Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 147
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Σπυρ. Ν. Μαρινάτου: Άνασκαφαί Νίρου Χάνι Κρήτης

147

μεγάλην σπουδαιότητα, διότι είναι δ πρώτος ευρισκόμενος λιμην των Μινωι-
κών Κρητών, είναι δ' ευνόητου σημασίας ή τοιαύτη άνακάλυψις, προκειμένου
περί λαοϋ, δστις τότε κατείχε τα σκήπτρα της θαλασσοκρατορίας. Την εΰρεσιν
ενός Μινωικού λιμένος επιδιώκει μετά μεγάλου ζήλου ό 8ϊγ Α. Εν&ηδ, εξετά-
ζων δλας τάς Κρητικάς παραλίας από πολλών ετών, τοσούτον δέ μεγάλαι και
επιμελείς εγκαταστάσεις δεν είναι άπίθανον νά ανήκον εις αΰτήν ταΰτην την
Κνωσόν. Βεβαίως ή τοποθεσία τών "Αγίων Θεοδώρων κείται μακράν τής
Κνωσοΰ, άλλ' εκτός τοΰ δτι τά Μάταλα, τό επίνειον τής Φαιστού ή 6 Λεβήν,
τό επίνειον τής Γόρτυνος εκειντο εις μακροτέραν και πολλώ δυσβατοτέραν
άπόστασιν, οί "Αγιοι Θεόδωροι είναι και τό μόνον μέρος τής Βορ. παραλίας
τής Κρήτης από Αγίας Πελαγίας μέχρι Χερσονήσου, δπερ, χάρις εις τον μνη-
μονευθέντα βραχίονα τοΰ βραχώδους άκρατηρίου σχηματίζει ά'συλον κατά
τών Βορ. και ΒΔ άνεμων, τών και μόνων ταρασσόντων τό Κρητικόν πέλαγος
επιφόβως. Τό άκρωτήριον τοϋτο τελεί ακριβώς τον αύτόν προορισμόν, 8ν
επιδιώκει σήμερον ή έκτέλεσις τών μεγάλων λιμενικών έργων εν τη πόλει τοΰ
Ηρακλείου· δεδομένου δ' δτι προτοϋ γίνη ή καθίζησις καί καταστραφή υπό
τών λατόμων τό μικρόν άκρωτήριον ΐστατο πολύ ύψηλότερον, δυνάμεθα νά
είμεθα βέβαιοι δτι εδημιούργει εξαίρετον λιμενίσκον, άφ' ου την μανίαν τών
κυμάτων επιπροσθέτως άνέκοπτε και ή νήσος Δία. Τό μικρόν τμήμα τών
κτισμάτων, δπερ είχεν αποκαλύψει ό κ. Ξανθουδίδης τω 1918 εχαρακτήρισεν
άλιευτικόν συνοικισμόν. (Α.Δ. έ.ά.). "Ηδη δμως μετά την άποκάλυψιν μεγάλου
μέρους τών ερειπίων είναι προφανές δτι οικοδομήματα έκτισμένα εκ λαξευ-
τών μεγάλων πωρόλιθων μετά κιόνων, μετά πλακοστρώσεων εκ σχιστολίθου,
αντιστοιχούντα προς τά καλύτερα κτήρια τής Μινωικής εποχής δεν ήτο δυνα-
τόν νά άνήκωσιν είς αλιείς, άλλ' ευρισκόμεθα προφανώς προ σοβαρών λιμε-
νικών εγκαταστάσεων.

σττυρ. ν. μαρινατοσ

12. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΛΕΣΒΩι

I. ΕΝ ΜΥΤΙΛΗ Ν Ηι

Κατά τό έτος τοϋτο ενήργησα δοκιμαστικάς σκαφάς είς πλείονα σημεία
τής νήσου Λέσβου.

Έν τή πόλει λαβών άφορμήν εκ νέας όδοΰ κατασκευαζομένης έν τω
παρά τό Τσινάρ Τζαμί προσφυγικά» συνοικισμώ έσκαψα κατά την άρχήν
αύτής είς σημεΐον δπου ευρέθη κατώφλιον θΰρας μαρμάρινον. Έκεΐ άπεκα-
λΰφθη στενός τοίχος εξ έρυθρωποΰ πωρόλιθου, ΰπέρ τον όποιον ύπήρχον
μαρμάρινοι δόμοι, κείμενοι μόνον είς την πρόσοψιν τοΰ τοίχου. Είς τό δυτι-
κόν αύτοϋ άκρον είχε κτισθή μεταγενεστέρως πρόσθετος τοίχος καμπτόμενος
loading ...