Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 212
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0218
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Abt (Ab, Abbt, App), Juraj (Andrej
Juraj), kamenár (lapicida, Steinmetzgesell,
Steinmetz), 2. októbra 1732 spolu s pannou
Máriou Katarínou Reihovou kmotor při krste
Márie Kataríny, dcéry kamenára Václava
Ringlhana a jeho manželky Kláry (MP fary
sv. Martina). — 31. mája 1735 spolu s far-
biarskym majstrom Jánom Michaelom sve-
dok při sobáši Alexandra Antona Huebera,
záhradníka baronky Amadé, a Anny Márie
Tiechtmannovej (MS fary sv. Martina). —
25. jůna 1736 sa uvádza s manželkou Kata-
rínou pri krste svojho syna Jána Krištofa.
Krstní rodičia: Ján Krištof Piller, garbiarsky
majster, s manželkou Máriou Alžbětou
(MP fary sv. Martina). — 1. apríla 1737
s manželkou Katarínou kmotor pri krste
Márie Kataríny Margaréty, dcéry kamenára
Václava Ringlhaana a jeho manželky Kláry
(MP fary sv. Martina). — 29. novembra 1737
sa uvádza s manželkou Katarínou pri krste
svojej dcéry Márie Alžběty. Krstní rodičia:
Ján Krištof Piller, měšťan a garbiar, s man-
želkou Máriou Alžbětou (MP fary sv. Mar-
tina). — 4. februára 1739 spolu s Jakubom
Moserom, zaměstnancům v službách polného
maršála grófa Pálffyho svedok pri sobáši
Františka Antona von Akera — v službách
uvedeného maršála — a Anny Márie Ober-
bergerovej (MS fary sv. Martina).
Annemiltz, Andrej, murár (murarius),
6. augusta 1731 sa uvádza s manželkou Má-
riou Polyxenou pri krste svojej dcéry Márie
Anny. Krstní rodičia: Matej Piringer, stavitel’,
s manželkou Máriou Annou (MP fary sv.
Martina).
Anton, Adam, murár (murarius), 3. júna
1732 sa sobáši vdova po ňom, Maria, s mu-
rárom Blasiusom Schröderom. Svedkovia:
Stefan Luge, robotník, a Jakub Klar, murár
(MS fary sv. Martina).
Arnold, Anton, zlatník (aurifaber), 30.
marc a 1773 sa uvádza s manželkou Máriou
Annou pri krste svojho syna Jozefa Antona.
Krstní rodičia: Jozef Freiheid, stolár, s man-
želkou Barborou (MP fary sv. Martina).
Assner, Leopold, medirytec (calcographus),
14. mája 1779 sa uvádza s manželkou Teré-
ziou pri krste svojho syna Jána Michala.
Krstní rodičia: Michal Länderer, typograf,
s manželkou Teréziou (MP fary sv. Martina).
Asstlaitner (Noslaitner), Andrej, kamenár
(lapicida, civis lapicida), 18. septembra 1773
sa uvádza s manželkou Teréziou pri krste
svojej dcéry Terézie. Krstní rodičia: Vavřinec
Namer, sluha (mediastinus), s manželkou
Teréziou (MP fary sv. Martina). — 8. októbra
1774 sa uvádza s manželkou Teréziou pri
krste svojej dcéry Alžběty. Krstní rodičia:
Ján Viltner, ,,chartarius“, s manželkou
Alžbětou (MP fary sv. Martina).
Aubacsek (Anbacsek?), Jakub, kamenár
(lapicida sodalis), 14. marca 1731 spolu s kraj-
čírom („Artschneider“) Jánom Michalom
Elbsom svedok pri sobáši vdovca kamenára
Jakuba Fidlera s vdovou Annou Katarínou
Pendelovou (MS fary sv. Martina).
Auer, Ján, sochár (statuarius), 4. mája
1733 s výčapníkom Jakubom Pamerekerom
(Pameschkerom?) svedok pri sobáši náden-
níka Krištofa Kolla a Alžběty Obermayerovej
(MS fary sv. Martina).
August, Imrich, maliar a pozlacovač
(pictor, C. R. Mahler, inaurator), 16. augusta
1774 je jeho manželka Katarina kmotrou

pri krste Kataríny, dcéry panského sluhu
Jozefa Hóltzla a jeho manželky Anny Márie
(MP fary sv. Martina). — 14. novembra 1775
(v zápise sa uvádza ako pozlacovač) s man-
želkou Katarínou kmotor pri krste Leopolda,
syna obuvnického majstra Jána Ottenstei-
nera (?) a jeho manželky Anny Márie (MP
fary sv. Martina). — 11. februára 1777 s man-
želkou Katarínou kmotor pri krste Márie
Magdalény, dcéry obuvnického majstra Jána
Opfensteinera (?) a jeho manželky Anny Má-
rie (MP fary sv. Martina). — 16. februára
1777 s manželkou Katarínou kmotor pri
krste Jozefa Karola, syna Jozefa Ritsilla,
správců grófa Erdódyho, a jeho manželky
Anny (MP fary sv. Martina). — 1777 sa stává
bratislavským mešťanom; uvádza sa přitom,
že je rodákom z Vacova (Waytzen). (Bür-
gerbuch 1768 — 1785, MA Bratislava 2e5.) —
12. júla 1784 je Katarina, vdova po ňom (?)
— (vidua relicta Emerici pictoris civis)
spolu s Jánom Haberom, vedúcim kancelárie
v Uhorskej komoře, kmotrou pri krste Karola
Borom., syna pozlacovača Jána Juraja Tilla
a jeho manželky Magdalény (MP fary sv.
Martina).
August, Ján, maliar a pozlacovač (pictor
et inaurator), 4. apríla 1780 sa uvádza s man-
želkou Barborou pri krste svojej dcéry Márie
Žofie. Kmotra: Žofia, manželka hrnčiara
Antona Reisnera. Ján August býval v tom
čase pri mestskej bráně na Suchom mýte
(ad porta Dürmautthor) MP fary sv. Martina).
— 14. marca 1781 sa uvádza s manželkou
Barborou pri krste svojej dcéry Antonie.
Krstní rodičia: Anton Reisner, hrnčiar, s man-
želkou Žofiou. Ján August býval v tom čase
na „4. Emmergasse“ (MP fary sv. Martina).
— 1. augusta 1782 sa uvádza s manželkou
Barborou pri krste svojej dcéry Barbory.


1. Jozef Kurtz, Svatý Ján Nepomucký, 1726,
olej

Krstní rodičia: Anton Raízner, hrnčiar,
s manželkou Žofiou (MP fary sv. Martina).
— 13. augusta 1783 sa uvádza s manželkou
Magdalénou pri krste svojho syna Jána Jura-
ja. Krstní rodičia: Ján Juraj Till, pozlacovač,
s manželkou Magdalénou (MP fary sv. Mar-
tina). — 23. februára 1784 sa uvádza s man-
želkou Annou Máriou pri krste svojej dcéry
Jozefy. Matrika poznamenává, že ide o po-
hrobka. Kmotra: panna Jozefa Riesová
(MP fary Blumental).
August, Juraj, maliar (pictor), 13. marca
1786 sa uvádza s manželkou Annou pri krste
svojho syna Jozefa. Krstní rodičia: Jozef
Ramaschek (?), kostolník (sacrista), a Anna
Mária Neumayerová (uxor Joannis Ephebi).
Juraj August býval v tom čase na tzv.
Neustifte (MP fary sv. Martina).
Aust, Ján Augustin (Augustin), maliar
a pozlacovač, 1747 dostal za pozlacovačské
a natieračské práce na kazatel’nici podlá po-
ložky č. 184 54 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1747 — 1748, s. 70, sign.
EC 41). — 1748 obdržal za pozlacovačské
práce v dóme sv. Martina podlá položky č.
345 1 zl. 60 grajciarov (Kniha kostolných
účtov dómu sv. Martina, 1747 — 1748, s. 137,
sign. EC 41). — 1748 dostal za práce spojené
s výstavbou nového chóru (,,for in Specifirte
Arbeith rein Passirles auszeigt“) podlá po
ložky č. 363 196 zl. 50 grajciarov (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1747 —
1748, s. 143, sign. EC 41). — 1750 dostal za
natieračské práce (in dem Kirchen Haus“)
podlá položky č. 289 17 zl. a 25 grajciarov
(Kniha kostolných účtov dómu sv. Martina,
1749-1750, s. 108, sign. EC 42). - 1750
dostal za natretie brány („Nonn Kirchthor“)
z oboch stráň podlá položky č. 290 5 zl. 80
grajciarov (Kniha kostolných účtov dómu
sv. Martina, 1749—1750, s. 108, sign. EC 42).
Azarn, (Azom; Asam?, příslušník bavor-
skej rodiny Asamovcov?), Tomáš, sochár
(Bildhauer), 4. júla 1775 sa uvádza s man-
želkou Mariannou pri krste svojej dcéry
Alžběty. Krstní rodičia: Gašpar Stilb, maliar
s manželkou Alžbětou. T. Azam býval v tom
čase na Dunajskej ulici — „Danubiali platea“
(MP fary sv. Martina). — 22. decembra 1779
sa uvádza s manželkou Annou pri krste svojej
dcéry Anny. Krstní rodičia: Gašpar Stilpp,
maliar, s manželkou Alžbětou. T. Azam býval
v tom čase na „Hospitali platea“ (MP fary
sv. Martina).
Bader (Pader), Ján Peter, maliar (pictor),
7. mája 1733 sa uvádza s manželkou Máriou
Annou při krste svojej dcéry Márie Juliany.
Krstní rodičia: Sebastián Hirschi, správca
u kuriálneho sudcu grófa Jána Pálffyho,
a Mária Juliana Portenhauserová, manželka
murárskeho majstra Františka Portenhausera
(MP fary sv. Martina). — 1750 dostal za ná-
vrh na fresku sv. Martina, ktorá sa má reali-
zovat v kostole („für die Bildung des Hl.
Martini auf den Kirchen Haus in fresco zu
mahlen“), podl’a položky č. 288 5 zl. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1749 —
1750, sign. EC 42).
Ber, František, kamenár (lapicida), 25.
januára 1736 sa vydává vdova po ňom, Mária
Františka, za Vavrinca Hoffbauera, kopáča
z Wolffsthalu. Svedkovia: Ján Folnhals, po-
vozník, a František Berger, murár (MS fary
sv. Martina).
Bier (Beer?), Jozef, zahradník u jeho

212
loading ...