Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 260
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0266
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
der bild. Künste, Viecleň 1877, 179. V Hormayrovom
Archive, 1830, 396 čítáme, že „unter den sich gegen-
wärtig in Rom aufhaltenden fremden Künstlern befinden
sich — miter den Mahlern 3 Österreicher, 2 Böhmen,
1 Ungar, und 2 Tyroler, und unter den Bildhauern aber
einzig und allein 2 Tyroler“. Porovnáj článok M. Pietz-
nigga, Der Bildhauer M. Nussbaumer und seine Werke.
Mitteilungen aus Wien, 1833, II, str. 55, kde čítáme, že
po návrate stipendiáta (werden) „alsdann jene Werke
zur Schau gestellt, die auf kais. Befehl und unter aller-
höchstem Schutz in Rom verfertigt werden“.
13 Kazinczy F., Levelezése, XIX., Bpest 1909, 318
(list datovaný vo Viedni 8. aprila 1825).
14 Beskid, c. d., 60.
15 Protocol, pres, biskupstva, 1832, č. 898 a 1560
(evocatio ad dioecesim), 1833, č. 188 (22. februára),
291 (16. marca) a Schematismus dioec. Eperes., 1839—
1841, str. 14.
16 Protocoll., č. 260 a 278.
17 Text menovacieho dekrétu zo dna 29. mája 1833
uvádza Beskid, c. d., 60. V Schematizmoch z rokov
1839—1841, str. 14 je uvedené: Pictor dioecesanus d.
Josephus Miklossy, pro táli sub N. 898, 1832 constitutus,
et sub No 538, 1833 per dioecesim publicatus.
18 Protocoll., č. 884.
19 Beskid, c. d„ 62.
20 Besk i d, c. d„ 55.
21 Beskid, c. d., 55. Portrét D. Göröga (litografia
A. R. Radmansdorfa) uveřejnil Josef Márton, Görög
Demeter — életleírása, Viedeň 1834. Portrét Visaníka
urobil Dauthage (tlač. Josef Staufs vo Viedni 1860,
Szinnyei, Magyar írók s. v.)
22 Beskid, c. cl., 60.
23 Podrobnú správu o odevzdaní Kovácsovho portrétu
do íwmzeti muzeum máme v Osterr. Archiv f. Geschichte
atd„ 1832, č. 108 (8. sept.). V článku čítáme o. i., že
„H. Joseph Zmej-Miklosy — der schon mehrere Proben
seiner Kunstgeschicklichkeit an den Tag gelegt“ nama-

loval portrét Kovácsa na objednávku prešovského
duchovenstva „und erhielt — von dem Erzh. Palatin
die Erlaubnis selbes in Gegenwart vieler hohen Gäste
in dem ungarischen Nationalmuseum aufzustellen.
Dieses Bild haben der Bischof und die Geistlichkeit von
Eperies dem vaterl. Museum mit Vergnügen geweihet“.
V budapeštianskom Nemzeti muzeum bol portrét Ko-
vácsa (plátno 51x40) vystavený v rokoch 1870—1872
(A. Ligeti, A nemzeti muzeum képesarnokának — laj-
stroma, Budapest 1870, č. 32; A mag par nemzeti muzeum
képtára, Budapest 1872, č. 32. Porovnaj J. Nagy,
MO. képzômüvészek. Századok 1874, 101).
24 Beskid, c. cl., 58, 59 a toho istého autora Kováts
János, Bpešť, 1909, 170 a n.
25 Na výstave roku 1826 vystavovali o. i. aj K. Marko,
Josef Ginovský, Jozef Berkovec, Jozef Neveklovský
a Fr. X. Rektoři k.
26 Zrejme Konstantin Czartoryski (1773—1860), za-
kladatel’ umeleckej zbierky vo Viedni. Po prvej světověj
vojně holi zbierky presťahované z Viedne, bohužial,
nevedno kam. Pozři k tomu Lýka, c. cl., 182 a Th.
Frimmel, Lexikon der Wiener Gemäldesammlungen I,
Wien 1913, 275 a n.
27 Beskid, c. d., 60, 62 a Lyka, c. d., 433. Tamtiež
(aj Thieme-Becker, c. m.) o kostolných malbách
Miklošíka.
28 Výtah „Istoričesko-topograf. opisanija“ odevzdal
Fogorošij roku 1827 Ivanovi Orlajovi zrejme v nádeji.
že práca nájde v Rusku vyclavatel’a. To sa však nestalo,
a výtah uveřejnil J. Svencickij v práci Materiály dla
istoriji snošenij Karp. Rusi s Rossijej (Lvov 1905). Z po-
rovnania textu výtahu s opismi v Ethnographia Ruthe-
norum vidieť, že opisy boli vzaté z „Ist.-topogr. opisanija“
29 Na kresbo zobrazujúcej pohřeb napísal Caplovič:
9. febr. 829 a cl. canonico Fogarassy. Kresby boli teda
urobené před rokom 1829 (snáď v rokoch 1826— 1828).
Porovnaj k tomu Cs. Etnografia, X (1962), 1, str. 66 a n.

a r s

umeleckohistorická revue Slovenskej akademie vlec I 1970 1 2, ročník 11.

Plavný redaktor dr. Marian Váross, L)rSc., člen korespondent SAV, výkonný redaktor a upravovatel' PhDr. Leo Kohút. CSc.
Redakčná rada: doo. dr. Alžběta Gilntherová, dr. Jiří Kostka, ing. Ivan Ku lni, CSc., dr. Anna Petrová-Pleskotová, CSc., Ladislav Sauěin.
CSc., dr. Karol Vaculík, CSc.
Vydal Ústav teorie a d"jín umenia vo Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied v Bratislavě roku 1970 ako svoju 1451 publikáciu. Stráň 260.
obrázkov 253, příloh 4. Redaktorka VSÁV Olga Fabiánová, technická redaktorka Ladislava Kapiová, korektorka Mariu Laeová. Vychádz.a
pobočné. Rozšiřuje Roštová novinová služba. Objednávky a předplatné přijímá PNS — ústředna expedícia tlače, administrácia od-
bornej tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače.
Praha 1, Jindřišská 14. — Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., Martin. AU 37,76 (text 25,42, ilustrácie 14,94), V II 38,07. Náklad 900 výtlačkov.

71-053-03

09/03-509/29

Kčs 60, — I
loading ...