Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 236
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0240
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
236

Ewa Kubiak

cha, prócz drzeworytu wymienionego przez L. Kwiatkowską-Firlejową, wska-
zuje podobną kompozycję znajdującą się na stronie tytułowej Postylli ks. Jaku-
ba Wujka wydanej w 1584 r. w Krakowie. Autor wspomina także o szerokim
oddziaływaniu grafiki krakowskiej, o czym świadczy dekoracja Trebników -
ksiąg liturgicznych obrządku wschodniego88. Również na Śląsku, gdzie walka
z reformacją była jeszcze bardziej zaostrzona, niemal identyczna grafika zosta-
ła umieszczona w ilustrowanej księdze G.Rudolpha Geistlicher Weinberg wy-
danej w Nysie w 1600 r.; było to wydawnictwo dedykowane opatowi klasztoru
cysterskiego w Kamieniu Ząbkowickim. Jak wspominają Piotr Oszczanowski
i Jan Gromadzki, grafika „posiada jednoznaczną wymowę konfesyjną i kontr-
reformacyjny charakter”89.

[10. Trójca Święta i Chrystus w otoczeniu sakramentów, Sakramenty w Katechizm
z 1568 (Kraków); Luca Bertelli, 1569 (Venecia); kościół San Francisco w Mezapa,
II poł XVII w. (Meksyk)]


Podsumowując, można powiedzieć, że sytuacja polityczna i religijna
w Polsce w wieku XVI była bardzo skomplikowana. Na terytorium większym
niż połowa kraju mieszkali wyznawcy wschodniego prawosławia, w pozosta-
łych częściach dominował katolicyzm, ale były i takie regiony, gdzie większość
mieszkańców była luteranami, kalwinami czy arianami. Kończąc, możemy
zauważyć, że chociaż warunki polityczne, społeczne oraz religijne w Polsce
i w Peru były odmienne, w walce o utrzymanie lub wprowadzenie katolicyzmu
jako religii dominującej wykorzystywano sztukę, a w niej te same rozwiązania
artystyczne.

88 Janocha 1998: 102-105.
89 Oszczanowski, Gromadzki 1995: 56-57 (Pozycja 156 w katalogu).
loading ...