Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 10
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0014
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10

Przedmowa

nia. Rozszerzenie badań na Afrykę, także na sztukę Ormian i Żydów, w koń-
cu na Amerykę Środkową i Południową, spowodowało powstanie w 2011 r.
w Warszawie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Instytut konty-
nuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu oraz Stowarzysze-
nia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (założonego w 2000 r.), które zajmowało
się sztuką Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także
światową sztuką współczesną.
Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata łączy cechy instytutu naukowe-
go oraz stowarzyszenia. Skupia badaczy zainteresowanych sztuką wychodzącą
poza tradycyjny, dziewiętnastowieczny zachodnioeuropejski kanon. U podstaw
jego działalności leży przeświadczenie o konieczności badania różnorodnych
form artystycznej ekspresji i treści dzieł sztuki ujawniających się w kulturach
całego świata, zarówno elitarnych o wyrafinowanych konwencjach estetycz-
nych, jak i plemiennych oraz ludowych, nieprofesjonalnych, także tych odwo-
łujących się do magii i szamanizmu.
Rocznik skierowany jest nie tylko do badaczy w Polsce ale i zagranicz-
nych środowisk naukowych. Redakcja pragnie zaprosić do współpracy latyno-
amerykańskie i europejskie uniwersytety, instytuty i stowarzyszenia oraz mu-
zea i centra sztuki współczesnej. W skład Rady Naukowej weszli obok polskich
badaczy przedstawiciele środowisk naukowych Ameryki Łacińskiej. Pierwszy
tom rocznika ukazuje się w języku polskim. Jednak kolejne tomy zawierać
będą studia wyłącznie w językach hiszpańskim i angielskim. Tytuł pisma za-
wsze będzie podawany w językach polskim i hiszpańskim - SZTUKA AME-
RYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMERICA LATINA.
Kultura Nowego Kontynentu łączy starożytne i średniowieczne tradycje
z wpływami hiszpańskich i portugalskich najeźdźców w wielką latynoamery-
kańską cywilizację. Od czasów szesnastowiecznych odkryć geograficznych
scalany kulturowo świat przeszedł przez epokę kolonialną do podjęcia w XX w.
dialogu między kontynentami. W ostatnim półwieczu współpraca międzynaro-
dowa i nowe środki przekazu (film, TV, Internet) otwarły nową epokę sztuki
„globalnej”. Program rocznika odchodzi od europocentrycznej świadomości.
Zachowuje jednak polskie - odmienne, wynikające z własnej wielonarodowej
i wielokulturowej przeszłości widzenie świata, które pozwala na doszukiwa-
nie się w sztuce, ikonografii, historii i obyczaju Europy Środkowo-Wschodniej
i Ameryki Łacińskiej wielu wspólnych cech (np. architektury i malarstwa baro-
ku). Redakcja i Instytut wspierać będą także badania kontaktów artystycznych
Polski z Ameryką Łacińską w XIX i XX w. oraz opiekę nad dziedzictwem kul-
turowym tego kontynentu w Polsce. Tym zagadnieniom poświęcone zostaną
kolejne tomy, którym Redakcja zamierza nadawać charakter połączonej tema-
tycznie całości.
loading ...