Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 139
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Άναστ. Κ. Όρλάνδου: Άναοχαφαί έν Στυμφάλφ

139

κλίτους, δπερ ήτο και ύψηλότερον των άκρων, σταυροθόλια έκάλυπτον χώρους
τετραγώνους εν κατόψει, τά δε των πλαγίων επιμήκεις ορθογώνιους, ώς συμ-
βαίνει εις πολλούς γοτθικούς ναούς της Δύσεοος. Δια τετραγώνων δέ σταυρο-
θολίων έκαλύπτετο και τό ιερόν βήμα και οί δυο έκατέριοθεν αΰτοϋ χώροι
οί επέχοντες τόπον προθέσεως και διακονικού. Φωτογραφίαν άναστηλωθέντος
κατά χώραν τμήματος πολυμερούς πεσσού παρέχει ή εΐκών 6.

Ό ναός εΐχεν εν μόνον πλουσίως διαμεμορφωμένον θΰρωμα ε'ισόδου,
κατά τό μέσον της δυτικής πλευράς. Τό θΰρωμα δέ τούτο άπετελεΐτο εκ τριών
επαλλήλων οξυκόρυφων τόξων βαινόντων επι κιονίσκων, ών ευρέθησαν κατά
χώραν αί βάσεις. Παράθυρα δ' ύπήρχον κάτω μεν μόνον επί των μακρών
πλευρών τοΰ ναού, άνω δέ υπεράνω τής πεσσοστοιχίας, ίσως δέ και άνωθεν
τού θυρώματος. Αναμφιβόλως δέ και τό ιερόν θά έφωτίζετο δι' ενός μεγά-
λου προς ανατολάς παραθύρου, δπερ δέν έσημειώθη έν τη παρατιθεμένη
κατόψει (είκ. 4), επειδή τού ιερού οί τοίχοι εις μικρόν μόνον ΰψος διετη-
ρήθησαν.

Τά παράθυρα έφράσσοντο διά μαρμάρινων φραγμάτων σχηματιζομένων
δι' οξυκόρυφων τοξυλλίων ή τριφύλλων (είχ. 3).

Ό περιγραφείς ναός άπετέλει τό καθολικόν μονής, ής διακρίνονται τά
θεμέλια κελλίων, καΐ ό καλώς διατηρηθείς πυλών τής εισόδου (είκ. 7). Ό
πυλών δ' ούτος έχει σχήμα τετράγωνον (7.30Χ7.60) καλυπτόμενον διά καμά-
ρας, υπεράνω τής οποίας ύψούτο οχυρός πύργος.

"Αν κρίνη τις εκ τών επι τών κιονόκρανων διακοσμητικών θεμάτων
και έκ τής μορφής τών πολυμερών πεσσών δύναται νά χρονολόγηση τον
ναόν από τών μέσωυ τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος.

αναςτ. κ. ορλανδος

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αί κατά τό έ'τος τούτο έν Έπιδαύρω άνασκαφαί περιεστράφησαν περί
τον χώρον τον προς βορράν τοΰ Σταδίου, ένθα ή παρά τό βόρειον άνάλημμα
τού Σταδίου δίοδος, ην διερ·/όμενός τις και στρέφων δεξιά εισέρχεται διά τής
καμαρωτής εισόδου εις τον στίβον τοΰ Σταδίου. Υπέρ την δίοδον (δρόμον)
ταύτην εκτείνεται ευρεία πλατεία· εις τό βάθος δέ ταύτης απεκαλύφθη νΰν
και ολοσχερώς έξηρευνήθη διπλή Στοά μήκους 27 περίπου μέτρων και
πλάτους 9 μ. Έν τή προσάψει είχεν αύτη 11 δωρικούς πιθανώς κίονας,
έ'νεκα δέ τοΰ μεγάλου πλάτους αυτής είχε και έσωτερικώς, προς ύποβάστασιν
τής στέγης, στίχον κιόνων Τωνικού ρυθμού, ών σώζονται αϊ βάσεις. Χαρα-
κτηριστικόν τών κιόνων τούτων εΐνε δτι ή σπείρα ομοιάζει τή ίδιορρύαμω
loading ...