Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Seite: 88
DOI Heft: DOI Artikel: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0094
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
18 Tomuto účelu zodpovedali aj menšie rozměry krem-
nických medailí.
19 Najstaršou biblickou medailou v Kremnici bola
medaila — morový toliar K. Fússla z roku 1530, z toho
istého roku pochádza najstaršia biblická medaila z Já-
chymova — medaila Concza Welcza.
20 Impulzom k vzniku morových medailí bolí nesporné
morové epidemie. V Kremnici bola morová epidémia
v priebehu 16. a 17. stor. viackrát, napr. v septembri
až v novembri 1557, v auguste 1601 (kuriálny protokol
1426—1700, str. 197 a 369).
21 Predchodcami jurajovských medailí boli tzv. manns-
feldovské toliare. Ku vzniku myšlienky razit jurajovské
medaily ako amulety přispěla vraj příhoda z bitky pri
Kochersbergu, kde istého dóstojníka zachránil od istej
smrti mannsfeldovský jurajovský toliar. Chýr o divo-
tvorných mannsfeldovských toliaroch sa rýchlo šířil
a obohacoval o nové historky. Mannsfeldovské toliare
sa stali vzácným a hladaným obchodným artiklom. Chýr
o zázračných mannsfeldovských toliaroch prenikol aj
do Uhorska a zrejme vnukol kremnickým rezačom želiez
myšlienku vyrábat jurajovské medaily.
22 Viktor Kat z, Medajle na přátelství, str. 9.
23 Viktor Katz v tejto súvislosti uvádza citát z la-
tinského autora 16. stor. : „Na Nový rok navštíví příbuzný
příbuzného, priatel priatela, stisnú si ruky a prajú si
štastlivý Nový rok. Potom oslavujú tento deň slávnost-
nými prianiami a prípitkami. Podlá starodávného zvyku
sa tiež obdarúvajú“. Medajle na přátelství, str. 6.
24 Pavel Radoměrský v špeciálnej štúdii Studie
o středověkých jetonech vyměňoval funkcie, aké šplhali
žetony v Cechách: 1. Ulahčovali počtárske manipulácie.
2. Slúžili ako hracie známky, alebo ako známky — vstu-
penky, oprávňujúce vstúpit do určitých uzavretých
priestorov. 3. Boli poukážkami za vykonanú prácu —
banícke známky.
25 Lajos Huszár, Kormocbányai éremvésok, str. 7—8.
26 Johann Belhá z y, Das Kremnitzer Münzzeichen
K-B, str. 489.
27 Nápadná je podobnost písmena G v texte medailí
z roku 1508—1525. Má vysokú spodnú nožičku, zakon-
čenú klinkom. Písmeno R je vytvořené písmenom P,
ku ktorému je přidaná kratšia oblúčikovitá nožička
zakončená klinkom, písmeno je vyražené pomocou dvoch
puncov. Okraje písmena C sa nápadné stenčujú a sú
zakončené širokými klinkami. Všetky medaily sú dato-
vané a majú rovnaký tvar čísla 5 s úzkým elipsovitým
bruškom. Jednotlivé šlová sú váčšinou oddělované
podobnými pátlistými ružicami.
28 Pavel Křižko, Kremnická komora, str. 239.
29 Oszkár Pauliny i, Adatok a Kormocbányai érem-
vésok . . ., str. 39.
30 Súdi tak na základe údajov z roku 1542, z ktorých
vyčítal, že Fússl v tomto čase patřil medzi najváženějších
občanov v Kremnici, bol majitelom domu na náměstí,
pri vyrabovaní daní přiznal 1000 zlatiek hnutelného
majetku a tak platil po Williamovi Nuntallerovi naj-
vyššie dané v meste. Pauliny i Oszkár, Adatok a Kör-
möcbanyai éremvésok . . ., str. 39.

31 Záznamy o týždennom vyúčtovaní mzdy majstra
(1529—1533) ukazujú totiž, že jeho mzda stále klesala
- naj skór v dósledku zhoršuj ú čeho sa zdravotného
stavu. Jeho funkciu mohol stále viac preberat jeho po-
mocník —- Fússl. Záznamy o týždennom vyúčtovaní
majstra Clausa publikoval Paulinyi Oszkár, Adatok
a Kormocbányai éremvésok . . ., str. 38.
32 Zanechal 2 synov a 5 dcér, ktorí si zrejme nevedeli
rozdělit jeho nemalú pozůstalost (okrem nemovitého
majetku 4027 zlatiek v hotovosti), pretože ešte 27. au-
gusta 1574 městská rada musela rozsudzovat ich spor
o dedičstvo (archív města Kremnice, Fons 36, Fase.
8, Nr. 427).
33 Viktor Katz, Kremničtí řezači želez,
34 Katz ich bezpečne lokalizoval do Kremnice, opieral
sa o „Inventárium des Kais. Königlich Münz Amts
Kremniz 1763. In einem Kasten befindliche alt und neue
Schau Phenig Stöckl“ (inventárium bolo zhotovené před
odvezením razidiel do Viedne roku 1774). Inventárium
publikoval Viktor Katz, Kremničtí řezači želez, str.
178—180.
35 Ide o listy napísané v súvislosti so sporom medzi
Achatiom Thundlom a Fússlom (vid pozn. 7). Z listu
vysvitá, že Richter v čase písania listu pracoval až asi
7—8 rokov vo Füsslovej dielni („das wir Eisensengkher
Lucas Richter und Hanns Spaltentheil baide bis ins 7
und 8 Jar unser Dienst aufs dreulichist und flessigist
haben verricht aund ausgewart . . .“ publikoval Viktor
Katz, Kremničtí řezači želez, str. 175).
36 Viktor Katz, Kremničtí řezači želez.
37 Súčasne sa tu hovoří, že Richter pre svoju krátko-
zrakost nemóže dalej vykonávat svoju funkciu („aus
Mangel des Gesichts . . .“) a na jeho miesto má byt na
skúšku povolaný Abrahám Eysker. Viktor Katz,
Kremničtí řezači želez, str. 155.
38 Na osobité tvary jeho písmen upozornil už Katz,
Kremničtí řezači želez, str. 156. Zvláštny vzhlad má
písmeno T s klinkami obrátenými dohora, písmeno A
je zakončené vodorovným klinkom alebo zobákovitým
klinkom. Na písmene G je nápadný vysoko vytiahnutý
dolný koniec, písmená O a Q sú okrúhle.
39 Eduard Fiala, cit. d. IV, str. 1234.
40 Od roku 1583 do 1594 bol senátorem (Viktor Katz.
Kremničtí řezači želez, str. 167); 1586, 1595 a 1596 richtá-
rom (Michal Ma tuňák, Z dějin slobodného a hlavného
banského města, Kremnice, str. 146). Zo záznamov v ku-
riálnych protokolech města Kremnice (CP 1594—1598.
str. 234, zápis zo 17. marca 1597) vysvitá, že zastával
funkciu senátora i po roku 1596: Officiales Camerae
Cremnicien seripto requirunt Senatum ut Antiquus
judex Abraham Eyzker amplius in Senatorio ordine
non detineatur, sed iuxta Comissionem Camerae Austria-
cae der Rathstell be (?) igt würde.
Předpoklad, že sa tento zápis vztahuje na nezrovna-
losti a dlhy, ktoré Eisker mal voči městu počas svojej
funkcie, potvrdzuje další záznam v kuriálnom protokole
(CP 1594—8, str. 298, zápis z 23. mája 1597):
Unter des ist Herr Eyszker fürgetreten, und wegen
seines Rests den er G. Stadt schuldig sich wegen der

88
loading ...