyznacznikami zastosowałem następujący schemat:
określenie typu ikonograficznego ikony miejsce jej przechowywania
miejscowość pochodzenia, okoliczności sprowadzenia numer inwentaryzacyjny
do muzeum (gdy znajduje się w muzeum)
datowanie, ilość desek użytych do podobrazia (rodzaj drewna), ilość zastrzałów i strona, od
której zostały wpuszczone w podobrazie
rejestr potwierdzonych prac konserwatorsko-zabezpieczających
literatura - ze wskazaniem reprodukcji i datowania ikony
tabela: rozmieszczenie postaci i rozpoznanie trzymanych przez nie atrybutów
Wyjątkowo w przypadku badanej grupy ikon, w związku z częstym odwoływaniem się
do nich, nie stosowałem zasady wprowadzania przed kolejnym numerem arabskim cyfry
rzymskiej „I”.
 
Annotationen