Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 45.1997

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27403#0277
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WYKAZ ROZPRAW

OPUBLIKOWANYCH W „ROCZNIKACH HUMANISTYCZNYCH”
Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Tom XXXVI-XXXVII z. 4

Małgorzata Kitowska, Stanisław Lack - „pierwszy hierofant Wyspiańskiego”; Agnieszka
Dombrowska, Martwa natura Ślewińskiego, Boznańskiej i Wyczółkowskiego w opinii kry-
tyki; Zbigniew Stefaniak, Jan Bołoz Antoniewicz i nowa sztuka; Piotr Rudziński,

0 krytyce Mieczysława Wallisa; Anna Parol, Problemy polskiej sztuki religijnej w dwudzie-
stoleciu międzywojennym w opinii krytyki; Marek B e y 1 i n, Pytania o socrealizm.

Tom XXXVIII z. 4

Bożena Wronikowska, Wokół tematyki titulusa Ekwicjusza - Sylwestra - Marcina;
Ryszarda B u 1 a s. Wyjście z Egiptu czy Wskrzeszenie Łazarza? Katakumba przy via Latina
w Rzymie (IV w.); Iwona Cieślik-Sygowska, Drewniane cerkwie w Swierszczowie
na tle architektury greckokatolickiej od XVIII do 2. połowy XIX wieku w dawnym powiecie
chełmskim; Ryszard G a p s k i, Ikonografia religijnego malarstwa ludowego w Małopolsce.
Uwagi o popularności w świetle statystyki; Stanisława G o m u ł a, Symbolika motywów
starotestamentowych w barokowych haftach polskich; Ryszard S z m y d k i, Kolekcja tapiserii
królewicza Jana Kazimierza Wazy około 1643 roku; Małgorzata Kitowska-Łysiak,
Kilka słów o modernizmie: Malwina Posner-Garfeinowa.

Tom XXXIX-XL z. 4

Ryszarda B u 1 a s. Przejście przez Morze Czerwone w synagodze w Dura Europos (połowa
III w.) jako Akedah narodu żydowskiego; Daniel Próchniak. Wczesnochrześcijańskie
kościoły bezkopułowe w Armenii. Główne cechy i ewolucja typologiczna układu architektoniczno-
-przestrzennego; Jadwiga Kuczyńska. Uwagi o pierwotnym przeznaczeniu dwóch późno-
romańskich kropielnic krakowskich; Bożena Noworyta-Kuklińska. Protestantyzm

1 jego odbicie w sztuce sakralnej na przykładzie epitafiów z kościoła Najświętszej Maryi Panny
w Gdańsku; Ryszard S z m y d k i. Uzupełnienie do inwentarzy pośmiertnych króla Jana Kazi-
mierza z 1673 roku.

Tom XLI z. 4

Urszula Mazurczak. O patronach muzyki; Jadwiga Kuczyńska. Aprobata i negacja
kobiety w sztuce mieszczańskiej późnego średniowiecza; ks. Ryszard Knapiński. Nieznana
odyseja płockich zabytków; Agnieszka Madej. Narracja w malarstwie polskim drugiej połowy
XV wieku na przykładzie Tryptyku Dominikańskiego; Andrzej F r e j 1 i c h. Stosunek protestan-
tów do sztuki religijnej. Kilka uwag na podstawie akt synodalnych pierwszego okresu reformacji
w Polsce; Juliusz Gałkowski. Treści ideowe ścian bocznych grobowców wawelskich.
Z kręgu średniowiecznej ikonografii królewskiej.

Tom XLII z. 4

Mieczysław A. K r ą p i e c OP. Humanistyczna historia sztuki Profesora Antoniego Maśliń-
skiego; ks. Henryk Wojtowicz. Mistycyzm w religii rzymskiej; Lech Kalinow-
ski. Średniowieczne witraże na wschodnich ziemiach Polski; ks. Ryszard Knapiński.
Symbol apostolski w doktrynie i przekazie sztuki średniowiecznej (Wprowadzenie do badań);
Urszula Mazurczak. Philippus Callimachus experiens-vir doctissimus. W poszukiwaniu
genezy portretu z epitafium Filippo Buonaccorsiego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie;
Irena Maria Laskowska. Obraz Matki Bożej Różańcowej Federico Barocciego. Kontro-
 
Annotationen