Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 51
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0072
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Π. Καββαδία : Άνασκαφαί Ασκληπιείου "Επιδαύρου

51

είνε ίσως τό Έπιδότειον, ούτινος έ'χω εύρεΐ προ ετών έπιγραφήν άναγρά-
φουσαν τάς δαπανάς της τοιχοδομίας. 'Αλλ' δ Παυσανίας παραδίδει (II 27)
δτι ό Άντωνΐνος ωκοδόμησεν έν τω ϊερω σύν τοις άλλοις ιερόν ■θεών 'Επι-
δώ($ϊθ)των, συνάγεται δ'εκ τούτου, δπερ και ως προς την στοάν Κότυος συμ-
πέρασμα, δτι δηλ. κατεστραμμένον δν τό Έπιδότειον άνωκοδόμησε και διε-
σκεΰασεν δ Άντωνΐνος. Ή τοιχοδομία δε της στοάς τοϋ Κότυος εινε ακριβώς
δμοία τη τοϋ περί ου δ λόγος οικοδομήματος.

π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι (1925)

Αι κατά τό έ'τος 1925 ένεργηθεΐσαι έν Στυμφάλω άνασκαφαί εστράφη-
σαν άφ' ενός μεν περι την τελειοτέραν διευκρίνησιν τών περί τον κατά τό
παρελθόν έ'τος άποκαλυφθέντα πρόστυλον ναόν (ΠΑΕ 1924) κτισμάτων της
άγοράς, άφ'ετέρου δέ περί την άποκάλυψιν νέων οικοδομημάτων, συντα-
χθέντος και τοϋ παρατιθεμένου ένταϋθα γενικοϋ της άγοράς τοπογραφικού
διαγράμματος (παρένθετος πίν. 1).

Και εκ μεν τών κατά τό 1924 άποκαλυφθέντων κτιρίων ήρευνήθη
εφέτος λεπτομερέστερον:

1) Ή κρήνη, ης ευρέθη και δευτέρα, συμμετρική κλΐμαξ καθόδου είς
τό έπίπεδον της υδροληψίας ως καΐ ή άριστης εργασίας εύθυντηρία τοϋ
κρουνοφόρου παραφράγματος της δεξαμενής, (είκ. 1), στοιχεία δι' ων καθω-
ρίσθη τελείως τό σχέδιον τής κρήνης, τουλάχιστον έν κατόψει (είκ 2).

2) Τό προς Δ τής μεγάλης κατατομής κυκλοτερές κτίσμα, δπερ
άπεδείχθη, δτι άπετέλει πΰργον τοϋ περιβάλλοντος την πόλιν τείχους, ούτινος
οΰτως άποκατέστη ή συνέχεια μέχρι τής συναντήσεως αύτοϋ μετά τοϋ περι-
βάλλοντος την άκρόπολιν φρουρίου (δρα γενικόν διάγραμμα πίν. 1).

Νέα δ'ευρήματα ήγαγεν εις φως ή εφετινή σκαφή τά εξής:

1ον) Την πΰλην εισόδου εις την πόλιν, τών άπό Μαντινείας και Φενεοΰ
έρχομένων (πίν. 1).

20ν) Όρθογώνιον κτίσμα παραπλεύρως τοϋ ναοϋ, ϊσως περίβολον
αυλής προσηρτημένης τω ίερώ (πίν. 1).

30ν) Τρία τετράγωνα βάθρα στοάς έκ τετραγώνων πεσσών, παρά την
Ν. γωνίαν τοϋ τείχους (πίν. 1).

40ν) Μέγα όρθογώνιον, άγνωστου χρήσεως, οΐκοδόμη μα, εντός τής
μεγάλης κατατομής (πίν. 1). Ή όπισθία πλευρά τοϋ κτίσματος τούτου, απέχουσα
τοϋ βράχου 0.90 άπετέλει τήν έτέραν τών παρειών δεξαμενής, ώς άποδεικνΰε-
ται έκ τοϋ ύδραυλικοϋ έπιχρίσματος, ύφ' οΰ καλύπτεται. Εντός τής δεξαμενής
loading ...