Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 230
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0236
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

26. Jozef Sartory, Immaculata — bočná plastika pri štípe sv. Trojice v Bratislavě, okolo
1760, pieskovec

Pressa, robotníka póvodom z Turmenspenthu
(?) v Bavorsku, a Terézie, dcéry tkáča Štefana
Prieschinka a jeho manželky Barbory (MS
fary sv. Martina).
Putzer, František, sochař (sculptor), 18.
februára 1803 sa uvádza pri smrti svojej
dcérky Amálie (MZ fary sv. Martina).
Prukner, Andrej, maliar (pictor), 22. ja-
nuára 1798 sa uvádza s manželkou Uršulou,
rod. Klosterbauerovou, pri krste svojho syna
Antona Pad. Krstní rodičia: Anton Dietrich,
obchodník a měšťan, s manželkou Katarínou.
A. Prukner býval v tom čase na ,,platea S.
Richardi“ (MP fary sv. Martina). — 26. marca
1799 sa uvádza pri smrti svojho trištvrte-
ročného syna Andreja (MZ fary sv. Martina).
— 1. apríla 1799 sa uvádza s manželkou
Uršulou, rod. Klosterbauerovou pri krste
svojho syna Andreja Antona. Krstný otec:
Leopold Lodenacher, kaviarnik (?) (cafearius?)
a měšťan (MP fary sv. Martina).
Puclmer (Prukner?), Matej, kamenár, 6.
mája 1738 sa uvádza s manželkou Alžbětou
pri krste svojho syna Michala. Krstní rodičia:
Michal Feid, kopáč, s manželkou Annou Má-
riou (MP fary sv. Martina).
Raab, Pavol Fridrich (Fridrich), vyšívač
zlatom (Goldstücker, civis Stickermeister,
bürgerl. Goldstickermeister), 16. mája 1774
sa uvádza s manželkou Annou Mariou ako

kmotor pri krste Márie Anny, dcéry kraj čára
Jozefa Gabriela a jeho manželky Terézie (Mp
fary sv. Martina). — 10. februára 1775 sa
uvádza s manželkou Annou Máriou při krste
svojho syna Pavla. Krstní rodičia: Ján Pavol
Rentfurter, měšťan, s manželkou Teréziou.
P. F. Raab býval v tom čase na Špitálskej
ulici (MP fary sv. Martina). — 10. decembra
1776 sa uvádza s manželkou Máriou Annou
pri krste svojho syna Jána Evanj. Krstní
rodičia: Ján Pavol Rentfurter, měšťan a so-
chár, s manželkou Máriou Teréziou (MP fary
sv. Martina). — 19. júla 1780 sa uvádza s man-
želkou Máriou Annou pri krste svojej dcéry
Anny Márie. Krstní rodičia: Ján Pavol Renn-
furth, měšťan, s manželkou Máriou Teréziou
(MP fary sv. Martina).
Radí, Jakub, viedenský maliar (pictor
Viennensis), 1. novembre 1734 sa sobáši
s pannou Máriou Alžbětou Hödlweinovou,
dcérou košikára zo Steumarku v Bavorsku
Andreja Hödlweina a jeho manželky Kata-
ríny. Svedkovia: Jozef Hoffmann, ... (?)
a Kristián Zachariáš Zielberger, lodník (MS
fary sv. Martina).
Radlinar, Ján Andrej, maliar (pictor), 22.
marca 1738 sa uvádza s manželkou Teréziou
pri krste svojho syna Andreja Jozefa. Krstní
rodičia: Andrej Hueter, sochár, s manželkou
Alžbětou (MP fary sv. Martina).

Raismayr, Dionýz, sochár (Bildthauer),
17. januára 1740 sa sobáši s Annou Máriou,
dcérou Pavla Mandlburgera, kopáča z ,,Cel-
lendorfu“ v Rakúsku, a jeho manželky Anny
Márie. Svedkovia: Jozef Csambar, měšťan
a výčapník, a Melichar Firgh, měšťan a vý-
čapnik (MS fary sv. Martina).
Rajter, František, zlatník (aurifaber), 1.
decembra 1777 s manželkou Alžbětou kmotor
pri krste Anny Márie, dcéry obuvníka Jána
Spangla a jeho manželky Kataríny (MP
fary sv. Martina).
Rein, Samuel, maliar, 1748 obdržal podlá
položky č. 342 za namalovanie kostolnej
zástavy pře dóm sv. Martina v Bratislavě
9 zl. 50 gr. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1747 — 1748, s. 136, sign. EC 41).
Reiner, Juraj, sochár (sculptor), 18. júna
1780 sa uvádza s manželkou Teréziou pri
krste svojej dcéry Jozefy Alojzie. Krstní
rodičia: Eleonora Sesslová (?), manželka
lékárníka, so svojím bratom Jozefom Hófflom,
sklenárom. J. Reiner býval v tom čase v meste
(MP fary sv. Martina). — 4. mája 1781 sa
uvádza s manželkou Teréziou pri krste svojho
syna Jozefa. Krstní rodičia: Jozef Höffl,
sklenář, slobodný, so svojou sestrou Eleono-
rou, vydatou za Karola Seppla. J. Reiner
býval v tom čase v meste (MP fary sv. Mar-
tina). — 30. marca 1782 sa uvádza s man-
želkou Teréziou pri krste svojho syna Jána
Juraja. Krstný otec: Jozef Höffl, měšťan
a sklenársky majster, slobodný. J. Reiner
býval v tom čase v meste (MP fary sv. Mar-
tina). — 28. mája 1783 sa uvádza s manželkou
Teréziou pri krste svojho syna Alojza. Krstný
otec: Jozef Höfl, sklenář a měšťan. J. Reiner
býval v tom čase v meste, uvádza sa ako
měšťan — civis (MP fary sv. Martina). —
5. júla 1784 sa uvádza s manželkou Teréziou
pri krste svojho syna Alojza. Krstní rodičia:
Jozef Höfl, měšťan a sklenársky majster,
s manželkou Alžbětou. J. Reiner býval
v tom čase na tzv. Schlossbergu (MP fary sv.
Martina).
Reinummer (?), Ján, maliar (pictor), 8.
októbra 1776 s manželkou Mariannou kmotor
pri krste Jána, syna Filipa Klosza, výrobců
zbraní, a jeho manželky Márie Anny (MP
fary sv. Martina).
Reisenberger, Karol, murár, 4. mája 1737
sa uvádza pri krste svojho syna Ignáca
Floriána. Krstní rodičia: gróf Leopold de
Nádasd s manželkou Jozefou (MP fary sv.
Martina).
Reitschmidt (?), František, zlatník (auri-
faber), 3. augusta 1779 s manželkou Alžbětou
kmotor pri krste Františka Seraf. Štefana
Jána Krst., syna Jána Veichnera, obchod-
níka s dobytkom, a jeho manželky Márie
Anny (MP fary sv. Martina). — 19. júla
1780 sa uvádza s manželkou Alžbětou při
krste svojho syna Ignáca z Loyoly. Krstní
rodičia: Filip Jakub Hoffmüller, měšťan
a krajčírsky majster, s manželkou Alžbětou
(MP fary sv. Martina).
Rentfurter (Rentfort, Rennfurth, Rent-
furt, Rhenforter, Renfurter, Rehnfurt, Rend-
furt), Ján Pavol (Ján), sochár a rezbár
(sculptor, statuarius), měšťan, 10. februára
1775 s manželkou Teréziou a kmotor pri krste
Pavla, syna Pavla Fridricha Raaba, vyšívača
zlatom, a jeho manželky Anny Márie (MP
fary sv. Martina). — 7. mája 1776 s manželkou
Teréziou kmotor pri krste Terézie, dcéry

230
loading ...