Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 26
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0122
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
26


28. Trnava, kostol paulínov s vedlajším kláštorom, ne-
výrazná symetria s rytmom d— e — d/a — b — C —
— b — a


29. Bratislava, pódorys kostola milosrdných bratov,
gradácia v interiéri hlavnej Iode a — b — b ->• c

jeho kludná plynulost, pre rytmický sled v gra-
dácii je charakteristické stupňovanie pohybu,
alebo vystupňovanie dorazu jeho zakončeni®.
Gradáciou je takto jednoznačné vyjádřená pod-
stata, příprava na to hlavné — vlastně jádro a
vyvrcholenie architektonického diela.
Gradácia móže byť vertikálna, horizontálna,
šikmá, centrálna. Gradácia centrálna súvisí so
symetriou, vertikálna s tektonikou (výraz tiaže,
1’ahkosti), v šikmom a horizontálnům slede sú-

visí s asymetriou a móže sa tu dosiahnuť naj-
váčší dynamický účinok.
Všetky tieto spomenuté kategorie architekto-
nidkej kompozície (rytmus, symetria, asymetria,
gradácia) v plnej miere používali aj tvorcovia
ranobarokovej architektury u nás.
Rytmus a symetria architektúry 17. storočia
vychádza z tradicii v rytmizovaní a usporiadaní
renesančných stavebných pamiatok. Horizonta-
lita renesančnej architektúry podporovala ply-
nulé členenie, kludné rytmické rady bez změny
základného intervalu. Takéto rytmy majú najmä
niektoré renesančno-barokové objekty: kaštie-
le, kostoly v Zborove, v Pezinku, v Bratislavě—
Lamači, seminář v Bratislavě na Kapitulskej ul.
č. 20 atď.
Ranobarokové stavby sú v rytme priečelí a
priestorov pestrejšie. Najmä zdórazňovaním ur-
čitých článkov (portály, bočné kaplnky kosto-
lov) sa dosiahlo váčšej rozmanitosti v kombiná-
cii viacerýeh rytmických sledov. Uplatnila sa
tu váčšinou výrazná symetria s akcentom na
osi. Tieto tvrdenia dokumentujú následovně pří-
klady:
Kostoly — priečelia jednovežové alebo štítové,
3-osové: Bratislava, milosrdní bratia; Gajary,
Beckov, Malacky, a — B — a (symetria) ;
štítové, 5-osové: Trnava, paulíni, a — b — C —
— b — a (symetria);
dvojvežové: Trenčín, jezuiti; Košice, jezuiti,
x — yZy — x (symetria);
Trnava, jezuiti, III. podlažie, e — ddd — e, II.
podlažie, a — ccc — a, I. podlažie, a — aBa — a
(symetria) ;
Priestory kostolov — interiér hlavnej lodě
Bratislava, milosrdní bratia, abbc (gradácia);
Košice, jezuiti, abbbaaa
Trnava, jezuiti, abbbbccc (gradácia);
Komplexy kostolov a kláštorov — priečelia
pri symetrickom umiestnení kostola: Podolínec,
piaristi, cccccccc dcc — ABA — ccd cccccccc
pri asymetrickom umiestení kostola: Nitra, fran-
tiškáni, d — ccccccccccc — ABA (gradácia —
kontrast) ;
Kaštiele: Čakany bcb — bb — A — bb — bcb
loading ...