Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 53
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0059
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7. Dravce, kostol an.ton.itov, založený pravděpodobně
roku 1288, klenba lodě druhá třetina 15. stor. (foto
archív SÚPSOP Bratislava)

staršie výdobytky tradicie. Táto však už nemohla
byť východiskům nových tvořivých výboj ov.
Výnimku tu tvoří iba farský kostol v Gelnici,
založený čoskoro po vzniku města. V době okolo
roku 1280 nadvázuje v presbytériu priamo na
dosiahnutý stupeň poklasickéj burgundskéj gotiky
v Čistotě, nezvyčajnej v našom prostředí. Na-
teraz nemožno jednoznačné vysvětlit, za akých
súvislostí bol sem sprostredkovaný. Třeba prcd-
pokladať, že okrem stykov so susednými oblasťami
tu prebiehajú azda aj kontakty s vlastnými cen-
trami gotického umonia vo Francúzsku. Nemalí
však širší dosah na celkové utváranie našej go-
tiky. Slovenský vývin širšie nezaznamenal tenden-
cie odhmotňovať steny z vážkovým príporným sys-
témom, rozčleněným kresbo ve a plasticky a trys-
kajúcim v nepretržitom prúdení od základné až
po vrchol klenby tak, ako to (v zachovanom torze)
naznačila Gelnica.
Pre 14. stor. mal ovel’a váčší dosah priestorový
útvar trojloďovej siene, ktorá — akoby najplnšie —
spínala představu vhodného pokrocilejšieho typu
městského chrámu. Aj ked ešte nie v plnom vy-
jádření a v rozvitej forme, predsa len začiatky
týchto tendencií sú spojené s Levočou. Vel’koryso
založené město málo dostat i velký chrám. Kedže
sa zrejme počítalo s dlhotrvajúcou výstavbou,
stavia sa najprv — v rokoch 1290—1310 — část
kostola, ktorá neskoršie slúžila ako sakristia.
Slohová reč tejto prvej etapy chrámu zodpovedá
v podstatě vývoj ověj situácii, ako ju u nás repre-
zentovali kláštorné stavby v Košiciach a v Brati-
slavo. Pro další umělecký vývoj nielen Levoče
málo rozhodujúci význam založenie kláštorného
komplexu minoritov roku 1309.11 Široko konci-
povaná akcia dala zrejme podnět na spolocné
vodonio obidvoch staviob skúseným majstrom.
Ako ukázali naposledy publikované výsledky vě-
deckého skúmania,12 bolo i jeho východiskovou
základnou město Meissen, kde sa osobitným spó-
sobom rozvijali myšlienky odhmotňovania tvaro-
slovného článku, no aj priestorová koncepcia siene.
Od roku 1310 uskutečňuje tento majster presby-
térium a obvodové múry kláštorného kostola
dokončeného okolo roku 1330 a o 10 rokov neskór
presbyterium farského chrámu sv. Jakuba. Tu sa

už od začiatku rátalo s troj loďovou nepravou
sieňou, vychádzajúcou zo staršej tradicie sústavy
zhuštěných polí, čo dokazujú tri východně travé
kostola. V následujúcej etape sa zváčšujú, a sie-
ňové vyznenie chrámu dostává výraznejšiu po-
dobu. Obmedzujúca tradícia koncepcie farského
kostola jo překonaná v priestorovej osnově u mino-
ritov, kde piliero, vstávané do lodí blízko pri
obvodových múroch, vyjadrujú plnšie myšlienku
haly s delením priestorov naznačeným iba medzi-
stípovými pásmi. Zaklenutie obidvoch stavieb
a dokončeme portálov sa prctiahlo cez polovicu
storočia.
Myšlienka siene nachádza ohlas aj pri iných
stavbách na Spiši: pri přestavbě kostola v Spiš-
ských Vlachoch okolo roku 1340; po polovici
storočia sa podlá vzoru levočských minoritov
vsúvajú piliere do staršej lodi v Gelnici a napokon
má tento charakter i priestor a tvaroslovie far-
ského kostola v Spišskej Novej Vsi z 80. rokov.
Tunajšie vegetabilně a figurálně konzoly a svor-
níky s motívom divého muža, kresbový profil
rebier a prípor v bočných locliach hovoria o ume-
leckom raste našej architektúry a o reagencii na
poznatky vyžarované z vedúcich stredoeuróp-
skych centier. Prichádza aj u nás doba spro-


8. Levoča, kláštor a kostol minoritov (póclorys), viaceré
stavebné fázy v prvých dvoch třetinách 14. stor.
loading ...