Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 89
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0095
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zahlung sich erklert, das er also zahlen wolle. Erstlich
will er G. Stad zum Preyhauss Getreide geben, fürs ander
will er fl. 25 bar erlegen, fürs dritte weil G. Stadt heren
Freyeisen fl. 73 schuldig will er dieselb übernehmen.
Als dann wöchentlich fl. (?) erlegen, bis zur völiger
abzahlung seines ganzen rests. Z toho záznamu vysvitá,
že išlo o velkú podížnosť, ktorú do svojej smrti nestihol
splatit.
41 Na základe nasledovných skutečností : v kuriálnom
protokole 1601 (str. 6) sa v zápise z 12. januára spomína
ešte ako živý, avšak už 3. mája tohože roku sa hovořilo
o jeho pozůstalosti (str. 73).
42 V zápise v kuriálnom protokole z 3. mája 1601
(str. 73) sa hovořilo o jeho pozůstalosti, pričom sa medzi-
iným konstatovalo, že ešte nesplatil svoje dlhy voči
městu. O zakúpenie jeho domu sa hlásil další řezač želiez
Joachim Eisholz: „Also auch zeiget an herr Richter das
Joachimb Elssholz die behausung darin Abrahamb
Eisskher gewöhnet annehmen will, und weil gemeine
Stadt den Henklischen Erben schuldig wolle er mit
Conrad Henkhl wegen der Bezahlung sich Vergleichen“.
Ani tým asi neboli splatené Eiskerove dlhy, lebo město
dalo zabavit jeho pozostalost.
43 Roku 1579 bol výpomocnou silou s platom 1 zlatky
týždenne (Eduard Fiala, cit. d., str. 1231, IV.),
44 „Da doch Er dem weesen nie die ain und zwaintzig
Jar beigewohnt und solchen dienst nach des Eisskhers
absterben ain Zeit verwaltet“. Fiala Eduard, Stslg.
1342.
45 Fiala Eduard, cit. d. 1342.
46 Túto medailu už Fiala v cit. d. (I, č. 224, tab. XVI,
č. 3 a IV, str. 1342) a po ňom vo svojich prácach Huszár
pripísali A. Sockovi.
47 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1342.
48 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1214.
49 Wolf Palier bol ,,Kupferverleger“ v Augsburgu.
50 S Hallerovým menom sa v Kremnici střetáme
(vo funkcii rezača želiez), kým Büttnerovo měno sa
v Kremnici neobjavuje.
51 Ide o rozdelenie dedičstva medzi jeho dvoch synov
Daniela a Filipa (kuriálny protokol 1625—1630). Avšak

nemohol zomrieť skór než 26. júna 1626, kedy ešte
osobné" vystúpil před městskou radou (kuriálny protokol
1625—1630, str. 178)!
52 Deň predtým je zmienka o ňom ako o hlavnom
řezačovi želiez (kuriálny protokol, 1646—1648, str. 195).
53 Huszár Lajos, Medaillen und Plaketten, str. 64.
54 Huszár Lajos, Tamže.
55 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1251.
56 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1251.
57 Rodina Roth dostala v tomto čase šlachtictvo.
58 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1322.
59 Fiala Eduard, cit. d. IV, 1322.
60 O měno vání Hermanna Rotha sa dozvedáme zo
správy hlavného komorského grófa z Banskéj Bystrice,
kde sa o ňom hovoří ako „in dise kunst wohl experimen-
tirt und bey verschiedenen vornemben ausländischen
Münzen versirten Menschen, welcher auch mit dem khaill
werckh wohl umzugehen weiss . . .“ Publikoval Fiala,
Eduard, cit. d. IV, 1323.
61 Vo Vratislavi sa už predtým, roku 1688 oženil
s Mariou Teunichtovou, dcérou rezača pečatí a znakov.
62 O ich príjmoch roku 1720 hovoří záznam v ,^arti-
culai’ und Verzaichnus über alle, zu nothurffe des Kaysl.
Silberwezsens bey der Cönigl: Cammer Cremnitz auser-
lossene Incosden Per Obsehendes Jahr“ (nesign. a nepag.):
Jeremiae Roth Müntz Eysenschneider ist geben diss
Jahr auf 52 Wochen jede fl. 4,80 d. bezalt worden fl.
249,60. Jeremiae Herman Roth dem Jüngern, auch
Eysenschneidern ist nach Inhalt einer Höch Löbl. Kayl:
Hoff-Cammer Verordnung datirt Wien den 3 Aprill
1720 ( ) poznámka na l’avej straně: so sub litera C
(sie beyliget) (weilen ex vermög in Anno 1718 ergangenen
bey selbig-Jährigen einnehmer ambts haubt-Reuthung
sub Nr. 41) bey gelegteb aller gnädigsten Kayl: Befelch
Jährl: nur 200 fl. besoldung empfangen, da doch solcher
(?) die Wochen 4 fl: gerechnenten dess Jahrs hindurch
208 fl: ausstragt (die pro Anno irig anständige 8 fl.
ausgefolgt worden . . . fl: 9,60 d.
Und pro Anno 1720 fr 52 Wochn d fl. 4,80 259,20 d.
63 Z ostatných kremnických majstrov robil jurajovské
medaily iba Hieronymus Fuchs.

89
loading ...