Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Seite: 213
DOI Heft: DOI Artikel: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0219
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


2. Daniel Schmiddeli, Podobizen Marie Terézie s uhorskými koruno -
vačnými inslgniami, 1742, olej

3. Daniel Schmiddeli,

Podobizen Jozeja II', okolo 1770, olej

královskej výsosti voj vodu lotrinského (hor-
tulanus apud Regiae Celsitudinis Duce
Lotharingiae), 9. júla 1734 sa uvádza s man-
želkou Annou při krste svojho syna Henricha.
Krstní rodičia: Henrich Siber, správca
u voj vodu lotrinského a Anna Alžběta
Pennyerová, manželka kuchára u vojvodu
lotrinského (MP fary sv. Martina).
Beystätter (Leystätter? Leytötter?), Ján,
stolár (bürg. Tischlermeister), 1741 dostal za
rozličné práce v kostole podlá položky č.
66 95 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1741 — 1742, s. 35, sign. EC 38).
Boehm, Ján, maliar (pictor), 28. aprila
1780 sa uvádza s manželkou Annou r. Ober-
mayerovou pri krste svojej dcéry Jozefy.
Krstní rodičia: František Hamel, sklenář,
s manželkou Teréziou (MP fary sv. Martina).
Boremann, Ján Gottlieb, cinársky majster
(búrgerl. Zinngieser), 1741 dostal za vyho-
tovenie konvy a velkého lavaba pre sakristiu
podlá položky č. 74 75 zl. 95 grajciarov
(Kniha kostolných účtov dómu sv. Martina,
1741 — 1742, s. 37, sign. EC 38).
Böhm, Ján, siluetkár, (Schattenmahler,
,,Lombra-Mahler“), 19. augusta 1800 sa
uvádza pri smrti svojej 4-ročnej dcéry Terézie
(MZ fary sv. Martina). — 3. septembra 1800

sa uvádza pri smrti svojho 2-ročného a 8-
mesačného syna Jána (MZ fary sv. Martina).
Böhm (Pöhm, Peem), Ján Jakub, cinársky
majster (Zinngiesermeister), 13. novembra
1735 spolu so stolárom Jánom Michalom
Windtom svedok při sobáši trenčianskeho
maliara Gottfrieda Hagera a Anny Márie
Alžběty Hamplerovej póvodom z Win teta-
nu (?) v Bavorsku (MS fary sv. Martina). —
11. júna 1737 s krajčírom Martinom Paume-
rom svedok pri sobáši vdovca Jána Wolfa,
ktorý bol v službách grófa Jána Pálffyho,
s Annou Barborou Frantzovou (MS fary sv.
Martina). — 28. januára 1740 kmotor při
krste Márie Kláry Barbory, dcéry Andrej a
Peema, v službách osvietenského pána radcu
Andreja Peema a jeho manželky Justiny.
Pri obřade Jána Jakuba Peema zastupoval
zlatotepecký majster Michal Thierschicz
(MP fary sv. Martina). — 22. júna 1740 spolu
s tesárskym majstrom Jánom Jurajom Kolle-
rom svedok pri sobáši vdovca Leopolda
Herkera, debnára a obyvatela Podhradia,
s Teréziou Wegschagerovou (MS fary sv.
Martina).
Böhm. Jozef, maliar karát (civis charti-
foliarius, civis pictor chartarum lusoriarum),
21. aprila 1784 sa uvádza s manželkou Regi-

nou pri krste svojej dcéry Alojzie. Krstná
matka: Eva Grúenerová, manželka stolára.
Jozef Böhm býval v tom čase v meste —
in urbe. (MP fary sv. Martina). — 7. júna
1784 sa spomína ako otec zosnulej 8-mesačnej
Terézie (MZ fary sv. Martina). — 27. sep-
tembra sa uvádza s manželkou Reginou pri
krste dcéry Terézie. Krstní rodičia: Jozef
Albauer, měšťan a kaviarnik s manželkou
Teréziou (MP fary sv. Martina). — 5. no-
vembra 1798 sa spomína ako manžel zosnulej
39-ročnej Reginy Böhmovej (MZ fary sv.
Martina).
Brandenthal (Brandthal, Prandthal, Pran-
taller, Prontoller), sochár (statuarius, civis
sculptor, sculptor academicus), 9. júla 1776
sa uvádza s manželkou Agnešou pri krste
svojho syna Karola Petra. Krstní rodičia:
Juraj Karol Czilak, murársky majster,
s manželkou Annou. P. Brandenthal býval
v tom čase na „4. Emmergasse“ (MP fary
sv. Martina). — 10. novembra 1777 sa uvádza
s manželkou Agnešou pri krste svojho syna
Antona Jána Nep. Krstná matka: Anna
Csilaková, manželka murára. P. Brandenthal
v tom čase býval na Suchom mýte — ,,Maut-
tor“ (MP fary sv. Martina). — 29. januára
1780 sa uvádza s manželkou Agnešou pri

213
loading ...