Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 34
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
34


38. Bratislava, portal kostola milosrdných bratov


39. Trnava, kostol jezuitov, hlavný portál so zdvojenými
stlpikmi

skrútený rozlomený fronton v nadpraží, silné
zalomené kladie, odsadenie stlpikov od steny
(napr. portál kostola jezuitov v Skalici).
Všetky portály svedčia o vysokom majstrov-
stve autorov (architekt, kamenár, sochár). Sú
najtypickejšími detailmi, kde plné vyzněli nové
prvky v používaní a usporiadaní architekto-
nických článkov. Aj v porovnaní s rakúskymi
a českými ranobarokovými portálmi stoj a na
vysokej umeleokej úrovni a v ničom nezaostá-
vaje
Ranobarokové okná neboli tak silné akcen-
tovanými prvkami, ako portály. Napriek tomu
aj tu móžeme pozorovat podobný vývoj proble-
matiky architektonického stvárnenia.
Z renesancie převzaté okná aj v 17. storočí
boli obdlžnikové (vačšinou na stavbách civilnej
architektúry), ďalej polkruhovo či segmentovo
ukončené, alebo okrúhle, niekedy združené po
dvojiciach. Jednoduché rámovanie obdlžniko-
vých okien v rohoch vystupovalo — tzv. „etrus-
ké ucho“. Aj malé, slepé dekorativně okienka
bývali takto rámované. Také sú niektoré okná
na jezuitskom kostole v Košiciach, na paulín -
skom a jezuitskom kostole v Trnavě. Málo
z priečelia vystupujú okná jezuitského kostola
v Bratislavě.
Okná kláštora františkánov v Nitře a kaštiela
v Jasenici patria k najjednoduchšim typom re-
nesančných obdížnikových okien, ktoré sa vy-
skytovali najmä na obytných stavbách počas
celého 17. storočia. Vačšia plastickosť a článko-
vanie charakterizujú okná tzv. „Bramantovho
typu“, ukončené polkruhovo archivoltou, ale na
priečelí ešíte orámované pravoúhlou profiláciou,
ktorá je architektonicky ukončená rímsičkou
(po prvýkrát použité na paláci Cancelleria v Ří-
me).20 U nás na renesančno-barokových alebo
ranobarokových stavbách sa takéto okná vysky-
tujú velmi často, napr. na kostoloch jezuitov
v Bratislavě, v Košiciach, na kostole františká-
nov v Prešove. Združené renesančno-barokové
okno je na priečelí „dolného“ kostola v Pezinku.
Polkruhovo ukončené okná bez ukončujúcich
supraport alebo frontónov nachádzame na rano-
barokových stavbách kostola františkánov v Ni-
tře, paulínskeho kostola v Trnavě, zámockej ka-
plnky v Kežmarku a piaristického kostola v Jure
loading ...