Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 196
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0202
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


1 : 2

27. Bardejov, radnica, 1505—1508, pôdorys


28. Levoča, radnica, 1550—1552, prvé poschodie z rokov
1599—1615; pôdorys prízemia a poschodia

(tak napr. na dřevených zvoniciach, remeselníc-
kych a baníckych domoch a pod.), ako aj v tom,
že sa i v profesionálně] architektúre odrážali ludové
a realistické prvky.27 „Pódorysné dispozície našich
renesančných stavieb sa vyznačovali prehlad-
nosťou a logickosťou. Ich hmota bola prostá, ne-
vyumelkovaná, bez velkých kontrastov. Na prie-
čeliach váčšiny renesančných stavieb bolo typické
ich plošné a jednoduché stvárnenie, zodpovedajúce
tektonike steny. Pokojný výraz renesančných
stavieb vyplývá najmä z ich vyvážených proporcií
v celku i v detailoch. Střechy boli šindlbvé, s vy-
sokými štítmi, alebo boli zakryté atikou. Na nie-
ktorých stavbách bola sgrafitová výzdoba, ktorá
oživovala a zjednocovala priečelie. Sochárske
detaily sa používali najmä na portálech a arkie-
roch. Stavitelia dbali, aby citlivo spájali prírodu
a okolité priestranstvo so stavbou.“
V mestách popři tom, že vznikali nové domi-
nanty — radnice a zvonice — sa dbalo, aby ná-
mestia a ulice boli kompozičně ucelenejšie a bo-
hatšie stvárnené ako predtým (Prešov, Levoča
a pod.).28
Renesančná architektura sa tak v priestorovom
riešení, ako aj v riešení priečelí a architektonic-
kých detailov zameriavala zásadné na člověka -
196

oveïa viac, ako to bolo v predchádzajúcich ob-
dobiach. Preto je nám i dnes tak blízka a móže
nám slúžiť za vzor.
Meštianske domy, stavané z kameňa a z tehál,
boli oproti gotickým architektonicky bohatšie
stvárnené, boli pohodlnejšie, priestrannejšie a viac
osvětlené (obr. 2d a 25). Velmi sa nelišili od
trojpriestorového pódorysného členenia. V súlade
s celou architektúrou boli upravené i prilahlé
priestranstvá, najmä dvory (napr. arkádové ná-
dvoria v Levoči). Arkádové chodby boli oblúbe-
ným novým prvkom.
Krása našich renesančných meštianskych do-
mov je v ich jasnéj a logickéj harmonii architek-
tonickej kompozície. Táto harmonia sa docielila
striedmym použitím architektonických akcentov,
ako sú portály, arkiere, okná, atiky a pod. Harmo-
nický súlad architektury s ostatnými příbuznými
umeniami je typický pre toto obdobie obzvlášť.
Z množstva zachovaných renesančných domov
uvediem aspoň jeden, a to Rákócziho dom v Pre-
šove (námestie č. 86) z 2. pol. 16. stor. (obr. 26).
Bol postavený na širokej parcele, na ktorej stáli
povodně dva gotické domy. Najstaršie časti sú
z 2. pol. 16. stor. Dom má krásné renesančné
uličné priečelia, ktorého kompozícia javí osno-
loading ...